Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa i montaż mebli biurowych


    

Tytuł: „Sprzedaż, dostarczenie do siedziby zamawiającego i montaż mebli biurowych na wyposażenie pomieszczeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie”
Wartość przetargu: do 60 000 Euro
    
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul.K.Szymanowskiego 2, 71 – 416 Szczecin, pok. 108, I piętro, Tel. 091 422 10 55, ogłasza przetarg nieograniczony na:
 „Sprzedaż, dostarczenie do siedziby zamawiającego i montaż mebli biurowych na wyposażenie pomieszczeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie”.
 
1) Termin realizacji: do 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2) Kryteria oceny ofert – cena 100%.
3) Oferta nie musi obejmować wszystkich pozycji wymienionych w SIWZ.
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pok. 108, I piętro w godz.: poniedziałki 09.00 – 17.00, wtorki – piątki – od godz. 7.30 do godz. 15.30 oraz na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp.
5) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 108 - sekretariat Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
6) Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2007 r. o godzinie 14.00
7) Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2007r o godz. 14.15 w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 108.
8) Termin związania ofertą wynosi  30 dni, termin wykonania  35 dni.
9) Zamawiający nie wymaga wadium.
10) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.
 

    SIWZ - pobierz klikając

    Informacje ogólne - pobierz klikając

    Wzory formularzy - pobierz klikając

    Załączniki - grupy - pobierz klikając

    

 

    Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    Wynik postępowania - pobierz klikając

 

    

Szczecin, dn. 17 kwietnia 2007 roku
 
 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : „Sprzedaż, dostarczenie do siedziby zamawiającego i montaż mebli biurowych na wyposażenie pomieszczeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie”.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzedaż, dostarczenie do siedziby zamawiającego i montaż mebli biurowych na wyposażenie pomieszczeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Uzasadnienie
 
 
Z uwagi na błędy w SIWZ (rozdział IX ust. 1 oraz załącznik nr 14 do SIWZ – Wymagania ogólne pkt 1) uniemożliwiające obiektywną ocenę ofert spełniających wymogi formalne, postanowiono unieważnić postępowanie.
 
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/03/09
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2007/03/09, odpowiedzialny/a: Cehak Maciej, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/10/04 11:21:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/10/04 11:21:42 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/04/19 13:56:35 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/03/28 12:52:13 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/03/09 09:38:04 modyfikacja wartości
Tomasz Palczewski 2007/03/09 09:37:05 nowa pozycja