Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa materiałów elektrycznychOgłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

 

 

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie

71-504 Szczecin, ul. Czesława 9

 

dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę materiałów elektrycznych”

 

 

Część I

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w części I prowadzonego postępowania dotyczącej Materiałów elektrycznych dostarczanych do Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał ofertę złożoną przez:

 

LEBASKI, Lech Bagiński

z siedzibą: ul. Husarów 4A, 71-005 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu uznano, że oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę tj. 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz (cena 100%).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w części I ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa

(firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

LEBASKI, Lech Bagiński

 

ul. Husarów 4A

71-005 Szczecin

100,0

3.

Hurtownia Art. Metalowych M.H. Karolewscy

pl. Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

87,9

 

Część II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w II części zamówienia tj. Materiałów elektrycznych dostarczanych do Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego „Agawa” w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2).

W tej części postępowania złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożenie co najmniej dwóch nie podlegających odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) powoduje unieważnienie postępowania.

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/06/30
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/06/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:20:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:20:11 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/06/30 12:37:04 nowa pozycja