Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy al. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie (etap I-część II, etap II).
GMINA MIASTO SZCZECIN
Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.)
ogłasza przetarg nieograniczony
na " Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku
Przedszkole Publicznego Nr 2 przy al. Wojska Polskiego 211 w Szczecinie –
- (etap I – część II, etap II) ".
I. Zakres rzeczowy zadania:
Roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej z wentylacją, elektrycznej .
II. Termin wykonania remontu.
wymagany przez inwestora :
- od dnia 02.07.2007 r. do dnia 20.08.2007 r. .
III. Warunki wymagane od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe:
- Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonali minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia tj. remont budynku w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. każda,
- Wykonawcy, którzy dysponują minimum 1 osobą, posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno.- budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
IV. Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 18.06.2007 r do godziny 9.45
w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w Szczecinie,
pl. Armii Krajowej 1 , pok. 302.
V. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.
VI. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się na stronie internetowej Urzędu miasta Szczecin : http://bip.um.szczecin.pl
oraz można otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin pok. 352 w godz. 8.00 - 11.00.
Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest Główny Specjalista w Wydziale
Oświaty Urzędu Miasta Szczecin - mgr inż. Czesław Skwirzyński
(tel. 091 42 45 642)
VII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2007 r. o godz.10.00 w pokoju 358.
Urzędu Miasta Szczecin.
VIII. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
IX. Kryterium oceny ofert:
- cena - 100 %
X. Termin związania ofertą: 30 dni.


SIWZ - kliknij i pobierz

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Wybrano ofertę firmy: „ELWA” Przedsiębiorstwo Budowlane S.C., ul. Poznańska 1A w Szczecinie.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/05/10
IV
udostępnił: Wydział Oświatry, wytworzono: 2007/07/05, odpowiedzialny/a: Eulalia Frobnczak-Raś, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/03/04 13:17:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/03/04 13:17:25 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/07/05 15:41:25 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/17 09:00:52 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/11 15:25:44 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/11 15:22:38 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 15:17:52 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 15:15:01 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 12:23:13 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 12:20:02 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 12:08:39 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 10:20:45 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 09:51:26 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/10 09:27:41 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 15:49:11 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 14:24:57 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 13:59:06 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 13:45:41 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 13:32:09 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 13:29:00 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 12:57:54 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 12:24:56 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/05/09 12:15:11 modyfikacja wartości
Czesław Skwirzyński 2007/04/20 07:57:08 nowa pozycja