Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905651

Aktualna strona: 1093127

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Obsługa transportowa Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szczecin: Obsługa transportowa Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa transportowa Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r. Zakres zamówienia obejmuje: Grupa I - autokar klasy turystycznej (45-50 osób) Grupa II - autobus (16-22 osób) Grupa III - mikrobus (8 osób).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. 397, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2008 r. godzina 11:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 397.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.11.2008 r.


siwz

zał. nr 1 - oferta cenowa

zał. nr 2 - oświadczenie

zał. nr 3 - wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

 

Znak sprawy: BZP/87/08                                                  Szczecin, dnia 04.12.2008 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę transportową Urzędu Miasta Szczecin w 2009 r.”

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

Nazwa (firma) „Let’s go!” s.c. Arkadiusz Firlej, Agata Tura

Siedziba i adres ul. Kwiatowa 1d/1, 71 - 045 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz, tj. cena. Wykonawca złożył wszystkie aktualne, wymagane przez zamawiającego dokumenty. Jest to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 Nazwa (firma) „Let’s go!” s.c. Arkadiusz Firlej, Agata Tura

 Siedziba i adres ul. Kwiatowa 1d/1, 71 - 045 Szczecin

 Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/11/17
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin