Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77505367

Aktualna strona: 1087045

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmujący toalety na parterze i toalety na 1 piętrze


Szczecin: Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie - etap 1 obejmujący toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcząt, toalety chłopców) i toalety na 1 piętrze (toalety dziewcząt)
Numer ogłoszenia: 104673 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie - etap 1 obejmujący toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcząt, toalety chłopców) i toalety na 1 piętrze (toalety dziewcząt).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą Przebudowa toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie opracowanymi w kwietniu 2009 roku w Pracowni Projektowej ARCHidea ul. Podhalańska 12/3 , 70-452 Szczecin, prowadzonej przez mgr inż. arch. Annę Płatek oraz wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania oraz przekazania do użytkowania zadania pod nazwą Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie - etap 1 obejmujący toalety na parterze ( toaleta dla personelu, toalety dziewcząt, toalety chłopców) i toalety na I piętrze ( toalety dziewcząt), a także niżej wymienione prace: 1) roboty przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe, 2) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 3) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem ( wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 4) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 5) zajęcie pasa drogowego (jezdni i chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 6) wykonanie w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp 7) sporządzenie w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy i Kierowników robót nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej ( jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych, 8) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują lub będą dysponować minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli wykaże m.in..: aa) 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządy zawodowego. bb) 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządy zawodowego. cc) 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządy zawodowego. Zamawiający nie przewiduje łączenia ww. funkcji. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna prace polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy, każda praca. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć - roboty branży ogólnobudowlanej i branży sanitarnej oraz branży elektrycznej bez konieczności określania udziału poszczególnych rodzajów robót w całkowitej wartości pracy podobnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego, b) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego, c) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego 6) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/showpage?chapter=11710.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, PL. Armii Krajowej 1, 70 - 456, pok. nr 397.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2009 godzina 10:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, PL. Armii Krajowej 1, 70 - 456, pok. nr 397.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
V. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.07.2009 r.
 

Kliknij i pobierz:

SIWZ

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 1 a – zbiorcze zestawienie kosztów robót

Załącznik nr 2 – oświadczenie;

Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia;

Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – wzór umowy;

Załącznik nr 6 – dokumentacja technicznaOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA
 
Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl
 
Znak sprawy: BZP/104/09                                                                        Szczecin, dnia 5.08.2009
 
 
Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmujący toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcząt, toalety chłopców) i toalety na 1 piętrze (toalety dziewcząt).
 
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmujący toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcząt, toalety chłopców) i toalety na 1 piętrze (toalety dziewcząt) zostało unieważnione w dniu 31.07.2008 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu. W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
 
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/07/03
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin