Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont pomieszczeń Straży Miejskiej, przy ulicy Strauga 10 w Szczecinie


Straż Miejska Szczecin
71-417 Szczecin ul. Zygmunta Felczaka 9
Tel. 091 422 74 71, 091 424 58 30      Fax  091 422 87 24
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60000 EURO NA
„REMONT POMIESZCZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ, PRZY ULICY STRUGA 10
W SZCZECINIE”
 
 
 
I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie na wniosek Wykonawcy, w siedzibie Straży Miejskiej pok. 0177, w godz. od 800 do 1400 lub ze strony internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=045AAB17BF684FD39F18BBC6128F97CE
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów - Jerzy Budzyń, tel. 091 422-74-71.
 
II. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont pomieszczeń Straży Miejskiej, przy ulicy Struga 10 w Szczecinie”
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
 
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) roboty budowlane:
a) rozebranie posadzek z płytek i tworzywa sztucznego;
b) skucie tynków na zaprawie cementowo – wapiennej;
c) demontaż i montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych;
d) licowanie ścian glazurą i posadzek terakotą;
e) wykonanie nowych tynków;
f)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
g) wymiana stolarki okiennej;
h) malowanie ścian i sufitów farbą akrylową;
i)  przetarcie ścian i sufitów;
j)  zagruntowanie ścian i sufitów;
k) szpachlowanie ścian i sufitów gładzią szpachlową;
l)  wykonanie ścianek działowych;
m)naprawa stopni schodowych przed budynkiem;
n) naprawa elewacji od strony podwórka na powierzchni remontowanych pomieszczeń
w miejscach po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;
2) roboty instalacyjno – sanitarne
a) wymiana muszli, spłuczek, umywalek wraz z bateriami;
b) demontaż niepotrzebnej instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacyjnej;
c) remont instalacji wodno – kanalizacyjnych wraz z częściową wymianą;
3) roboty elektryczne
a) wymiana całkowita osprzętu;
b) dopasowanie obwodów elektrycznych do funkcji pomieszczeń;
c) wydzielenie obwodów z zamontowaniem podlicznika;
d) wymiana całkowita lub częściowa przewodów elektrycznych;
2. Warunki wykonawstwa:
1) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, Polską Normą, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przyjęta przez zamawiającego technologią, przepisami bhp i p-poż;
2) Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia;
3) Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną i Polską Normą.
 
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do  16.10.2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie pok. 0169, przy ulicy Zygmunta Felczaka 9
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone
w art. 22 ust.1 ustawy oraz spełniający następujące warunki dodatkowe
a) Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie prace podobne odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
b) Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego
 
VIII. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
4) Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3), posiada wymagane uprawnienia tj:
1. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
2. aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
 
IX. Inne dokumenty wymagane w ofercie:
1) oferta cenowa
2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej)
3) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IX;
4) wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający rodzaj robót, ich wartość
i termin wykonana;
5) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia siłami własnymi (według wzorcza załączniku nr 1 do siwz)
 
X. Zamawiający odstępuje od pobrania wadium
 
XI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
XII. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 16.10.2006 r. do godziny 1000 w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie pok. 0169, przy ulicy Zygmunta Felczaka 9
 
XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 16.10.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego
pok. 0177
 
Termin związania z ofertą:  30 dni

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/10/05
udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2006/10/05, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2006/10/05 12:45:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2006/10/05 12:45:42 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2006/10/05 12:35:19 nowa pozycja