Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77315599

Aktualna strona: 1083835

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku


16/01/2018    S10    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2018/S 010-018465

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku

Numer referencyjny: BZP/4/18

II.1.2)Główny kod CPV

90000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Plan działań związanych z realizacją usługi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/01/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Plan działań związanych z realizacją usługi / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/01/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia w części III: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.4.2018 roku, do dnia 31.12.2018 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

Dla części I:

— posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.

Dla części II:

— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin, o którym mowa w art. 9b z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.

Dla części III:

— posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

2. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV – Kryteria kwialifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Dla części I.

Co najmniej 2 usługi. Za jedną usługę zamawiający uzna podstawienie i serwisowanie jednorazowo nie mniej niż 30 przenośnych kabin WC.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Dla części II.

Co najmniej 2 usługi. Za jedną usługę zamawiający uzna podstawienie i opróżnienie jednorazowo nie mniej niż 40 pojemników lub kontenerów na odpady.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Dla części III.

Brak dodatkowych warunków udziału.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu realizacji Umowy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej w paragrafie 8 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 3a do siwz dla części I, w paragrafie 9 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 3b do siwz dla części II, w paragrafie 9 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 3c do siwz dla części III.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/02/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/04/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/02/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin.

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, (pok. nr 397).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne ośw.

2) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

3) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wyk. składających ofertę wspólną.

W przypadku, gdy wyk. powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.

4)plan działań związany z realizacją usługi- składany celem przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

5)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów(przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do siwz);

6)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

Dok. z ppkt 1-4 należy złożyć w oryginale, a z pkt 5-6 w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV - kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy pzp

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy pzp

6 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika US

b) zaświadczenie ZUS lub KRUS

c) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

d) informacja KRK

e) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

f) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

g) ośw. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

7. Wykaz dokumentów które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ.

8. Ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23.

9. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - w części I: 4 500 PLN,w części II: 32 000 PLN;w części III: 3 300 PLN.

10. Dokumenty dotyczące wykonawców zagranicznych opisane są w rozdziale VI SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu

Do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/01/2018Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

  Szczecin, 22.02.2018 r.

 Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 22.02.2018 r.

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

W części I: 164 343,00 zł

W części II: 1 163 460,00 zł

 W części III: 120 960,00 zł

 

2. Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

    Cena brutto

Plan działań związany z realizacją usługi

 

1.

 

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

 

 

Część I: 179 906,70 zł

Część III:

371 420,64 zł

Dla części I:

Czas podjęcia działań interwencyjnych:

w czasie do 1 godziny.

Liczba osób przewidzianych do prowadzenia stałej kontroli zapełnienia zbiorników (…):

- wyposażenie imprezy- do 10 kabin sanitarnych: powyżej 3 osób;

- wyposażenie imprezy od 11 do 50 kabin sanitarnych: powyżej 6 osób;

- wyposażenie imprezy od 51 do 100 kabin sanitarnych: powyżej 9 osób;

- wyposażenie imprezy powyżej 100 kabin sanitarnych: powyżej 15 osób.

Dla części III:

Czas podjęcia działań interwencyjnych(…):

 w czasie do 1 godziny.

 

2.

 

Konsorcjum Firm:

TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17

71-211 Szczecin

 

 

Część II:

1 058 444,00 zł

Dla części II:

Liczba osób przewidzianych do prowadzenia stałej kontroli zapełnienia pojemników:

- wyposażenie imprezy- do 10 pojemników: powyżej 2 osób;

- wyposażenie imprezy od 11 do 50 pojemników: powyżej 3 osób;

- wyposażenie imprezy od 51 do 100 pojemników: powyżej 6 osób;

- wyposażenie imprezy powyżej 100 pojemników: powyżej 15 osób;

Czas usunięcia pojemników na odpady: w czasie do 1 godziny.

 

3.

 

WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

 

Część I: 219 432,24 zł

Część III: 410 720,76 zł

Dla części I:

Czas podjęcia działań interwencyjnych:

w czasie do 1 godziny.

Liczba osób przewidzianych do prowadzenia stałej kontroli zapełnienia zbiorników (…):

- wyposażenie imprezy- do 10 kabin sanitarnych: powyżej 3 osób;

- wyposażenie imprezy od 11 do 50 kabin sanitarnych: powyżej 6 osób;

- wyposażenie imprezy od 51 do 100 kabin sanitarnych: powyżej 9 osób;

- wyposażenie imprezy powyżej 100 kabin sanitarnych: powyżej 15 osób.

Dla części III:

Czas podjęcia działań interwencyjnych(…):

 w czasie do 1 godziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

   W zalaczeniu przykladowy wzor oswiadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

Znak sprawy: BZP/4/18                                                                                                              Szczecin, dnia 14.03.2018 r.

 

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługę sanitarną imprez organizowanych w Szczecinie w 2018 roku”.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 

W części I:

Ofertę nr 1

Nazwa (firma): TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Siedziba i adres:         ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa        

 

W części II:

Ofertę nr 2

Nazwa (firma): Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka         oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Siedziba i adres:         ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin

 

W części III:

Ofertę nr 1

Nazwa (firma): TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Siedziba i adres:         ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa        

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

W części I:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 60%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium plan działań związanych z realizacją usługi - 40%)

Łączna punktacja

1

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

60 pkt

40 pkt

100 pkt

3

WC Serwis Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

49,19 pkt

40 pkt

89,19 pkt

 

W części II:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 60%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium plan działań związanych z realizacją usługi - 40%)

Łączna punktacja

2

Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka i Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17

71-211 Szczecin

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

                W części III:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 60%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium plan działań związanych z realizacją usługi - 40%)

Łączna punktacja

1

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

60 pkt

40 pkt

100 pkt

3

WC Serwis Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

54,26 pkt

40 pkt

94,26 pkt

 

                                                                             

                                                                                                                                            

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert (tj. 60% cena,  40%- plan działań związanych z realizacją usługi) określonymi w siwz.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/01/16
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin