Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905652

Aktualna strona: 1093128

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Szczecin: Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26- Kwietnia 3 w Szczecinie - I etap

Numer ogłoszenia: 106041 - 2012;

data zamieszczenia: 14.05.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26- Kwietnia 3 w Szczecinie - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym w oparciu o pomocnicze: Przedmiary Robót, oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót , a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 74 przy ul. 26- Kwietnia 3 w Szczecinie wg projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez pracownię projektową: Powiernictwo i projektowanie budowlane Artur Konieczny; Szczecin; ul. Krzemienna 28/3. W pierwszym etapie Zamawiający zamierza wykonać: a) Kompleksowy remont dachu wraz z wykonaniem wszystkich prac towarzyszących prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym obejmujących remont dachu oddziału przedszkola oznaczonego w dokumentacji projektowej literą A, oraz remont dachów łączników budynków oddziałów przedszkola oznaczonych, jako C1 i C2, oraz dachów wiatrołapów b) Budowa nowej instalacji odgromowej na remontowanych dachach i budynkach. c) Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z remontowanych dachów budynków wraz z udrożnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej. d) Kompleksowy remont ściany oporowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 29.05.2012 r. do godziny 9:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty dekarskie obejmujące wykonanie lub remont pokryć i konstrukcji dachowych o łącznej wartości nie niższej niż 400 000,00 zł brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po minimum jednej osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : a) konstrukcyjno - budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy. 1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy. 2) Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ) . 3) Zmiany wynikające ze zmiany osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie trwania budowy w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, pod warunkiem spełnienia zapisów z SIWZ. 4) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianę sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. 5) Zamawiający wykona wycenę robót budowlanych, o których mowa w pkt.4 w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu c) zysk Kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu. d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Jeżeli na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w terminie nie będzie możliwe, termin wykonania przedmiotu umowy może być za zgodą Zamawiającego przedłużony na udokumentowany wniosek wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż okres trwania okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; pokój 397.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; pokój 397.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106041 - 2012 data 14.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2012 godzina 09:30.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.06.2012 godzina 09:30.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 29.05.2012 r. do godziny 9:30.
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 1.06.2012 r. do godziny 9:30.


Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin 2012-06-28

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

BZP/52/12

Dotyczy:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na„Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr. 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie – I etap”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 Nazwa:                       Konsorcjum firm:

JONDA Sp. z o.o. (ul. Welecka 21 B, 72-006 Mierzyn) oraz

JONDA Aneta Małgorzata Czaplińska
(ul. Welecka 21 B, 72-006 Mierzyn)

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

Nazwa:                       Konsorcjum firm:

JONDA Sp. z o.o. (ul. Welecka 21 B, 72-006 Mierzyn) oraz

JONDA Aneta Małgorzata Czaplińska
(ul. Welecka 21 B, 72-006 Mierzyn)

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w siwz.

 

Oferta nr 2

Nazwa:                      Andrzej Kozłowski Zakład Ogólnobudowlany
Adres:                        ul. Ks. Barnima III Wielkiego 19, 71-437 Szczecin

Liczba punktów w kryterium cena: oferta uzyskała 98,43 pkt zgodnie z kryterium cena


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/05/14
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin