Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin” prowadzonym na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

I. Zamawiający:Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245108, faks 91 4245104.

II. Adres strony internetowej Zamawiającego:www.um.szczecin.pl

III. Rodzaj Zamawiającego:Administracja samorządowa.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin

V. Rodzaj zamówienia:usługi

VI. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin.

Kod CPV 79100000 – 5. 

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Część I

Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:

1) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,

2) Biuro Obsługi Interesantów,

3) Biuro Prezydenta Miasta,

4) Biuro Strategii,

5) Wydział Informatyki,

6) Wydział Inwestycji Miejskich,

7) Wydział Księgowości z wyłączeniem spraw związanych ze spadkami nabywanymi przez Gminę Miasto Szczecin

8) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości z wyłączeniem spraw realizowanych przez Referat ds. mieszkalnictwa i Referat ds. sprzedaży lokali.

9) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu ,

10) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, z wyłączeniem spraw realizowanych przez Referat przekształceń własnościowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w załączniku nr 7a do iwz, tj. we wzorze umowy dla części I zamówienia.

Część II

Świadczenie usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, polegających na obsłudze prawnej w zakresie spraw podatkowych Gminy Miasto Szczecin, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:

1) Wydział Księgowości,

2) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w załączniku nr 7b do iwz, tj. we wzorze umowy dla części II zamówienia.

 Część III

Świadczenie przez Wykonawcę usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawców bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:

1) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

2) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem gospodarki odpadami

4) Wydział Kultury,

5) Wydział Sportu,

6) Wydział Spraw Społecznych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w załączniku nr 7c do iwz, tj. we wzorze umowy dla części III zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia.

 

VII. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od:

1. w części I     25 lutego 2016 r.,

2. w części II    24 lutego 2016 r.,

3. w części III  16 marca 2016 r.

 

VIII. Wadium

Wadium należy wnieść w wysokości:

1.    część I             6.000 zł,

2.    część II           2.000 zł,

3.    część III          2.000 zł,

w terminie do dnia 01.02.2016 r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:

Część I

3 usługi podobne polegające na świadczeniu, przez okres min. 360 dni każda, bieżącej obsługi prawnej urzędu gminy, z których co najmniej jednapowinna polegać na obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu oraz mieć wartość nie mniejszą niż 250.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego) z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę min. 250.000 zł brutto. 

Część II

1 usługę podobną polegającą na świadczeniu, przez okres min. 360 dni, bieżącej obsługi prawnej urzędu miasta na prawach powiatu w zakresie prawa podatkowego, o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę min. 80.000 zł brutto.

Część III

1 usługę podobną polegającą na świadczeniu, przez okres min. 360 dni, bieżącej obsługi prawnej urzędu miasta na prawach powiatu, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto w okresie 360 dni (bez zastępstwa procesowego), z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, usługa ta powinna być wykonywana przez okres min. 360 dni, na kwotę min. 100.000 zł brutto.

W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykaże usługi podobne, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360-dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę podobną, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

Część I

a) minimum 5 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze, z których minimum 3 osoby posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 507 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2015, poz. 615 ze zm.) lub są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2014, poz. 134) oraz posiadają wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w bieżącej obsłudze prawnej urzędów gminy, w tym co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej w bieżącej obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu.

b) licencją na system informacji prawnej obejmującą minimum 3 stanowiska.

Część II

minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 507 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2015, poz. 615 ze zm.) lub będącymi prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2014, poz. 134) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Każda z ww. osób powinna legitymować się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu miasta na prawach powiatu, w zakresie prawa podatkowego jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny.

Część III

a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 507 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2015, poz. 615 ze zm.) lub są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2014, poz. 134)  oraz posiadającą wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego. Ww. osoba powinna legitymować się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny w bieżącej obsłudze prawnej urzędu miasta na prawach powiatu.

b) licencją na system informacji prawnej obejmującą minimum 1 stanowisko.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Część I

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000 000 zł,

b) osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych (2013, 2014, 2015), a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy, to za ten okres, średnioroczny obrót netto w wysokości minimum 1.300.000 zł rocznie.

Część II

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000 zł.

Część III

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000 000 zł;

b) osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych (2013, 2014, 2015), a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy, to za ten okres, średnioroczny obrót netto w wysokości min. 600.000 zł rocznie.

UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ. (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług podobnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie – dzień, miesiąc, rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

7) Rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe (2013, 2014, 2015), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na dzień składania ofert, Wykonawca nie sporządził jeszcze sprawozdania za ostatni rok obrotowy, składa oświadczenie w zakresie uzyskanego średniorocznego obrotu netto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

XI. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 XII. Inne dokumenty niewymienione w pkt X albo XI

1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 IWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 IWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 IWZ)

3. wykaz usług składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4a do IWZ oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do dowodów, o których mowa powyżej, stosuje się rozdział I pkt 6 – 8 oraz rozdział V pkt 4 - 6 IWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (ww. dokumenty, z zastrzeżeniem dowodów, o których mowa w ppkt 4, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).


XIII. Procedura

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 5a ustawy. W sprawach nieuregulowanych w sposób szczególny w Istotnych Warunkach Zamówienia (zw. „IWZ”), zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

XIV. Kryteria oceny ofert:

1. Cena - 40

2. Doświadczenie Wykonawcy – 60

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale XII IWZ.


