Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77315607

Aktualna strona: 1083837

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - I etap


Szczecin: Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - I etap
Numer ogłoszenia: 93945 - 2009; data zamieszczenia: 18.06.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - I etap.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.07.2009 r. .do godziny 10.30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna: roboty dekarskie o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto. Dwie z prac powinny dotyczyć wykonania pokrycia z dachówki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w ppkt 3), posiada wymagane uprawnienia tj stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego. 6) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 397.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2009 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 397.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego..

 


SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Wykaz osób i podmiotów

Załącznik nr 4 - Wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Projekt budowlany

Załącznik nr 7 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót

 

 

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

Znak sprawy: BZP/95/09                                                                                              Szczecin, dnia 2009-07-29

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

 

 

Nazwa (firma):  STARDACH Zakład Handlowo - Usługowy

Siedziba i adres:  74-210 Przelewice 104

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz (cena).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

1.  Nazwa (firma):  COMPARPOL II Sp. z o.o.

Siedziba i adres:  ul. Poznańska 1 A,   71-785 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 81,00 pkt

 

 

2.  Nazwa (firma):  STARDACH Zakład Handlowo - Usługowy

Siedziba i adres:  74-210 Przelewice 104

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt

 

 

3.  Nazwa (firma):  Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Kozłowski

Siedziba i adres:  ul. Ks. Barnima 19/9  71-437 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 98,77 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/06/18
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin