Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II


Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin adres e- mail sp35@miasto.szczecin.pl, zaprasza do  złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na: „Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 - 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin"


 1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
 4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
  1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
   bez nazwy i pieczątki wykonawcy
   Gmina Miasto Szczecin
   Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
   ul. Świętoborzyców 40, 71 - 665 Szczecin,
   sekretariat szkoły
   Przetarg nieograniczony:
   Oferta na: Dostawę mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.
   „Nie otwierać przed 15.12.2017 r., godz. 10:00"
  2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
 13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 12, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt. 12 ppkt. 1) lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1A - formularz zestawienia cenowego

Załącznik nr 2 - wykluczenie

Załącznik nr 3 - wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert:

Protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40; 71 – 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin”

 W dniu 15.12.2017 w sali narad Szkoły Podstawowej nr 35 odbyło się komisyjne otwarcie kopert z ofertami na  „ Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40; 71 – 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin”.  Do godziny 9:45 do sekretariatu szkoły wpłynęły 3 oferty. Otwarcie kopert nastąpiło o godzinie 10:00. Przewodnicząca komisji  ogłosiła kwotę na zrealizowanie zamówienia 131.177,55 brutto.

Oferty złożyły 3 podmioty:

1.       „MADAR” Dariusz Watral; ul. Floriana Krygiera 1; 71 – 001 Szczecin

Firma „MADAR” Dariusz Watral złożyła wszystkie wymagane dokumenty i spełniła wszystkie warunki wymagane w postępowaniu. Firma  „MADAR” Dariusz Watral zaoferowała wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę umowną brutto: 118.693,57 zł.

2.       Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J.Patruś R. Bączyński; Zabrowo 30; 78 – 120 Gościno. Firma Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J.Patruś R. Bączyński zaoferowała wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę umowną brutto: 124.940,23 zł

3.       BISSA Sp. z o.o. ; ul. Usługowa 6A; 73 – 110 Stargard. Firma BISSA Sp. z o.o zaoferowała wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę umowną brutto:  126.530,60 zł.

Przy otwarciu kopert obecni byli:

1)       Przewodniczący komisji                    mgr Irena Bartczak
2)       Sekretarz                                             mgr Jolanta Polińska
3)       Członek                                                mgr Grzegorz Olkowski
4)       Członek                                                mgr Dorota Gorwa
5)       Członek                                                mgr Marek Żukowski
6)       Członek                                                inż. Daniel Wójcik
 

Załączniki:

Protokół z postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Zbiorcze zestawienie ofertOgłoszenie o wyniku postępowania:

W związku z ogłoszeniem na dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, informujemy iż zamówienie udzielone zostało następującemu podmiotowi:

Nazwa wykonawcy: Madar Dariusz Wartal
E-mail wykonawcy: katmadar@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Floriana Krygiera 1
Kod pocztowy 71-001
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj. zachodniopomorskie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/12/07
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem