Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77317908

Aktualna strona: 1083907

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych


03/11/2007       S212                 Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta
 
 I.  II.  III.  IV.  VI.
PL-Szczecin: Znaki i podobne elementy
2007/S 212-257665
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
 I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  
Gmina Miasto Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, Kontakt siedziba zamawiającego, pok. 57, Do wiadomości Piotr Gonerko, PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 91 424 52 68. Faks  +48 91 424 52 82.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.szczecin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
 I.2)
 
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:  
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)
 
OPIS
 II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:  
WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH.
 II.1.2)
 
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:  
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Szczecin.
 II.1.3)
 
Ogłoszenie dotyczy:  
Zamówienia publicznego.
 II.1.4)
 
Informacje na temat umowy ramowej:
 II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych i ich wtórników wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w, obowiązującym w okresie na jaki zawarto umowę, rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu określającym wzory: tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opis.
 II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
28527400.
 II.1.7)
 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  
Nie.
 II.1.8)
 
Podział na części:  
Nie.
 II.1.9)
 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:  
Nie.
 II.2)
 
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
 II.2.1)
 
Całkowita wielkość lub zakres:  
Łącznie do 67 000 kompletów.
 II.2.2)
 
Opcje:  
Nie.
 II.3)
 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:  
Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 III.1)
 
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 III.1.1)
 
Wymagane wadia i gwarancje:  
Wadium należy wnieść w wysokości 14 500 zł.
 III.1.2)
 
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:  
Określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ.
 III.1.3)
 
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:  
nie dotyczy.
 III.1.4)
 
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:  
Nie.
 III.2)
 
WARUNKI UDZIAŁU
 III.2.1)
 
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 7) Zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wymagane ustawą – Prawo o reuchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zm., art. 75a) W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 III.2.2)
 
Zdolność ekonomiczna i finansowa:
 III.2.3)
 
Zdolność techniczna:  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty należy dołączyć: Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ocena dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jedną pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: dostawę tablic rejestracyjnych przez okres co najmniej 6 miesięcy w ilości minimum 3000 sztuk.
 III.2.4)
 
Zamówienia zastrzeżone:  
Nie.
 III.3)
 
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
 III.3.1)
 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
 III.3.2)
 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1)
 
RODZAJ PROCEDURY
 IV.1.1)
 
Rodzaj procedury:  
Otwarta.
 IV.1.2)
 
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 IV.1.3)
 
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
 IV.2)
 
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 IV.2.1)
 
Kryteria udzielenia zamówienia:  
Najniższa cena.
 IV.2.2)
 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:  
Nie.
 IV.3)
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 IV.3.1)
 
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
 IV.3.2)
 
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  
Nie.
 IV.3.3)
 
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego  
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.12.2007 - 15:30.
Dokumenty odpłatne: nie.
 IV.3.4)
 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
14.12.2007 - 10:30.
 IV.3.5)
 
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
 IV.3.6)
 
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Polski.
 IV.3.7)
 
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:  
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
 IV.3.8)
 
Warunki otwarcia ofert:  
Data: 14.12.2007 - 11:00.
Miejsce: pokój 57 w siedzibie zamawiającego
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 VI.1)
 
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:  
Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: październik 2009.
 VI.2)
 
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:  
Nie.
 VI.3)
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 VI.4)
 
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 VI.4.1)
 
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:  
Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-852 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 22 458 78 00.
 VI.4.2)
 
Składanie odwołań:  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 VI.4.3)
 
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
 VI.5)
 
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:  
31.10.2007.
 
 


Lista załączników:

SIWZ i załączniki poniżej.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/05
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin