Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77869777

Aktualna strona: 1092486

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie


 1. Przedmiot zamówienia. Kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych , okładzin ściennych (o wys. 2,07 m) i posadzkowych ( na powierzchni ok. 92 m2), stolarki drzwiowej ( 8 sztuk ) i okiennej ( 16 sztuk ). Ścianki działowe kabin ustępowych typu lekkiego-systemowe. W zakresie wymianie podlega : 16 misek ustępowych, 6 pisuarów oraz 16 umywalek.
 2. Zakres rzeczowy zadania:  
  Kod CPV - 45 000 000-7 roboty budowlane
  Kod CPV - 45 214 220-8 szkoły średnie
  Kod CPV - 45 261 910-6 prace malarskie
  Kod CPV - 45 400 000-2 roboty wykończeniowe
  Kod CPV - 45 421 141-4 instalacja ścianek działowych
  Kod CPV - 45 431 000-7 prace dotyczące kładzenia płytek
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zadania wymagany przez zamawiającego nie dłuższych niż: 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
 6. Warunki stawiane wykonawcom. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki określone w art.22 ust.1 oraz warunki dodatkowe:
   • Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) minimum 3 prace podobne o wartości za kwotę co najmniej 150 000 zł każda polegające na wykonaniu prac modernizacyjnych w wewnątrz budynku.
   • Dysponują minimum po jednej osobie mającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w:
    - specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
    - specjalności instalacji sanitarnych i urządzeń cieplnych
    przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymaganych w SIWZ na zasadzie spełnienia / nie spełnienia.

 7. Dokumenty i oświadczenia wymagane w ofercie :
  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .
  3. Potwierdzone przygotowania zawodowego i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób uczestniczących w zamówieniu.
  4. Wykaz prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem daty, miejsca wykonania, wartości i podmiotu zlecającego potwierdzonego referencjami lub innymi dokumentami świadczącymi o ich należytym wykonaniu.
  5. Ofertę cenową .
  6. W przypadku składania oferty wspólnej pełnomocnictwo ich reprezentanta .
  7. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
  8. Oświadczenie że wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi.
 8. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin:  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp  oraz można otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin pok. 353 w godz. 8:00 - 12:00.Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest inspektor Urzędu Miasta p. Barbara Żygadło tel. 42-456-42, fax 091 42-456-37.
 9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 maja 2007 r. o godz.1000 w pokoju 358 Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w terminie do dnia 21 maja 2007 r. do godziny 9:45 w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 , pok. 302.
 11. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu. 
 12.  Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
 13. Termin związania z ofertą: 30 dni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

 

 

Załączniki:


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – oświadczenie;

Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia;

Załącznik nr 4wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – Wzór umowy;

Załącznik nr 6 - Projekt Budowlano-Wykonawczy ( arch., sanit., elektr. )

Załącznik nr 7 - Przedmiary robót ( arch., sanit., elektr. )

Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( arch., sanit., elektr. )

 

 

oferta cenowa;Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie” (otwarcie ofert: 21 maja 2007 r.) została wybrana oferta firmy: R.W.G. Sp. z  o. o.;; HURT-USŁUGI –PRODUKCJA; ul. Mickiewicza  34; ; 70-383 Szczecin za cenę206 936,22 zł. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo spośród ofert nie podlegajacych odrzuceniu.

Na przetarg wpłynęło 6 ofert.

Oferta firmy : „PREFABUD - IX ”( ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY-HANDEL; Ul. Bukowa 24; 71-024 Szczecin) na podstawie art.24, ust.1, p.10. Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych została wykluczona.

Wskazany wykonawca nie spełnił warunków określonych w SWIZ rozdział V pkt 1:

1.        ppkt 3,4. Nie wykazał na załączniku nr 3  osoby która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych i urządzeń cieplnych wraz z stwierdzeniem przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

2.        ppkt 5. Nie potwierdził, dokumentami np. referencje, że prace które wykazano w swojej ofercie na załączniku nr 4 zostały wykonane należycie.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art.89, ust.1, pkt 5 odrzucił ofertę gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W dniu 18 czerwca 2007 r. została zawarta umowa NR CRU 2887/2007 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a  R.W.G. Sp. z o. o. HURT-USŁUGI –PRODUKCJA;  ul.Mickiewicza 34; 70-383 Szczecin  na kwotę 206 936,22 zł.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/05/11
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin