Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej


 

Szczecin: dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 53700 - 2009; data zamieszczenia: 07.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 15100000-9 Zakres zamówienia obejmuje: nazwa towaru j.m. ilość mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 400 kurczaki całe kg400 korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg1500 udka z kurczaka kg2000 ćwiartka z kurczaka wędzona kg200 wątroba drobiowa kg 300 żołądki drobiowe kg 150 filet z piersi indyka kg200 filet z kurczaka kg 600 karkówka bez kości kg400 szynka bez kości kg 200 schab bez kości kg 450 golonka wieprzowa kg150 nogi wieprzowe kg 100 łopatka wieprzowa bez kości kg2200 żeberka wieprzowe kg320 wołowina extra kg 300 ozory wieprzowe kg 150 boczek wędzony kg 250 boczek świeży bez żeber kg 200 słonina świeża kg 400 flaki wołowe krojone - parzonekg 400 kiełbasa zwyczajna lub równoważna kg 200 kiełbasa żywiecka sucha lub równoważna kg 500 kiełbasa krakowska parzona lub równoważna kg500 kiełbasa śląska lub równoważna kg800 parówki drobiowe kg 800 parówki wieprzowe kg800 szynkowa parzona kg500 kiełbasa biała parzona kg400 salceson ozorkowy kg100 salceson drobiowy kg200 kaszanka luksusowa kg300 pasztetowa kg 300 metka łososiowa kg70 mielonka wieprzowa kg400 szynkowa wieprzowa kg350 polędwica drobiowa kg200 pasztet mięsny kg 400 kiełbasa toruńska wieprzowa lub równoważnakg500 szynka gotowana kg500 szynkówka wieprzowa kg300 mielonka wojskowa lub równoważna kg250 baleron wieprzowy gotowany kg250 szynka konserwowa kg 600 baton szynkowy drobiowy kg 200 ogonówka parzona kg 250 polędwica sopocka lub równoważna kg150 metka cebulowa kg 70.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl BIP.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecin 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecin 71-246.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 1A

załącznik 2

załącznik 3Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawy mięsa i wędlin
do Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/04/AG/09

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa (firma) : Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Spółka Jawna ul. Oświęcim 32 72-300 Gryfice – wartość oferty brutto 206.135,00 zł co stanowi 100 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Oferta nr 1 firma – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Spółka Jawna ul. Oświęcim 32 72-300 Gryfice – wartość oferty brutto 206.135,00 zł co stanowi 100 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- „BYK” Spółka Jawna Dariusz Osiniak Jacek Malinowski ul. Welecka 38 Mierzyn 72-000 Szczecin  - wartość oferty brutto 243.462,30 zł. Oferta otrzymała 84,70 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 3 firma- Hurtownia Mięsa, Wędlin i Drobiu Victoria S.C. Agnieszka Plata, Arkadiusz Plata  ul. Letnia 12  70-913 Szczecin - wartość oferty brutto 210.771,00 zł. Oferta otrzymała 97,80 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 4 firma- „Madar” Hurtownia mięsa, wędlin i drobiu Dariusz Watral ul. Autostrada Poznańska 1  71-001 Szczecin – wartość oferty brutto po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej wyniosła 219.426,00 zł. Oferta otrzymała 93,94 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53700-2009 z dnia 2009-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć...
Termin składania ofert: 2009-03-16


Szczecin: dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 110754 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53700 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i wędlin w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 15100000-9 2. Zakres zamówienia obejmuje: l.p. nazwa towaru j.m. ilość 1 mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 400 2 kurczaki całe kg 400 3 korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg 1500 4 udka z kurczaka kg 2000 5 ćwiartka z kurczaka wędzona kg 200 6 wątroba drobiowa kg 300 7 żołądki drobiowe kg 150 8 filet z piersi indyka kg 200 9 filet z kurczaka kg 600 10 karkówka bez kości kg 400 11 szynka bez kości kg 200 12 schab bez kości kg 450 13 golonka wieprzowa kg 150 14 nogi wieprzowe kg 100 15 łopatka wieprzowa bez kości kg 2200 16 żeberka wieprzowe kg 320 17 wołowina extra kg 300 18 ozory wieprzowe kg 150 19 boczek wędzony kg 250 20 boczek świeży bez żeber kg 200 21 słonina świeża kg 400 22 flaki wołowe krojone - parzone kg 400 23 kiełbasa zwyczajna lub równoważna kg 200 24 kiełbasa żywiecka sucha lub równoważna kg 500 25 kiełbasa krakowska parzona lub równoważna kg 500 26 kiełbasa śląska lub równoważna kg 800 27 parówki drobiowe kg 800 28 parówki wieprzowe kg 800 29 szynkowa parzona kg 500 30 kiełbasa biała parzona kg 400 31 salceson ozorkowy kg 100 32 salceson drobiowy kg 200 33 kaszanka luksusowa kg 300 34 pasztetowa kg 300 35 metka łososiowa kg 70 36 mielonka wieprzowa kg 400 37 szynkowa wieprzowa kg 350 38 polędwica drobiowa kg 200 39 pasztet mięsny kg 400 40 kiełbasa toruńska wieprzowa lub równoważna kg 500 41 szynka gotowana kg 500 42 szynkówka wieprzowa kg 300 43 mielonka wojskowa lub równoważna kg 250 44 baleron wieprzowy gotowany kg 250 45 szynka konserwowa kg 600 46 baton szynkowy drobiowy kg 200 47 ogonówka parzona kg 250 48 polędwica sopocka lub równoważna kg 150 49 metka cebulowa kg 70.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 196603.98 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Spółka Jawna, Ościęcin 32, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·         Cena wybranej oferty: 196603.98

·         Oferta z najniższą ceną: 196603.98 oferta z najwyższą ceną: 231615,11

·         Waluta: PLN.

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/03/07
IV
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2009/03/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/01/08 11:47:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/01/08 11:47:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/04/17 15:09:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/03/19 16:22:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kałucka 2009/03/07 11:42:33 nowa pozycja