Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy ZamkowejOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przekazane zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 3) Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 6.10.2006 r.

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Organizacji Regat 2007
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 60 000 EURO ALE MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
NA:


Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej”


1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej”

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty pogłębiarskie na akwenach przyległych do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej.
2) Symbol kategorii CPV: 45247120 -7.
3) Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie akwenów w wymaganych parametrach nawigacyjnych poprzez wydobycie z jego dna osadu zalegającego powyżej projektowanego poziomu i transporcie i wyrefulowaniu urobku niezanieczyszczonego (odkład) na pole refulacyjne „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.
4) Informacje ogólne:
a) o obiekcie:
 nabrzeże Pasażerskie do głębokości 6,0 m na długości 74,90 m,
 nabrzeże Pasażerskie do głębokości 6,5 m na długości 303,50 m,
 nabrzeże Bulwar Wały Chrobrego do głębokości 7,0 m na długości 270,77 m,
 nabrzeże Akademii Morskiej do głębokości 5,5 m na długości 75,62 m,
 nabrzeże Wieleckie do głębokości 3,7 m na długości 206,75 m,
b) Szerokość prac w dnie wynosi od 25 m do 30 m.
c) Głębokość dna waha się od 3,7 m do 7,0 m – w zależności od konstrukcji nabrzeża,
d) Nachylenie skarpy wynosi od 1:7 do 1:5 .
e) Planowana ilość wydobycia urobku: ca 22 000 m3 - wielkość szacunkowa; może ulec zmniejszeniu odpowiednio do aktualnych potrzeb. W przypadku zwiększenia szacunkowej ilości zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z Rozdziałem I pkt 12 siwz.
f) może ulec zmianie odpowiednio do aktualnych potrzeb
g) Grubość warstwy pogłębiania od 0,5 m - do 1,5 m, średnia warstwa ok. 1 m

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pokój 397, lub z Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie internetowej: bip.um.szczecin.pl

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające przewiduje się w sytuacji gdy ilość urobku do wydobycia będzie większa niż ilość planowana.

8. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

9. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2006 r. Wykonawca powinnien podać termin realizacji określony w dniach kalendarzowych.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 397. Termin składania ofert upływa dnia 6.11.2006 r. do godz. 11.00.

11. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 6.11.2006 r., o godz. 11.30 w pokoju nr 358 (III p) Urzędu Miejskiego, Pl. Armii Krajowej 1.

12. Termin związania ofertą - 30 dni.

13. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze
w godz. 9.00-15.00 jest: Joanna Martyniuk - tel. (091) 42 45 878, jmartyn@um.szczecin.pl; fax (091) 42 45 992


Oznaczenie sprawy: BOR/341/08/06


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Organizacji Regat 2007
Pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 60 000 EURO ALE MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej”

SPIS TREŚCI :

Rozdział I Forma oferty;
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III Oferty wspólne;
Rozdział IV Jawność postępowania;
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII Zawarcie umowy;
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki: 
        Załącznik nr 1 – oferta cenowa; 
        Załącznik nr 2 – oświadczenie; 
        Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia; 
        Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych; 
        Załącznik nr 5 – wzór umowy 
        Załącznik nr 6 – plan sytuacyjny 
        Załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 ze zm.), zwana dalej ustawą.Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Organizacji Regat 2007
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl

Znak sprawy: BOR/341/08/06 Szczecin, 9 listopada 2006 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro ale mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na „Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej” (znak sprawy: BOR/341/08/06).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej” (znak sprawy: BOR/341/08/06) za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, 80 – 702 Gdańsk. W ww. postępowaniu złożono jedną, ważną ofertę. Oferta firmy opiewała na kwotę: 836 000,00 złotych brutto (słownie: osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100).


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/10/16
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Regat 2007, wytworzono: 2006/10/16, odpowiedzialny/a: Marcin Raciborski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2007/08/16 11:44:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2007/08/16 11:44:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/11/09 11:14:05 modyfikacja wartości
Joanna Martyniuk 2006/10/16 13:21:01 nowa pozycja