Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup miesa i przetworów mięsnych


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego , ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4631791, faks 0-91 4631791.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp74.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup mięsa i przetworów mięsnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powinien posiadać certyfikat HACCP lub inny równoważny dokument potwierdzający wdrażanie systemu HACCP. oferta cenowa (zał. nr 1 do siwz), kalkulacja cenowa produktów (zał. 1a do siwz), oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do siwz).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp74.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50 , 70-781 Szczecin pok. 019 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Seledynowa 50 , 70-781 Szczecin pok. 019 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 14.04.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostaje wybrana firma:

Kamil Sp. z.o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin.

Uzasadnienie: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia-cena.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Umowę zawarto w dniu 12 kwietnia 2011 r. z firmą:

Kamil Sp. z.o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/02/16
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, wytworzono: 2011/02/16, odpowiedzialny/a: Anita Płoszejowska, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 10:07:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 10:07:46 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2011/04/13 12:01:55 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2011/04/04 13:02:26 modyfikacja wartości
Anita Płoszejowska 2011/02/16 10:28:00 nowa pozycja