Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77931283

Aktualna strona: 1093550

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp


Szczecin: Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
Numer ogłoszenia: 6681 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.01.2013 r. do godziny 11 30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie zadania z zakresu rozbiórki budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00) Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (Kierownik Budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6 ppkt 7) siwz). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy. 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić, na wniosek Wykonawcy w następujących przypadkach gdy: 1) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 2) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku, Działanie: 7.3. Transport miejski w obszarze metropolitalnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 6681-2013 z dnia 2013-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
Termin składania ofert: 2013-01-28


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 14281 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013
 

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:6681 - 2013 data 11.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.1).
 • W ogłoszeniu jest:III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.01.2013 r. do godziny 11 30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być:III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 05.02.2013 r. do godziny 11 30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..
 • W ogłoszeniu powinno być:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 11:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 6681-2013 z dnia 2013-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Termin składania ofert: 2013-01-28
________________________________________
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 46354 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6681 - 2013 data 11.01.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
• W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie zadania z zakresu rozbiórki budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00) Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie zadania z zakresu rozbiórki budynku o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00) Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz prac podobnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
• W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (Kierownik Budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (Kierownik Budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
• W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty: Opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.
• W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie dotyczy.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.01.2013 r. do godziny 11 30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 12.02.2013 r. do godziny 11 30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.02.2013 godzina 11:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..
 Lista załączników:

zal 8 dokumentacja projektowa [61,1 MB]Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin 2013-02-19
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl
Znak sprawy: BZP/165/12
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obr. 4047 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie w ramach zadania „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 1
Nazwa (firma): Zakład Ogólnobudowlany Transport – Handel Jerzy Wysocki
Siedziba i adres: ul. Gryfińska 133, 70 – 806 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz, tj. cena.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Nazwa (firma): Zakład Ogólnobudowlany Transport – Handel Jerzy Wysocki
Siedziba i adres: ul. Gryfińska 133, 70 – 806 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert, tj. cena

Oferta nr 2
Nazwa (firma): RENOMA Szczecińska Grupa Usługowa Sławomir Strzępka
Siedziba i adres: ul. Tarnobrzeska 4, 71 – 034 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 42,10 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert, tj. cena


Oferta nr 3 Wilkocki Przedsiębiorstwo Budowlane Wilkocki Henryk
Siedziba i adres: ul. Spiska 22, 70 – 672 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 93,92 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert, tj. cena
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/01/11
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin