Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w SzczecinieSzczecin: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 460110 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u , ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4539433, faks 91 4539433 wew. 13.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolapodstawowanr11.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy artykułów żywnościowych a) warzywa, owoce i produkty przetworzone, b) mięso i produkty mięsne, c) produkty spożywcze, d) produkty mleczarskie, e) ryby.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.31.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz: w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2. Kalkulacje cenowe od 1a do 1e w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 3. Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zadanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej(Rozdział III pkt 1 siwz) 4. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 5. W przypadku składania oferty na produkty równoważne oświadczenie wykonawcy potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym przez zamawiającego zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkolapodstawowanr11.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, kontakt: Iwona Kutniewska tel. 91 4539 433, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20, sekretariat pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warzywa, owoce i produkty przetworzone.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso i produkty mięsne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Produkty spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 1d

Załącznik 1e

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 Ogłoszenie o wyniku  postępowania:

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u  w Szczecinie”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i nr 87, poz. 143 , nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 1386)  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

W części I - Warzywa, owoce i produkty przetworzone:

„Warzywa-Owoce” Adam Chomicz 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Warzywa-Owoce Adam Chomicz

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 24

100

2.

P.H.U. Bulnex  Andrzej Bułatewicz

71-411 Szczecin, Al. Wyzwolenia 85

94

3.

Skorpion S. C. D. Rosiński  W. Kałamoja

71-006 Szczecin, ul. Chlebowa 39

83

4.

Gwarant Michał Głowiński

71-175 Szczecin, ul. Pawła Włodkowica 33/4

80

 

W części II - Mięso i produkty mięsne:

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna I. Patruś R. Bączyński, 78-100 Gościno, Ząbrowo 30

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna I. Patruś R. Bączyński, 78-100 Gościno, Ząbrowo 30

100

2.

Madar Dariusz Watral

71-001 Szczecin, Autostrada Poznańska 1

97

 

W części III - Produkty spożywcze:

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, 71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

100

2.

Skorpion S. C. D. Rosiński  W. Kałamoja

71-006 Szczecin, ul. Chlebowa 39

80

3.

Gwarant Michał Głowiński

71-175 Szczecin, ul. Pawła Włodkowica 33/4

79

 

W części IV - Produkty mleczarskie:

Lech Sp z o. o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11 b

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

Lech Sp z o. o.

78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 11 b

100

2.

Hurtownia wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna I. Patruś R. Bączyński, 78-100 Gościno, Ząbrowo 30

93

3.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

91

4.

„Margo” Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o.

70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 117

90

5.

„Semi” Przemysław Fiedorowicz

70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

75

6.

Gwarant Michał Głowiński

71-175 Szczecin, ul. Pawła Włodkowica 33/4

69

 

W części V – Ryby:

„Semi” Przemysław Fiedorowicz70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

LP.

NAZWA

PUNKTACJA

1.

„Semi” Przemysław Fiedorowicz

70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 52/3

100

2.

„Mini-Fish” Sp. z o. o.

 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 3/4

99

3.

„Margo” Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o.

70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 117

93

4.

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz

71-115 Szczecin, ul. Świerszczowa 5

87

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

F.H. Argo-Hurt Waldemar Korn 70-320 Szczecin, ul. Twardowskiego 9

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i nr 87, poz. 143 , nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 1386), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w Rozdziale XIV ust. 2.

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i nr 87, poz. 143 , nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 1386)  informuje, że umowy w sprawie w/w postępowania będą mogły  być zawarte nie wcześniej niż w dniu 10.12.2012 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 Szczecin: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 529772 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 460110 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4539433, faks 91 4539433 wew. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych, a) warzywa, owoce i produkty przetworzone, b) mięso i produkty mięsne, c) produkty spożywcze, d) produkty mleczarskie, e) ryby.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.31.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Warzywa, owoce i produkty przetworzone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Warzywa-Owoce Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69504,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63123,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43614,25 / Oferta z najwyższą ceną: 79175,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Mięso i produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia wielobranżowa Rojan Spółka Jawna, Jan Patruś, Roman Bączyński, Ząbrowo 30, 78-100 Gościno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83197,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 82787,15

 • Oferta z najniższą ceną: 82787,15 / Oferta z najwyższą ceną: 85728,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Produkty spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz, ul. Świerszczowa 5, 71-115 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99932,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90510,05

 • Oferta z najniższą ceną: 90510,05 / Oferta z najwyższą ceną: 113939,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Produkty mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech Sp. z o. o., ul. Rybacka 11b, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17331,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14973,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14973,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21634,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Semi Przemysław Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26782,00

 • Waluta: PLN.

   

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/11/20
IV
udostępnił: , wytworzono: 2012/11/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 17:56:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 17:56:59 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2012/12/28 10:33:58 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2012/12/04 08:36:28 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2012/11/21 12:39:34 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2012/11/21 12:33:05 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2012/11/20 15:20:41 modyfikacja wartości
Iwona Kutniewska 2012/11/20 14:42:39 nowa pozycja