Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77386437

Aktualna strona: 1085206

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Kontaktowy: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Do wiadomości: Marek Chrzanowski
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel. +48 914245440
Faks +48 914245104

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy http://www.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

 

Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Szczecin.

Kod NUTS PL424

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych m.in. dostawa maszyn i elektronarzędzi elektrycznych, narzędzi, urządzeń i przyrządów branży szwalniczej, pomiarowych urządzeń laboratoryjnych i osprzętu, przyrządów, urządzeń oraz oprogramowania diagnostycznego dla szkolnego warsztatu samochodowego i pracowni zawodowych, sprzętu i urządzeń dydaktycznych do badania mikroprocesorów, sprzętu i urządzeń dydaktycznych do nauki automatyki, sprzętu i urządzeń dydaktycznych do nauki elektroniki i elektrotechniki, urządzeń pomiarowych geodezyjnych, urządzeń, aparatury i osprzętu instalacyjnego elektrycznego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Tak

II.1.8)Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 50 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa maszyn i elektronarzędzi elektrycznych.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa narzędzi, urządzeń i przyrządów branży szwalniczej.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa pomiarowych urządzeń laboratoryjnych i osprzętu.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 4

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa przyrządów, urządzeń oraz oprogramowania diagnostycznego dla szkolnego warsztatu samochodowego i pracowni zawodowych.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 5

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa sprzętu i urządzeń dydaktycznych do badania mikroprocesorów.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 6

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa sprzętu i urządzeń dydaktycznych do nauki automatyki.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 7

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa sprzętu i urządzeń dydaktycznych do nauki elektroniki i elektrotechniki.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 8

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa urządzeń pomiarowych geodezyjnych.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 9

1)KRÓTKI OPIS

Dostawa urządzeń, aparatury i osprzętu instalacyjnego elektrycznego.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31700000, 31720000, 31730000, 31000000

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Wadium należy wnieść w wysokości:
a) dla części 1: 500 zł (słownie: pięćset zł),
b) dla części 2: 1380 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt zł),
c) dla części 3: 9870 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt zł),
d) dla części 4: 8080 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt zł),
e) dla części 5: 580 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt zł),
f) dla części 6: 1080 zł (słownie: tysiąc osiemdziesiąt zł),
g) dla części 7: 8020 zł (słownie: osiem tysięcy dwadzieścia zł),
h) dla części 8: 1030 zł (słownie: tysiąc trzydzieści zł),
i) dla części 9: 1370 zł (słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt zł), w terminie do dnia 16.8.2011 r. do godziny 9:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o którychmowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniezamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, wprzypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy, w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składającychofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dlakażdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu–wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dlakażdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy-wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy -wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w sekcja III.2.1) pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w sekcja III.2.1) pkt 1 ppkt 5 niniejszego ogłoszenia składa zaświadczeniewłaściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt 2 ppkt 1 i 3 oraz sekcji III.2.1) pkt 3, powinny być wystawionenie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 2 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt 2 i 3 zastępuje się jedokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejscazamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcjaIII.2.1) pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnegomiejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje siętakich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegomiejsca zamieszkania tych osób.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonychprzez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BZP/133/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.8.2011 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 16.8.2011 - 10:00

Miejsce

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. 397.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

1. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) kalkulację cenową dla części, na którą składana jest oferta, stanowiąca załącznik 1.1 – 1.9 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

4.7.2011

 

VII. Ogłoszenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone na siedzibie Zamawiającego w dniu 6.07.2011r.Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

Znak sprawy: BZP/133/11                                                                                                                         Szczecin, dnia 7 września 2011 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Część 1:

Nazwa (firma)O.U.T. MEZAR sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

3

O.U.T. MEZAR sp. z o.o., ul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

 

Część 2:

Nazwa (firma)O.U.T. MEZAR sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

3

O.U.T. MEZAR sp. z o.o., ul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

 

Część 3:

Nazwa (firma)O.U.T. MEZAR sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

91,82

3

O.U.T. MEZAR sp. z o.o., ul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

 

Część 4:

Nazwa (firma)O.U.T. MEZAR sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

91,13

3

O.U.T. MEZAR sp. z o.o., ul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

 

Część 5:

Nazwa (firma)WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma

Siedziba i adresul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

100

 

Część 6:

Nazwa (firma)WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma

Siedziba i adresul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

100

 

Część 7:

Nazwa (firma)WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma

Siedziba i adresul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

100

 

Część 8:

Nazwa (firma)O.U.T. MEZAR sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

83,06

3

O.U.T. MEZAR sp. z o.o., ul. Chyża 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

100

 

Część 9:

Nazwa (firma)WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma

Siedziba i adresul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma, ul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

100

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż:

  1. w części 1 odrzucono 2 oferty:
    1. Nazwa (firma)WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma

Siedziba i adresul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

  1. Nazwa (firma)W.S.O.P. Sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice

  1. w części 2 odrzucono 2 oferty:
    1. Nazwa (firma)WUTECH Małgorzata Agnieszka Duma

Siedziba i adresul. Mickiewicza 120, 71-140 Szczecin

  1. Nazwa (firma)Maszyny do szycia, Skup-Sprzedaż, Naprawa-Serwis Dariusz Pietrzak

Siedziba i adresul. Wita Stwosza 2, 71-173 Szczecin

  1. w części 4 odrzucono 1 ofertę:

Nazwa (firma)W.S.O.P. Sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice

  1. w części 7 odrzucono 1 ofertę:

Nazwa (firma)W.S.O.P. Sp. z o.o.

Siedziba i adresul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, iż umowa może zostać podpisana najwcześniej w dniu 19.09.2011r.

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/07/06
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin