Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77386423

Aktualna strona: 1085204

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp


Szczecin: Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 39366 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 18.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.02.2014 godzina 11:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Część 18 zamówienia dotyczy projektu finansowanego z UE: Filharmonia Szczecińska um. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Projekt współfinansowania przez Unie Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Kwota brutto przeznaczona na promocję z projektu finansowanego z UE - 10.000,00 PLN (100% części 18 zamówienia).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 1 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 1 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Regionalna kampania outdoorowa nr 2 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Regionalna kampania outdoorowa nr 2 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.05.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 3 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 3 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.05.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 4 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 4 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.06.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 5 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 5 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.06.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 6 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 6 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 7 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 7 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.06.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:8 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 8 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 8 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.07.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:9 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 9 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 9 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.07.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 10 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 10 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 11 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 11 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.08.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 12 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 12 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 13 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 13 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:14 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 14 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 14 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:15 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 15 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 15 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:16 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 16 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 16 - citylighty, wiaty przystankowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:17 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 17 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 17 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.06.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:18 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 18 - billboardy 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lokalna kampania outdoorowa nr 18 - billboardy 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.03.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Lista załączników:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/12/14                                                                                                   Szczecin, dnia 21.02.2014 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin”

 

 1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty firm:

 

W części 1

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

 

W części 3

Nazwa (firma):BP MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

2

BP MEDIA Sp. z o.o.

ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

67,41

 

W części 4

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

 

W części 5

Nazwa (firma):STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

100

 

W części 6

Nazwa (firma):BP MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

2

BP MEDIA Sp. z o.o.

ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

63,49

 

W części 7

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

83,37

 

W części 8

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

 

W części 9

Nazwa (firma):BP MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

75,70

2

BP MEDIA Sp. z o.o.

ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

63,49

 

W części 10

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

 

W części 11

Nazwa (firma):STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

100

 

W części 12

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

84,26

 

W części 13

Nazwa (firma):BP MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

75,35

2

BP MEDIA Sp. z o.o.

ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

63,49

 

W części 16

Nazwa (firma):AMS S.A.

Siedziba i adres: : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

100

 

W części 17

Nazwa (firma):BP MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

1

AMS S.A.

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

75,53

2

BP MEDIA Sp. z o.o.

ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

63,49

 

W części 18

Nazwa (firma):BP MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: : ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (cena), określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

2

BP MEDIA Sp. z o.o.

ul. Bol. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

100

3

STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

57,82

 

2.     Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie w części: 2, 14 i 15 zostaje unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: w częściach: 2, 14 i 15 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/12/14                                                                                                   Szczecin, dnia 27.02.2014 r.

 

Dotyczy: informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2014 dla Urzędu Miasta Szczecin”

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 3 i 18.

 

W związku z faktem, że Wykonawca wybrany pierwotnie w części 3 i 18 przedmiotowego postępowania uchylił się od zawarcia umowy zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny:

 

W części 3

 

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert pozostałych została złożona przez firmę:

 

Nazwa (firma): STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

 

W części 18

 

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert pozostałych została złożona przez firmę:

 

Nazwa (firma): STRÖER MEDIA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/02/04
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin