Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup wraz z dostawą materacy tatami na Tor Kolarski przy al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie


 
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 6
ogłasza
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
 
Zakup wraz z dostawą materacy tatami na Tor Kolarski przy al. Wojska Polskiego 246
 w Szczecinie
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 120 szt. materacy tatami na Tor Kolarski  przy al. Wojska Polskiego 246
w Szczecinie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące pytań i odpowiedzi, protestów i ich rozstrzygnięć oraz ewentualne modyfikacje siwz, wynik postępowania i informacja o zawarciu umowy umieszczone są na stronie zamawiającego www.mosrir.szczecin.pl
 
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń
i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z siwz na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
 
Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  
1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: wykonanie dostaw materacy tatami o wartości brutto nie mniejszej niż 40.000 zł każda.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają  jeden wspólny ww. wykaz.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy  składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 
Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia  - 30 dni od podpisania umowy.
Termin zawiązania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryterium oceny ofert: cena – 90% i okres gwarancji według badanej oferty – 10%
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie.
 
Oferty w kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji do dnia 10.10.2006 r. do godz. 9:30
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Matwiejczuk tel. 0-91 422-34-27 w 45
Fax: 091-422-19-52

    

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

    
Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/09/29
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2006/09/29, odpowiedzialny/a: Edyta Zart, wprowadził/a: Joanna Matwiejczuk, dnia: 2006/09/29 09:43:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Matwiejczuk 2006/09/29 09:43:48 nowa pozycja