Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup i dostawa autobusu 20+1 na potrzeby uczniów niepełnosprawnych


 

    ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima

ul. Grzymińska 6

71-711 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM              W TRYBIE

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH                           W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

„ Zakup i dostawę  autobusu 20+1  na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska

 

I. Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima

Ul. Grzymińska 6   71-711 Szczecin

 

II. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy

     

III. Warunkiem udziału w przetargu jest:

Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 08.11.2007 r. do godz,. 10.00 w sekretariacie SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6

 

IV. Formularz zawierający

Specyfikację Istotnych  Warunków  Zamówienia   można otrzymać w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących ul. Grzymińska 6 w Szczecinie  w godz.  8:00 – 14:00

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Małgorzata  Czerkies 

tel.(091) 428-00-86, i kierowca Ośrodka p. Mariusz Lindner tel 0606993939

 

V. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  08.11.2007 r. o godz.11.00 w SOSW dla Dzieci

     Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6  

             

VI. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %

VII. Termin związania z ofertą: 30 dni

VIII.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone

        w SIWZ oraz, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

SIWZ i załączniki:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Załącznik nr 1 - oferta cenowa 
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie;
  • Załącznik nr 3 - wzór umowy;

 

 


UMSzczecinFiles/SIWZ - autobus(1).doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 1 do siwz(2).doc

UMSzczecinFiles/Zalacznik nr 2 do siwz(2).doc

UMSzczecinFiles/zalacznik nr 3 - wzor umowy(1).docOgłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J.Tuwima

Ul. Grzymińska 6 71-711 Szczecin

 

 

                                                          

 

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  na :

 

„Zakup I dostawę  autobusu 20+1 na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących  w Szczecinie ul. Grzymińska 6

 

 

 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na     „Zakup I

dostawę  autobusu 20+1 na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących  w Szczecinie ul. Grzymińska 6 przyjęto  ofertę nr 2 firmy:

 

      „TRANSMAN” Spółka Jawna\

        Ul. Ogrodowa 2 Mierzyn

        72-006 Szczecin

za kwotę: 217.800, 00 zł  ( z podatkiem VAT)

termin realizacji zadania – 14 dni od podpisania umowy

 

Powyższa oferta uzyskała najwyższą ilość w kryterium cena – 100%

Jednocześnie informujemy, że pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:

-  P.H.U „BUS-PRESTIGE: S.C

   Tomasz Muszkiewicz, Marcin Komosiński

   Oś. Kaszubskie 11/60 84-200 Wejherowo     - 89%

 

                                     

 

Gmina Miasto Szczecin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. J.Tuwima

Ul. Grzymińska 6 71-711 Szczecin

 

 

                                                          

 

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  na :

 

„Zakup I dostawę  autobusu 20+1 na potrzeby uczniów niepełnosprawnych SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących  w Szczecinie ul. Grzymińska 6

 

         W związku z uchylaniem się od podpisania umowy (art. 94 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych) dotyczącej przetargu na zakup i dostawę autokaru 20+1 na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie przez wybranego oferenta tj. Spółkę Jawną „TRANSMAN”              ul. Ogrodowa 2  Mierzyn 72-006 Szczecin  informujemy, że została wybrana kolejna oferta firmy P.H.U „BUS – PRESTIGE” S.C. os. Kaszubskie 11/60

84-200 Wejherowo za kwotę 244.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

           

                  

                                                                 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/10/30
udostępnił: SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie ul. Grzymińska 6, wytworzono: 2007/10/30, odpowiedzialny/a: Małgorzata Czerkies, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:27:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:27:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Czerkies 2007/11/30 13:21:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Czerkies 2007/11/29 14:13:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Czerkies 2007/10/31 08:11:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Czerkies 2007/10/30 14:55:34 nowa pozycja