Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

„MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS „ŚWIT” SZCZECIN – II ETAP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS ŚWIT SZCZECIN -
 II ETAPZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin - Wydział Sportu i Turystyki, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 424 51 75, fax 0-91 422 00 59.

·                   Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO OKS ŚWIT SZCZECIN - II ETAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja boiska sportowego OKS ŚWIT - II etap Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych. 2. Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową ARCHIKĄT w lipcu 2007r. obejmująca przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 6: 1) Dokumentację projektową opracowaną dla modernizacji boiska sportowego OKS ŚWIT Szczecin - II etap 2) Przedmiar robót budowlanych dotyczący zakresu robót objętego zamówieniem 3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Zakres zamówienia obejmuje: - uzupełnienie ogrodzenia wewnętrznego, - wykonanie nawierzchni w części przeznaczonej dla kibiców gości, - wykonanie siedzisk dla kibiców gości, - wyposażenie boiska treningowego w muru do ćwiczeń, - wyposażenie boiska treningowego w bramki, - wykonanie tablicy informacyjnej, - niwelację terenu boiska treningowego. 4. Wykonawca załączy do Umowy kosztorys ofertowy, szczegółowy sporządzony zgodnie z zakresem zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują minimum jedną osobą posiadającymi uprawnienia do kierowania budowami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie lub remont boisk sportowych łącznie z infrastrukturą techniczną lub zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·                   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. 4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Wydział Sportu i Turystyki Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 385).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2008 godzina 11:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w Wydziale Sportu i Turystyki, Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 pokój nr 385.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05.06.2008

 


1. SIWZ

2. Zal. nr 1_oferta_cenowa

3. Zal. nr 2_oświadczenie

4. Zal. nr 3_wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia

5. Zal. nr 4_wykaz prac podobnych

6. Zal. nr 5_wzór umowy

7. Zal. nr 6_dokumentacja techniczna

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Wydział Sportu i Turystyki

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

 

Znak sprawy: : WSiT/II/ŁW/0341/03./08                                                              Szczecin, dnia 07.07.2008 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację boiska sportowego OKS „Świt” Szczecin – II etap”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Nazwa (firma):  Zakład Robót Hydrotechnicznych „ZHR” A. Bieniek

Siedziba i adres: ul. Bielańska 10, 70-703 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena

 

W powyższym postępowaniu oferty złożyli ponadto:

 

Nazwa (firma): „Erobud” Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym

Siedziba i adres: ul. Krasińskiego 119/10, 74-101 Gryfino

Liczba uzyskanych punktów: oferta uzyskała 81,87 pkt w kryterium cena

 

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.07.2008 r. została zawarta umowa (nr CRU 3554/2008) z Zakładem Robót Hydrotechnicznych "ZHR" Antoni Bieniek.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/06/05
IV
udostępnił: Wydział Sportu I Turystyki, wytworzono: 2008/06/05, odpowiedzialny/a: Jacek Ciochoń, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/02/26 12:25:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/02/26 12:25:18 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2008/07/30 11:36:20 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2008/07/07 11:15:54 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2008/07/07 11:10:48 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2008/06/05 10:15:05 nowa pozycja