Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont trybuny przy boisku treningowym na Stadionie Miejskim w Szczecinie przy ul. karłowicza 28


  

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Remont trybuny przy boisku treningowym na Stadionie Miejskim w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28
 
Przedmiotem zamówienia jest remont trybuny przy boisku treningowym, który będzie polegał na wyburzeniu istniejącej
i wybudowaniu nowej.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz i wynik postępowania umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
Wadium w wysokości 4.100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych)  należy  wnieść w terminie do 25 maja 2007 r. do godz. 9:30.
 
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
Zamawiający uzna że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 7), posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami w powyższej specjalności oraz  aktualne zaświadczenie tych osób o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
9) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w wyżej wskazanym okresie wykonał minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie robót żelbetowych o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tys. zł
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis
o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli zdolność kredytowa wykonawcy lub wysokość posiadanych środków nie będzie niższa niż 350 tys. zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
11) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy a w przypadku jej braku z innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 200 tys. zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia 120 dni kalendarzowych  od podpisania umowy.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert:  cena – 80 %, termin wykonania zamówienia - 20%.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25. 05 .2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 25.05..2007 r. do godz. 9:30
 
Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia pobraną u zamawiającego wynosi 60zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
 
Osoba upoważniona do kontaktu:  Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45  fax: 091-422-19-52
 
Data wysłania ogłoszenia do  Biuletynu Zamówień Publicznych – 24. 04. 2007 rok

  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/05/07
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2007/05/07, odpowiedzialny/a: Edyta Zart -Dyrektor Ośrodka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 12:15:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 12:15:43 modyfikacja wartości
Joanna Matwiejczuk 2007/05/07 09:54:02 nowa pozycja