Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77315675

Aktualna strona: 1083844

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

"Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie


GMINA MIASTO SZCZECIN
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz..U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655)

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej od określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na:

„Budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w II liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie”.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie wraz z pracami dodatkowymi.
Kod CPV – 45 343 000 - 3 roboty instalacyjne przeciwpożarowe

II. Zakres rzeczowy zadania:
1) Roboty instalacyjne
· montaż rurociągów instalacji hydrantowej, zaworów przelotowych i wodomierza
· montaż zaworów hydrantowych - 26 szt.
· montaż szafek hydrantowych – 26 szt.
2) Roboty budowlane
· przebicie otworów w ścianach
· wykucie wnęk i wywiezienie gruzu

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. Termin wykonania remontu wymagany przez zamawiającego nie dłuższych niż: 50 dni od dnia rozpoczęcia robót określonego w protokóle przekazania placu budowy.

V. Warunki stawiane wykonawcom
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 spełniający warunki określone w art.22 ust.1 oraz warunki dodatkowe
1. Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł , polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej.
2. Dysponują minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych
Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokładnych wskazań w SIWZ

VI. Dokumenty wymagane w ofercie
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego
4. Wykaz prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania oraz potwierdzone referencjami lub innym dokumentem świadczącym o ich należytym wykonaniu
5. Oferta cenowa
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy( tylko w przypadku składania oferty wspólnej)
7. Zbiorcze zestawienie kosztów.
8. Oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
Wymagane dokumenty i oświadczenia będą weryfikowane na podstawie szczegółowych wskazań w SIWZ

VII. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/showpage?chapter=11710, oraz można
otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin pok. 352 (poniedziałek w godz. 9:00 – 17:00; wt. – pt w godz. 7:30
– 15:30
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest p. Małgorzata Baj tel. 091 42 45 780 , (fax 091 42 45 637).

VIII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008r. o godz.10:00 w pokoju 358 Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 .

IX. Termin złożenia pisemnej oferty , wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w terminie do dnia 17 czerwca 2008 r do godziny 9:45 w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 , pok. 302.

X. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu

XI. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %

XII. Termin związania z ofertą: 30 dni


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

Załącznik nr 1 – oferta cenowa (pdf);
Załącznik nr 2 – oświadczenie (pdf);
Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia (pdf);
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych (pdf);
Załącznik nr 5 – zbiorcze zestawienie kosztów robót (pdf); 
Załącznik nr 6 – wzór umowy (pdf);
Załącznik nr 7 – dokumentacja techniczna (zip);Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na
„Budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie”
( otwarcie ofert: 17czerwca 2008 r.) została wybrana oferta firmy: Zakład Remontowo-Budowlany, Instalacje Sanitarne i C.O. Tadeusz Frankowski , Skarbówek 104, 71-450 Szczecin oferującej wykonanie zamówienia za cenę umowną brutto 89 959,24 zł. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Ponadto zamawiający informuje:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Podstawa  prawna odrzucenia

 

1.

Fire Servis Company PL Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 14

78-400 Szczecinek

 

91,77

 

Nie dotyczy

 

2.

Komplex PPOŻ BHP

Irena Kleśta, Wiesław Kleśta

ul. Narutowicza 11

70-231 Szczecin

 

-

 

art.. 89, ust..1, pkt 6  Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). w związku z rozdziałem IX pkt 5 siwz..

 

3.

LEGAT S.C. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe

Danuta i Krzysztof Cilsdorf

ul. Niemcewicza 13A/3

71-553 Szczecin

 

 

78.89

 

Nie dotyczy

 

4.

Zakład Remontowo-Budowlany, Instalacje Sanitarne i C.O.

Tadeusz Frankowski

Skarbówek 104

71-450 Szczecin

 

100

 

 

Nie dotyczy

 

5.

Zakład Ogólnobudowlany Produkcyjno – Usługowy

Jerzy Zdrojewski

Ul. Zamenhofa 20/7

72-010 Police

 

 

-

 

art.. 89, ust..1, pkt 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), Oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art.24, ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

 

6.

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” S.A.

Ul. Przestrzenna 6

70-800 Szczecin

 

 

 

97,60

 

 

 

Nie dotyczy


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/05/21
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin