Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77315576

Aktualna strona: 1083834

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) n


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecnie
Numer ogłoszenia: 31383 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szczecin.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecnie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi zdrowotne, wykonywane przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra oraz psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie badań, sporządzenie wspólnej (lekarz psychiatra i psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie do wykonania zadania. Ponadto zakres zadania obejmuje: ustalanie przez biegłych terminu i miejsca badania, sporządzanie i wysyłanie zaproszeń do osób objętych badaniem, pobieranie i oddawanie sporządzonych dokumentacji osób objętych badaniem zgodnie z wykazem do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin. Szacunkowa ilość sporządzonych w 2011 r. opinii przez parę biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie wynosi 270.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.10.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: - lekarzem psychiatrą oraz - psychologiem albo specjalistą psychoterapii uzależnień (zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu); Wykonawca musi wykazać, że osoby te w okresie ostatnich 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydały co najmniej 150 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu jednego roku kalendarzowego. Zamawiający wymaga aby wykazane osoby były wpisane na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym. Zamawiający uzna również wyżej postawiony warunek za spełniony, jeśli jedna osoba będzie posiadać kwalifikacje dla kilku specjalności
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 397.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 397.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Lista załączników:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl

Znak sprawy: BZP/1/11

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecnie”.
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma) Konsorcjum firm:
1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. Robert Busz –Psychiatra oraz 2. Gabinet Psychologiczny mgr Kinga Cichy
Siedziba i adres 1. ul. Beżowa 12/9, 70-781 Szczecin oraz
2. ul. Grota Roweckiego 8/8, 71-218 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa (firma) Konsorcjum firm:
1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. Robert Busz – Psychiatra oraz 2. Gabinet Psychologiczny mgr Kinga Cichy
Siedziba i adres 1. ul. Beżowa 12/9, 70-781 Szczecin oraz
2. ul. Grota Roweckiego 8/8, 71-218 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium cena

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/01/27
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin