Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie projektu dud. na regulację inst. c.o. z moderniazcją oraz modernizację inst. went.w bud. SP 28 ul. Piaseczna 40 Szczecin


GMINA MIASTO SZCZECIN
Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1

zaprasza do złożenia ofert cenowych
na opracowanie projektu budowlanego na regulację instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędną modernizacją instalacji c.o. w budynkach Szkoły Podstawowej nr 28 przy
ul. Piasecznej 40 w Szczecinie oraz modernizację instalacji wentylacji w hali sportowej SP nr 28.

I. Zakres rzeczowy zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na regulację i modernizację instalacji c.o.
w Szkole Podstawowej Nr 28 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie zgodnie z zakresem :
- inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły,
- projekt budowlany regulacji instalacji c.o. wraz z niezbędną modernizacją wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z. zm.) i ustawą „Prawo Zamówień Publicznych ” z dnia 29.01.2004r.
- projekt budowlany instalacji wentylacji hali sportowej wraz z niezbędną modernizacją wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z. zm.) i ustawą „Prawo Zamówień Publicznych ” z dnia 29.01.2004r.
- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
ponadto projektant zobowiązany jest do:
- opracowania przedmiarów robót w rozbiciu na etapy realizacji uzgodnione z inwestorem,
- uzgodnienia projektu w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
II. Termin wykonania dokumentacji
wymagany przez inwestora termin realizacji:
- 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
III. Miejsce i termin złożenia ofert.
- Oferty należy przesłać do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin składając ofertę w sali nr 62 Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie do dnia 21.07.2006 r.
- Do ofert należy dołączyć uprawnienia projektowe wszystkich projektantów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do branżowej izby samorządu zawodowego.
IV. Opracowanie pt. „ Przyczyny niedogrzania sali gimnastycznej” oraz wzór oferty cenowej można otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin, pok.352 w godz. 9.00 - 12.00.
Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest Katarzyna Lipiec - Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Szczecin (tel. 42-45-780).
V. Termin związania z ofertą: 30 dni.zał. nr 1 do umowy

..............................................................
(pieczęć oferenta)


OFERTA CENOWA


Ja, niżej podpisany ...........................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP ......................................., REGON ......................................
składam niniejszą ofertę na wykonanie: .......................................................................................
„......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................”.
1. Zakres przedmiotu umowy: .......................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu umowy za cenę brutto* ...................................
(słownie : ......................................................................................), w tym podatek VAT *
według obowiązującej stawki ................%.
3. Numer rachunku i nazwa banku Projektanta dla dokonywania płatności wynikających z umowy *:
.........................................................................................................................................................
4. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie .................... dni od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczam, że firma którą reprezentuje:
1) Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
4) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy.
5) Jest/ nie jest/ podatnikiem VAT.*
6. Oświadczam że, w realizacji przedmiotu umowy będą brały udział następujące osoby:

Imię i nazwisko                 Uprawnienia                 Zakres wykonywanych czynności

* niepotrzebne skreślić
7. Załączniki:
1) Kopia uprawnień budowlanych osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy.
2) Aktualny dokument dopuszczający Projektanta do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej-dodatkowo umowa spółki )................................ dn. ........................                             .................................................................... 
                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej)


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2006/07/07
IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2006/07/07, odpowiedzialny/a: Katarzyna Lipiec, wprowadził/a: Katarzyna Lipiec, dnia: 2006/07/11 13:48:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Lipiec 2006/07/11 13:48:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Lipiec 2006/07/11 13:45:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Lipiec 2006/07/07 15:02:54 nowa pozycja