XV. Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

1. zmiany jednostek organizacyjnych w stosunku do wykazu zamieszczonego w § 1 ust. 1 wzorów umowy stanowiących załączniki nr 7a – 7c do IWZ, wynikającej ze zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miasta Szczecin,

2. zmiany osób, o których mowa w § 5 ust. 1 wzorów umowy stanowiących załączniki nr 7a – 7c do IWZ. Zmiana ww. osób, oprócz sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 7 wzorów umowy, będzie dopuszczalna w przypadku niemożności dalszego świadczenia przez te osoby usług mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy. W sytuacji zamiaru wskazania nowej osoby, Wykonawca zobowiązany będzie pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w IWZ.

XVI. Informacje administracyjne

1. Adres strony internetowej, na której są dostępne istotne warunki zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

2. Istotne warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

3. Termin składania ofert: 01.02.2016 r. godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

XVI. Informacje dotyczące ofert częściowych

Część I:

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:

a) Biuro Nadzoru Właścicielskiego,

b) Biuro Obsługi Interesantów,

c) Biuro Prezydenta Miasta,

d) Biuro Strategii,

e) Wydział Informatyki,

f) Wydział Inwestycji Miejskich,

g) Wydział Księgowości z wyłączeniem spraw związanych ze spadkami nabywanymi przez Gminę Miasto Szczecin

h) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości z wyłączeniem spraw realizowanych przez Referat ds. mieszkalnictwa i Referat ds. sprzedaży lokali.

i) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu,

j) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, z wyłączeniem spraw realizowanych przez Referat przekształceń własnościowych.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV 79100000 – 5.

3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 25 lutego 2016 r.,

4. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

a) Cena - 40

b) Doświadczenie Wykonawcy - 60

 Część II

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Świadczenie przez Wykonawcę usług prawniczych na rzecz Zamawiającego, polegających na obsłudze prawnej w zakresie spraw podatkowych Gminy Miasto Szczecin, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:

a) Wydział Księgowości,

b) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV 79100000 – 5.

3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 24 lutego 2016 r.,

4. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

a) Cena - 40

b) Doświadczenie Wykonawcy - 60

 Część III

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawców bieżącej obsługi prawnej Zamawiającego, w ramach zadań Zamawiającego realizowanych przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin:

a) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

b) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,

c) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem gospodarki odpadami

d) Wydział Kultury,

e) Wydział Sportu,

f) Wydział Spraw Społecznych.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV 79100000 – 5.

3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 16 marca 2016 r.,

4. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

a) Cena - 40

b) Doświadczenie Wykonawcy - 60

 

 


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Szczecin 2016-02-05   

 

                

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/99/15

 

 

Dotyczy: Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Bieżąca obsługa prawna Gminy Miasto Szczecin”.

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznał:

 

W części I

Oferta nr 2

Konsorcjum w składzie:

Nazwa:                      Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. p.

Adres:                        ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin    

oraz

Nazwa:                      Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy spółka partnerska radców   

                                    prawnych i adwokatów

Adres:                        ul. Narutowicza 12, 70 – 240 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ww. wykonawców uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w IWZ, tj. cena oraz doświadczenie wykonawcy. 

 

W części II

Oferta nr 1

Konsorcjum w składzie:

Nazwa:                      Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis

Adres:                        ul. Jagiellońska 86/6, 70 – 437 Szczecin

oraz

Nazwa:                      Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch

Adres:                        ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ww. wykonawców uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w iwz, tj. cena oraz doświadczenie wykonawcy. 

 

Część III:

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ofertę na tę część zamówienia złożył wyłącznie Wykonawca Igor Frydrykiewicz z ceną oferty 11.000 zł brutto za miesięczną bieżącą obsługę prawną (tj. 132.000 zł brutto rocznie). Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 90.000 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków.

 

  

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Część I

Oferta nr 2

Konsorcjum w składzie:

Nazwa:                      Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. p.

Adres:                        ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin    

oraz

Nazwa:                      Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy spółka partnerska radców   

                                    prawnych i adwokatów

Adres:                        ul. Narutowicza 12, 70 – 240 Szczecin

Liczba pkt w kryterium cena - 40 pkt

Liczba pkt w kryterium doświadczenie - 60 pkt

Razem - 100 pkt

 

 

Część II

Oferta nr 1

Konsorcjum w składzie:

Nazwa:                      Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis

Adres:                       ul. Jagiellońska 86/6, 70 – 437 Szczecin

oraz

Nazwa:                      Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch

Adres:                        ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin

Liczba pkt w kryterium cena - 40 pkt

Liczba pkt w kryterium doświadczenie - 60 pkt

Razem - 100 pkt

  


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone nastepującym Wykonawcom:

W części I
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. p.
Adres:  ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin
oraz
Nazwa: Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy spółka partnerska radców prawnych i adwokatów
Adres: ul. Narutowicza 12, 70 – 240 Szczecin
Data zawarcia umowy: 26.02.2016 r.

W części II
Konsorcjum w składzie:
Nazwa: Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis
Adres: ul. Jagiellońska 86/6, 70 – 437 Szczecin
oraz
Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch
Adres: ul. Energetyków 3/4, 70 – 952 Szczecin
Data zawarcia umowy: 25.02.2016 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/01/21
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2016/03/14, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2016/06/07 08:52:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2016/06/07 08:52:31 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/03/14 13:10:22 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/02/05 12:21:02 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/21 13:41:56 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/21 09:36:54 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/21 09:34:41 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/21 09:32:39 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/21 09:28:40 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/21 09:25:16 modyfikacja wartości
Justyna Malanda – Wściseł 2016/01/20 16:18:19 nowa pozycja