Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77386444

Aktualna strona: 1085209

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj”


Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 035-076297

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Pełnienie f. Inżyniera Kontraktu przy realiz. zad. pn. Bud. szkoły podst. w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Sz-n wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny: BZP/15/18

II.1.2)Główny kod CPV

71247000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71248000

71520000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie f. Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym oraz sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie § 3 Umowy nr CRU 17/0003358 z dn. 28.9.2017 r. wraz ze świadczeniem usług związanych z opiniowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty dodatkowe/zamienne powstałe w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Radca prawny w składzie Inżyniera / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Zespołu Inżyniera Kontraktu / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/02/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia (opisany w Rozdz. VII SIWZ):Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy przez czas realizacji zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę, do dnia zatwierdzenia Raportu Końcowego, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do dnia 28.2.2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw.i/lub dok. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 PLN

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca wyżej wymienionego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zam. wezwie wyk. którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw.i/lub dok. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zam. uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności tech i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. zarządzaniu kontraktem, nadzorowaniem robotami, koordynacją i kontrolą robót budowlanych (w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz architektury krajobrazu) przy zadaniu inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN brutto:

• polegającym na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m3wraz z zagospodarowaniem terenu,

• zakończonym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca wyżej wymienionego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych stanowisk: b1) Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu,b2) Asystent Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu,b3) Projektant branży architektonicznej,b4) Projektant branży konstrukcyjno– budowlanej,b5) Projektant branży sanitarnej,b6) Projektant branży elektrycznej,b7) Projektant branży drogowej,b8) Projektant w branży architektury krajobrazu,b9) Inspektor nadzoru w branży architektonicznej,b10) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej,b11) Inspektor nadzoru branży sanitarnej,b12) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej,b13) Inspektor branży drogowej,b14) Inspektor w branży architektury krajobrazu,b15) Geolog-Geotechnik.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wyłącznie stanowisk wymienionych w pkt. b1 (Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu) i b10 (Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej) tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Zamawiający nie dopuszcza łączenia pozostałych stanowisk. Osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni odpowiednią liczbę tłumaczy języka polskiego ze znajomością języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegóły dot. kwalifikacji i doświadczenia dostępne są w pkt 2 rozdz.V SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

1.Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu niniejszej mowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie osoby ze składu Zespołu Inżyniera Kontraktu określonego w § 3 ust. 1 umowy;

4) przedłużeniu okresu rękojmi za wady – w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady Wykonawcy.

2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej w paragrafie 18 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 2 do siwz.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/03/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/05/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 29/03/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. 397).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postęp. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

1) przedmiot zamówienia: zgodnie z zamówieniem podstawowego;

2) wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego;

3) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: na warunkach takich jak w zamówieniu podstawowym;

3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 3 do siwz);

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie drugie siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

6) wykaz cen wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz cen.

Dokumenty wymienione w pkt 1-6 należy złożyć w oryginale, a w przypadku pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4.Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV - kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy pzp,

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy pzp

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 5, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika US

b) zaświadczenie ZUS lub KRUS

c) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

d) informacja KRK

e) oświadczenie wyk. o braku wydania wobec niego prawomoc. wyroku sądu lub ostat. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

f) oświadczenie wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne

g) oświadczenie wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

7. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ;

8. Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp;

9. Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem ter. skład. ofert;

10. Dok. dotyczące wykonawców zagranicznych opisane są w rozdziale VI SIWZ.

11. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia war. udziału w postęp;

12. Postęp. prowadzone jest w jęz. polskim.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/02/2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Usługi

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

 

Główny kod CPV:

71247000

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer sekcji: II.2.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

 

Zamiast:

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Radca prawny w składzie Inżyniera / Waga: 15

 

Powinno być:

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Prawnik w składzie Inżyniera / Waga: 15

 

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

Powinno być:

Data: 04/04/2018

 

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 27/05/2018

 

Powinno być:

Data: 02/06/2018

 

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

 

Powinno być:

Data: 04/04/2018

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Usługi

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

 

Główny kod CPV:

71247000

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

Powinno być:

Data: 11/04/2018

 

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 27/05/2018

 

Powinno być:

Data: 09/06/2018

 

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

 

Powinno być:

Data: 11/04/2018

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Usługi

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

 

Główny kod CPV:

71247000

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer sekcji:III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

Zamiast:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. zarządzaniu kontraktem, nadzorowaniem robotami, koordynacją i kontrolą robót budowlanych (w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz architektury krajobrazu) przy zadaniu inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 40 000000,00 PLN brutto:

• polegającym na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30.000 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu,

• zakończonym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Powinno być:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. zarządzaniu kontraktem, nadzorowaniem robotami, koordynacją i kontrolą robót budowlanych (w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz architektury krajobrazu) przy zadaniu inwestycyjnym o wartości nie mniejszej niż 40 000000,00 PLN brutto:

polegającym na budowie budynku o kubaturze min. 30.000 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu,

• zakończonym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Numer sekcji:IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

Powinno być:

Data: 19/04/2018

 

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 27/05/2018

 

Powinno być:

Data: 18/06/2018

 

Numer sekcji:IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

 

Powinno być:

Data: 19/04/2018

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.04.2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Usługi

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu):

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

 

Główny kod CPV:

71247000

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

Powinno być:

Data: 07/05/2018

 

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 27/05/2018

 

Powinno być:

Data: 05/07/2018

 

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

 

Zamiast:

Data: 29/03/2018

 

Powinno być:

Data: 07/05/2018

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.04.2018 r.Lista załączników:

Załącznik nr 5 - Koncepcja Projektowa


Informacja z otwarcia ofert:

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.plwww.szczecin.pl

 

Szczecin, dn. 07.05.2018 r.

 

Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj”.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 07.05.2018 r.

 

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.100.026,00 zł brutto,

 

       2. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi, prawnikaw składzie Inżyniera Kontraktu, doświadczenia Zespołu Inżyniera Kontraktu, wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres
rękojmi

Prawnik w składzie Inżyniera Kontraktu

Doświadczenie Zespołu Inżyniera Kontraktu

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki

1

ECM Group Polska S.A.

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa

1.607.610,00 zł

Zgodny
z siwz

Zgodny
z siwz

zaproponuję dodatkowo jedną osobę spełniającą wymagania określone w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 SIWZ

osoba wyznaczona do zespołu na stanowisko Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej posiada dodatkowe doświadczenie

1.000 zł za każdy dzień zwłoki

2

EKOCENTRUM

Sp. Z o.o.

Budziszyńska 35/1,

54-434 Wrocław

979.080,00 zł

Zgodny
z siwz

Zgodny
z siwz

zaproponuję dodatkowo jedną osobę spełniającą wymagania określone w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 SIWZ

osoba wyznaczona do zespołu na stanowisko:

 

- Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej,

- Projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej

- Geologa-Geotechnika

 

posiada dodatkowe doświadczenie

2.000 zł za każdy dzień zwłoki

3

Sweco Consulting

Sp. z o.o.

Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

1.623.600,00

Zgodny
z siwz

Zgodny
z siwz

zaproponuję dodatkowo jedną osobę spełniającą wymagania określone w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 SIWZ

osoba wyznaczona do zespołu na stanowisko:

 

- Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej,

- Projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej

- Geologa-Geotechnika

 

posiada dodatkowe doświadczenie

1.000 zł za każdy dzień zwłoki

4

PM Services Poland

Sp. z o.o.

Al. Piastów 30

71-064 Szczecin

1.081.930,00

Zgodny
z siwz

Zgodny
z siwz

zaproponuję dodatkowo jedną osobę spełniającą wymagania określone w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 2 SIWZ

osoba wyznaczona do zespołu na stanowisko:

 

- Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej,

- Projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej

- Geologa-Geotechnika

 

posiada dodatkowe doświadczenie

2.000 zł za każdy dzień zwłoki

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin

www.szczecin.pl

 

Szczecin, dnia 30.05.2018 r.

 

Znak sprawy: BZP/15/18                                                  

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

 

 

EKOCENTRUM sp. z o.o. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 

 

Streszczenie oceny ofert:

 

Ranking:

Wykonawca

Cena

– 60 %

Prawnik w składzie Inżyniera Kontraktu

 – 15 %

Doświadczenie Zespołu Inżyniera Kontraktu

– 15 %

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki

– 10 %

SUMA

Pkt

1

EKOCENTRUM

Sp. z o.o.

Budziszyńska 35/1,

54-434 Wrocław

60 pkt

15 pkt

15 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

PM Services Poland

Sp. z o.o.

Al. Piastów 30

71-064 Szczecin

54,30 pkt

15 pkt

15 pkt

10 pkt

94,30 pkt

3

Sweco Consulting

Sp. z o.o.

Franklina Roosevelta 22,

60-829 Poznań

36,18 pkt

15 pkt

15 pkt

5 pkt

71,18 pkt

4

ECM Group Polska S.A.

Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa

36,54 pkt

15 pkt

5 pkt

5 pkt

61,54 pkt

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/02/20
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin