Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77317859

Aktualna strona: 1083902

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - II etap


Szczecin: Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - II etap
Numer ogłoszenia: 29655 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - II etap Kod PCV 45 00 00 00 - 7. 2.Zakres zamówienia obejmuje 1. Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z Projektem Budowlanym w oparciu o Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz materiały pomocnicze tj. Przedmiary Robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania pn. Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie - IIetap wg projektu budowlanego opracowanego przez P.H.U. Tribe s.c. Paweł Baczyński, Elżbieta Baczyńska; ul.Dworcowa 1; 70-206 Szczecin. W drugim etapie inwestycji Zamawiający wymienia pokrycie dachowe, pozostałej części dachu (bez środkowej wewnętrznej wieżyczki krytej blachą miedzianą) Zadanie obejmuje wymianę pokrycia na skrzydle wschodnim (prostopadłym do ul. Sowińskiego). oraz wieży narożnej i północnej. W zakresie znajduje się : -krycie dachów dachówką karpiówką w koronkę -impregnacja konstrukcji drewnianej wraz z drobnymi naprawami stolarskimi -wymiana stolarki okiennej, -wymiana instalacji odgromowej, -docieplenie połaci nad częścią użytkową -prace wykończeniowe w pomieszczeniach poddasza -wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych -montaż stopni i ław kominiarskich -pozostałe prace towarzyszące.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 11 000 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 03.03.2010 r. do godziny 9.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wskazanie przez wykonawców, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty dekarskie, o wartości nie niższej niż 200 000 zł brutto (dwie z prac powinny dotyczyć wykonania pokrycia z dachówki). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie przez wykonawców, że dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz): 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29655 - 2010 data 12.02.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Szczecin, ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, fax. 091 4245104.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 11 000 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 03.03.2010 r. do godziny 9.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..
• W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 11 000 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.03.2010 r. do godziny 9.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..
• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

 Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2010 r.Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.plZnak sprawy: BZP/19/10 Szczecin, dnia 2010-03-23

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie – II etap”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:


Nazwa (firma) Usługi Transportowe i Budowlane Łukasz Bolczak
Siedziba i adres ul. Robotnicza 2/1, 72-010 Police
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Ilość punktów kryterium cena
1. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o.
Ul. Chrzanowskiego 23 B, 87 – 100 Toruń 64
2. Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman
Ul. Leszczyńska 54, 64 – 115 Święciechowa 67
3. Usługi Transportowe i Budowlane Łukasz Bolczak
Ul. Robotnicza 2/1, 72 – 010 Police 100
4. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe STEMAR Z. Biernat
Ul. Tczewska 49, 70 – 850 Szczecin 72
5. WA.SZ. DACH Sp. z o.o. Hurtownia Pokryć Dachowych
Ul. Sycowska 49, 60 – 003 Poznań 66
7. STARDACH Zakład Handlowo – Usługowy Witold Starzyński
74 – 210 Przelewice 104 93
8. P. B. INTERBUD Sp. z o.o.
Ul. Potulicka 55, 70 – 234 Szczecin 71
9. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Kozłowski
Ul. Ks. Barnima 19/9 , 71 – 437 Szczecin 62
10. JONDA Aneta Małgorzata Czaplińska
Ul. Welecka 21 B, 72 – 006 Mierzyn 81
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/02/12
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin