Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

„Realizacja cyklu imprez artystycznych w okresie lipiec sierpień 2007 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Miasto Szczecin - Wydział Kultury

ogłasza przetarg na:

Realizację cyklu imprez artystycznych w okresie lipiec sierpień 2007 r. w Teatrze Letnim w Szczecinie

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu imprez, które mają się odbyć w Teatrze Letnim w Szczecinie.
 2. Kod CPV 92000000-1 - usługi rekreacyjne, kulturalne, sportowe.
 3. Zakres zamówienia obejmuje:
  3.1 opracowanie koncepcji programowej 2 wydarzeń artystycznych, stanowiących imprezę masową w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 106, poz. 680 ze zm.) w miesiącu lipcu 2007 r. oraz 3 wydarzeń artystycznych, stanowiących imprezę masową, w rozumieniu jak wyżej, w miesiącu sierpniu 2007r.
  w Teatrze Letnim w Szczecinie;
  3.2 realizację proponowanych wydarzeń w określonym terminie od 14 lipca do 31 sierpnia 2007r.
  3.3 określenie sposobu realizacji koncepcji programowej.
 4. Wydarzenia, stanowiące przedmiot zamówienia powinny odznaczać się wysoką jakością artystyczną, gwarantowaną poprzez:
  4.1 dobór wykonawców,
  4.2 różnorodność tematyczną poszczególnych wydarzeń artystycznych,
  4.3 atrakcyjną oprawę sceniczną (dekoracje, scenografia, elementy wizualizacyjne). 
 5. Wydarzenia artystyczne, przez które zamawiający rozumie w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle muzyczne i teatralne, występy kabaretowe, pokazy filmowe, imprezy taneczne, happeningi, projekcje i działania multimedialne, powinny być adresowane do możliwie szerokiego grona odbiorców, w różnym przedziale wiekowym.
 6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrac nieodpłatnie w siedzibie pok. 343, lub z Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp?soid=5F14004DD85949578555D1C1C47A50D4
 7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
  2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3.
 9. Inne dokumenty wymagane w ofercie:
  1) oferta cenowa (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
  2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
  postępowaniu i zawarciu umowy (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),
  3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców),
  4) Program proponowanych imprez wraz z ich charakterystyką i opisem sposobu realizacji.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
  1) Cena - 60 %
  Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
  cena najniższa
  ------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
  cena oferty ocenianej

  2) Wartość artystyczna - 40%

  a) W tym kryterium ocenie będą walory artystyczne przedstawionych imprez:

  - różnorodność programowa proponowanych wydarzeń,

  - sposób realizacji koncepcji programowej

  b) Każdy z członków komisji przetargowej będzie mógł przyznać od 1 do 100 punktów. Przyznana ilość punktów przemnożona zostanie przez znaczenie kryterium – 40%
 12. Termin wykonania zamówienia - od 14 lipca do 31 sierpnia 2007 r.
 13. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 346 (IIIp.) Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2007 r. o godz. 11.00
 14. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 29.06.2007 r., o godz. 11.30 w pokoju nr 346 (III p) Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.
 15. Termin związania ofertą - 30 dni.
 16. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
 17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2007.
 18. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Katarzyna Stoma tel. 091 424 56 49, pok. 343 (III p) Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

siwz

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz prac podobnych

Załacznik nr 4 - wzór umowyData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/06/21
IV
udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2007/06/21, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 10:02:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 10:02:50 modyfikacja wartości
Katarzyna Ładniak 2007/06/21 15:39:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Ładniak 2007/06/21 15:38:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Ładniak 2007/06/21 15:35:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Ładniak 2007/06/21 15:14:10 nowa pozycja