Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77481145

Aktualna strona: 1086690

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Boiska sportowe z zapleczem – ORLIK 2012 - etap I. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku szatniowo - sanitarnego, budową


Szczecin: Boiska sportowe z zapleczem - ORLIK 2012 - etap I. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku szatniowo - sanitarnego, budową oświetlenia terenu a także likwidację istniejącego tarasu przy wewnętrznym dziedzińcu, ogrodzenie terenu działki dla potrzeb działki użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr 53.
Numer ogłoszenia: 188826 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Boiska sportowe z zapleczem - ORLIK 2012 - etap I. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku szatniowo - sanitarnego, budową oświetlenia terenu a także likwidację istniejącego tarasu przy wewnętrznym dziedzińcu, ogrodzenie terenu działki dla potrzeb działki użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr 53..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boiska sportowe z zapleczem - ORLIK 2012 - etap I. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, budową murowanego budynku szatniowo - sanitarnego, budową oświetlenia terenu a także likwidację istniejącego tarasu przy wewnętrznym dziedzińcu, ogrodzenie terenu działki dla potrzeb działki użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr 53.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartosci nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 85.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł. (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 16.07.2010 r. do godziny 09.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie przez wykonawców, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: robotę budowlaną polegającą na wykonaniu boiska sportowego lub zespołu boisk sportowych, z nawierzchnią syntetyczną o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie przez Wwykonawców, że dysponują lub będą dysponować minimum: a) jedną osobą posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. b) jedną osobą posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. c) jedną osobą posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. Warunek zostanie również spełniony wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
A.Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. b)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. c)Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. BDokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a)Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) b)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. c)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. d)Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2010 r.Lista załączników:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl


Znak sprawy: BZP/122/10 Szczecin, dnia 2010-08-27

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na , „Budowa boisk sportowych z zapleczem - program MOJE BOISKO ORLIK 2012 – etap 1. Przebudowa zespołu boisk szkolnych wraz z infrastruktura techniczną, budową murowanego budynku szatniowo – sanitarnego, budową oświetlenia terenu, a także likwidację istniejącego tarasu przy wewnętrznym dziedzińcu, ogrodzenie terenu działki dla potrzeb działki użytkowanej przez SP53”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma): INTEREKO Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz (cena).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


1. Nazwa (firma): Konsorcjum firm: ELBUD Spółka Cywilna ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin oraz SALTEX Europa Sp. z o.o. ul. Sudecka 106a, 53-129 Wrocław oraz SALTEX Oy, Sahatie 1, Finlandia
Liczba uzyskanych punktów: 97,12 pkt

2. Nazwa (firma): PRESTIGE Sp. z o.o.
Siedziba i adres: Świerczewska 5, 71 – 066 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 80,69 pkt

3. Nazwa (firma): INTEREKO Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/06/30
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin