Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77869879

Aktualna strona: 1092490

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO


Szczecin: Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO
Numer ogłoszenia: 39267 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina, w systemie GEO-INFO: 1)część I - zespół obrębów nr: 1084, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1106, 1107, (8 obrębów), 2)część II - zespół obrębów nr 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2046, 2008, 2058, 2261, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2045 (23 obręby), 3)część III - zespół obrębów nr 3093, 3094, 3095, 3034, 3036, 3030, 3088, 3097, 3023, 3018, 3019, 3020, 3032, 3035, 3101, 3033, 3022, 3016, 3031, 3090, 3089, 3087, 3091, 3092 (24 obręby), 4)część IV - zespół obrębów nr 4081, 4083, 4084, 4085, 4107, 4108, 4109, 4147, 4149, 4150 (10 obrębów)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 1)kwota wadium dla części I - 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych) 2)kwota wadium dla części II - 5 600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) 3)kwota wadium dla części III - 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) 4)kwota wadium dla części IV - 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) w terminie do dnia 27.02.2012r. do godziny 10:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, tj.: a)w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ I lub CZĘŚĆ II lub CZĘŚĆ III: - prace polegające na założeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze miejskim (teren w granicach administracyjnych miast), o łącznej powierzchni powyżej 200 ha - niezależnie od tego, czy Wykonawca składa swoją ofertę na jedną, dwie czy wszystkie części  lub  - prace polegające na wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miejskim (teren w granicach administracyjnych miast), o łącznej powierzchni powyżej 200 ha - niezależnie od tego, czy Wykonawca składa swoją ofertę na jedną, dwie czy wszystkie części. b)w przypadku składania oferty tylko na CZĘŚĆ IV: - prace polegające na założeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze miejskim (teren w granicach administracyjnych miast), o łącznej powierzchni powyżej 150 ha   lub  - prace polegające na wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miejskim (teren w granicach administracyjnych miast), o łącznej powierzchni powyżej 150 ha. UWAGA: W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na wszystkie części albo złoży ofertę na część IV oraz którąś z części od I do III, to na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wystarczające będzie wykazanie pracy podobnej opisanej w pkt 2 ppkt 2) lit. a) Rozdziału V SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 różnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla każdej części zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia w jednej części - musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 2 różnymi osobami. W przypadku, gdy wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia w dwóch częściach - musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 4 różnymi osobami. W przypadku, gdy wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia w trzech częściach - musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 6 różnymi osobami. W przypadku, gdy wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia we wszystkich czterech częściach - musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 8 różnymi osobami. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, iż każda z osób przewidzianych do wykonania zamówienia posiada wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zmianami): ZAKRES 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; ZAKRES 2: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotna zmiana postanowień umowy dotycząca przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, może nastąpić na wniosek WYKONAWCY na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiających prawidłowy import danych będących przedmiotem zlecenia do zasobu numerycznego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Dotyczy to nieprzewidzianej awarii systemu elektronicznego lub serwera w MODGiK. W takim przypadku możliwe będzie podpisanie aneksu terminowego, uwzględniającego czas trwania awarii w MODGiK. 2.Istotna zmiana osób wymienionych w § 12 ust. 1, pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO w postaci aneksu do umowy. Zmiana osób może nastąpić tylko w przypadku, gdy nowe osoby będą posiadały udokumentowane kwalifikacje spełniające warunek wymagany przez zamawiającego - określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Zakazuje się istotnych zmian pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 4.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2012 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: od dnia podpisania umowy do dnia: 1)w CZĘŚCI I: a)termin wykonania prac I etapu: 20.07.2012r. b)termin wykonania prac II etapu (zwany dalej terminem zakończenia całości prac):21.09.2012r. 2)w CZĘŚCI II: a)termin wykonania prac I etapu: 11.07.2012r. b)termin wykonania prac II etapu (zwany dalej terminem zakończenia całości prac):12.09.2012r. 3)w CZĘŚCI III: a)termin wykonania prac I etapu: 01.08.2012 r. b)termin wykonania prac II etapu (zwany dalej terminem zakończenia całości prac):01.10.2012r. 4)w CZĘŚCI IV: a)termin wykonania prac I etapu: 02.07.2012r. b)termin wykonania prac II etapu (zwany dalej terminem zakończenia całości prac):03.09.2012r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I - zespół obrębów nr: 1084, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1106, 1107, (8 obrębów).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II - zespół obrębów nr 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2046, 2008, 2058, 2261, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2045 (23 obręby).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część III - zespół obrębów nr 3093, 3094, 3095, 3034, 3036, 3030, 3088, 3097, 3023, 3018, 3019, 3020, 3032, 3035, 3101, 3033, 3022, 3016, 3031, 3090, 3089, 3087, 3091, 3092 (24 obręby).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.10.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część IV - zespół obrębów nr 4081, 4083, 4084, 4085, 4107, 4108, 4109, 4147, 4149, 4150 (10 obrębów).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 7 – warunki techniczne założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej;
Załącznik nr 8 – mapa poglądowa dla części I;
Załącznik nr 9 – mapa poglądowa dla części II;
Załącznik nr 10 – mapa poglądowa dla części III;
Załącznik nr 11 – mapa poglądowa dla części IV;
Załącznik nr 12 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 13 – wzór umowy
 Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/17/12                                                                            Szczecin, dnia 19.03.2012r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego na: „Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę:

 Część I:

Nazwa (firma) oraz siedziba i adres:

Konsorcjum firm:

GEO-MED Mariusz Górski, Usługi Geodezyjno-Informatyczne,

ul. Gwiezdna 12/10, 41-219 Sosnowiec

oraz

GEO-COM  M. Juszczyk & B. Żemła Sp. j.,

ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta  nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.,

ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

32,69 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.,

al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław

45,95 pkt

3.

Konsorcjum firm:

GEO-MED Mariusz Górski, Usługi Geodezyjno-Informatyczne,

ul. Gwiezdna 12/10, 41-219 Sosnowiec

oraz

GEO-COM  M. Juszczyk & B. Żemła Sp. j.,

ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów

100 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne

INFOGEO Sp. z o.o.,

ul. Rzemieślnicza 1, 42-504 Będzin

92,76 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.,

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

brak oferty

6.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

GEOMAP Sp. z o.o.,

ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

 

44,87 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.,

ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice

brak oferty

8.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

71,43 pkt

9.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPEGIEKA Sp. z o.o.,

al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

brak oferty

10.

GEOSIT

Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak

Spółka Cywilna,

ul. Czackiego 3a/16, 70-216 Szczecin

99,43 pkt

11.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o.,

ul. Stodolna 31, 44-240 Żory

43,88 pkt

12.

FOTOKART Sp. z o.o.,

ul. Cyryla i Metodego 9A, 71-541 Szczecin

44,97 pkt

13.

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o.,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

66,75 pkt

14.

Konsorcjum firm:

Theodolit Maciej Szarek

ul. Miodowa 119 B/2, 71-497 Szczecin

oraz

InterTIM Pietrzak Ludmiła

al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa

65,89 pkt

 

Część II:

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.,

Siedziba i adres: ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 7 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.,

ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

51,07 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.,

al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław

brak oferty

3.

Konsorcjum firm:

GEO-MED Mariusz Górski, Usługi Geodezyjno-Informatyczne,

ul. Gwiezdna 12/10, 41-219 Sosnowiec

oraz

GEO-COM  M. Juszczyk & B. Żemła Sp. j.,

ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów

 

73,70 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne

INFOGEO Sp. z o.o.,

ul. Rzemieślnicza 1, 42-504 Będzin

 

brak oferty

5.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.,

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

 

55,08 pkt

6.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

GEOMAP Sp. z o.o.,

ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

 

69,60 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.,

ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice

 

100 pkt

8.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

 

86,48 pkt

9.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPEGIEKA Sp. z o.o.,

al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

 

60,71 pkt

10.

GEOSIT

Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak

Spółka Cywilna,

ul. Czackiego 3a/16, 70-216 Szczecin

 

brak oferty

11.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o.,

ul. Stodolna 31, 44-240 Żory

 

 

64,10 pkt

12.

FOTOKART Sp. z o.o.,

ul. Cyryla i Metodego 9A, 71-541 Szczecin

 

48,02 pkt

13.

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o.,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

73,44 pkt

14.

Konsorcjum firm:

Theodolit Maciej Szarek

ul. Miodowa 119 B/2, 71-497 Szczecin

oraz

InterTIM Pietrzak Ludmiła

al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa

81,10 pkt

 

Część III:

Nazwa (firma) oraz siedziba i adres:

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o.,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 13 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.,

ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

48,64 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.,

al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław

brak oferty

3.

Konsorcjum firm:

GEO-MED Mariusz Górski, Usługi Geodezyjno-Informatyczne,

ul. Gwiezdna 12/10, 41-219 Sosnowiec

oraz

GEO-COM  M. Juszczyk & B. Żemła Sp. j.,

ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów

 

90,37 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne

INFOGEO Sp. z o.o.,

ul. Rzemieślnicza 1, 42-504 Będzin

96,17 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.,

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

brak oferty

6.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

GEOMAP Sp. z o.o.,

ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

 

75,90 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.,

ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice

brak oferty

8.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

84,62 pkt

9.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPEGIEKA Sp. z o.o.,

al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

54,50 pkt

10.

GEOSIT

Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak

Spółka Cywilna,

ul. Czackiego 3a/16, 70-216 Szczecin

brak oferty

11.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o.,

ul. Stodolna 31, 44-240 Żory

54,83 pkt

12.

FOTOKART Sp. z o.o.,

ul. Cyryla i Metodego 9A, 71-541 Szczecin

46,38 pkt

13.

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o.,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

 

100 pkt

14.

Konsorcjum firm:

Theodolit Maciej Szarek

ul. Miodowa 119 B/2, 71-497 Szczecin

oraz

InterTIM Pietrzak Ludmiła

al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa

82,30 pkt

 

 

 

Część IV:

Nazwa (firma):GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak Spółka Cywilna,

Siedziba i adres: ul. Czackiego 3a/16, 70-216 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 10 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.,

ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

45,36 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK WROCŁAW Spółka z o.o.,

al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław

46 pkt

3.

Konsorcjum firm:

GEO-MED Mariusz Górski, Usługi Geodezyjno-Informatyczne,

ul. Gwiezdna 12/10, 41-219 Sosnowiec

oraz

GEO-COM  M. Juszczyk & B. Żemła Sp. j.,

ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów

 

95,18 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne

INFOGEO Sp. z o.o.,

ul. Rzemieślnicza 1, 42-504 Będzin

 

brak oferty

5.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.,

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

 

brak oferty

6.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

GEOMAP Sp. z o.o.,

ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

 

42,34 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.,

ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice

 

brak oferty

8.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

70,41 pkt

9.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPEGIEKA Sp. z o.o.,

al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

brak oferty

10.

GEOSIT

Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak

Spółka Cywilna,

ul. Czackiego 3a/16, 70-216 Szczecin

100 pkt

11.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o.,

ul. Stodolna 31, 44-240 Żory

 

48,78 pkt

12.

FOTOKART Sp. z o.o.,

ul. Cyryla i Metodego 9A, 71-541 Szczecin

41,56 pkt

13.

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o.,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

87,64 pkt

14.

Konsorcjum firm:

Theodolit Maciej Szarek

ul. Miodowa 119 B/2, 71-497 Szczecin

oraz

InterTIM Pietrzak Ludmiła

al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa

65,72 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/02/17
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin