Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa Szkolnego Placu Zabaw wg programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, przy ulicy Za


 Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa Szkolnego Placu Zabaw wg programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, przy ulicy Zakole 1 A

Numer ogłoszenia: 221974 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 68 , ul. Zakole 1A, 71-454 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 453 64 48, faks 91 453 64 48.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa Szkolnego Placu Zabaw wg programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, przy ulicy Zakole 1 A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, przy ulicy Zakole 1 A. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj Kod PCV 71320000 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania obiektów związanych ze szkolnictwem Kod PCV 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw lub inny z zakresu wykonania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna wykonanie placu zabaw z wyposażeniem o wartości minimum 100 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, ze dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Zakole 1a , 71-454 Szczecin, sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: ul. Zakole 1a , 71-454 Szczecin, sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

W postępowaniu przetargowym udział wzięło pięć firm. W wyniku postępowania wygrała firma JUL-DOM Ul. Mochnackiego 17/6 71-172 Szczecin, która zaproponowała najniższą cenę tj. 226900zł.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W dniu 09.09.2011r. została zawarta umowa z firmą JUL-DOM Ul. Mochnackiego 17/6 71-172 Szczecin na Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizacja zadania pn. Budowa Szkolnego Placu Zabaw wg programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, przy ulicy Zakole 1 A.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/29
IV
udostępnił: Szkoła Podstawowa Nr 68 w Szczecinie, wytworzono: 2011/07/29, odpowiedzialny/a: Maria Waraksa, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/28 13:23:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/28 13:23:35 modyfikacja wartości
Bożena Klimczyk 2011/09/09 12:59:19 modyfikacja wartości
Bożena Klimczyk 2011/09/06 13:19:40 modyfikacja wartości
Bożena Klimczyk 2011/07/29 09:49:53 nowa pozycja