Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Szczecin: Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO
Numer ogłoszenia: 78443 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem wektorowej numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) o treści obligatoryjnej i fakultatywnej, oznaczonych wg Wspólnego Słownika Zamówień kodem CPV 71354000-4, na terenie miasta Szczecina, w systemie GEO-INFO..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5 400 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) w terminie do dnia 13.04.2012r. do godziny 10:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, tj.: prace polegające na założeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu lub prace polegające na wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej, wykonane na obszarze miejskim (teren w granicach administracyjnych miast), o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 200 ha. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, iż każda z osób przewidzianych do wykonania zamówienia posiada wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zmianami): ZAKRES 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; ZAKRES 2: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotna zmiana postanowień umowy dotycząca przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, może nastąpić na wniosek WYKONAWCY na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiających prawidłowy import danych będących przedmiotem zlecenia do zasobu numerycznego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Dotyczy to nieprzewidzianej awarii systemu elektronicznego lub serwera w MODGiK. W takim przypadku możliwe będzie podpisanie aneksu terminowego, uwzględniającego czas trwania awarii w MODGiK. 2.Istotna zmiana osób wymienionych w § 12 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO w postaci aneksu do umowy. Zmiana osób może nastąpić tylko w przypadku, gdy nowe osoby będą posiadały udokumentowane kwalifikacje spełniające warunek wymagany przez zamawiającego - określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Zakazuje się istotnych zmian pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 4.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 7 – warunki techniczne założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej;
Załącznik nr 8 – mapa poglądowa
Załącznik nr 9 – wzór umowyOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/44/12                                                                                                    Szczecin, dnia 25.04.2012 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego na: „Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) na terenie miasta Szczecina w systemie GEO - INFO”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma) oraz siedziba i adres:

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna, ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o., ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 4 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,

ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

59,33 pkt

2.

InterTIM Pietrzak Ludmiła

al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa

72,21 pkt

3.

Konsorcjum firm:

GEO-MED Mariusz Górski, Usługi Geodezyjno-Informatyczne,

ul. Gwiezdna 12/10, 41-219 Sosnowiec

oraz

GEO-COM M. Juszczyk & B. Żemła Sp. j.,

ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów

46,71 pkt

4.

Konsorcjum firm:

GEOMAR Spółka Akcyjna,

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

GISPRO Spółka z o.o.

ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin

oraz

PROGIS Sp. z o.o.

ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko

100 pkt

5.

Konsorcjum firm:

GEOSIT

Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak

Spółka Cywilna,

al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin

oraz

GEOTOTAL PRO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin

58,26 pkt

6.

FOTOKART Sp. z o.o.,

ul. Cyryla i Metodego 9A, 71-541 Szczecin

Oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/04/05
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/04/25, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Elżbieta Sęk, dnia: 2012/10/15 11:15:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Sęk 2012/10/15 11:15:56 modyfikacja wartości
Elżbieta Sęk 2012/04/25 10:35:51 modyfikacja wartości
Elżbieta Sęk 2012/04/05 10:09:50 modyfikacja wartości
Elżbieta Sęk 2012/04/05 09:54:27 nowa pozycja