Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77931357

Aktualna strona: 1093553

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin


Szczecin: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 243362 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.24.15.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.30-4, 30.21.61.10-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości : 1) kwota wadium dla grupy 1 : 3 000 zł (trzy tysiące złotych brutto) 2) kwota wadium dla grupy 2 : 2 000 zł (dwa tysiące złotych brutto) 3) kwota wadium dla grupy 3 : 1 000 zł (jeden tysiąc złotych brutto) 4) kwota wadium dla grupy 4 : 1 000 zł (jeden tysiąc złotych brutto) 5) kwota wadium dla grupy 5 : 1 000 zł (jeden tysiąc złotych brutto) Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·        Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu, w celu ustalenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, sporządzony odpowiednio na załącznikach 4 - 8, w zależności na którą grupę wykonawca składa swoją ofertę. 4.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5.W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2008 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Komputery biurowe, Monitory ekranowe.

·       Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer PC o następujących parametrach - 30 szt. a) Procesor dwurdzeniowy, klasy x86, 32 bitowy taktowany zegarem 2.5 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 2048 kB, rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, lub procesor o równoważnej wydajności. b) Płyta główna jednoprocesorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, technologia szyny systemowej FSB 800 MHz, obsługa pamięci dwukanałowych; kontroler USB 2.0 kontroler SATA 3.0Gb/s porty zewnętrzne: porty klawiatury i myszy PS2 lub USB, LPT, COM, 4x USB, Audio. c) Obudowa Mini PC o wymiarach nie większych niż (S x W x G) 34cm x 11cm x 38cm, zasilacz o sprawności 80% z aktywnym PFC, min. 1 port USB z przodu obudowy. d) Pamięć RAM 2048 MB (2x1024 MB lub 1x2048 MB) DDR2 800MHz z możliwością rozbudowy, dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną e) Dysk HDD pojemność 80 GB, 7200 rpm, interfejs SATA 3.0Gb/s, f) Karta graficzna min. 256MB zintegrowana z płytą główną albo zewnętrzna, wyjście: DVI g) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z AC97 h) Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000, RJ45, zintegrowana z płytą główną j) DVD-ROM z oprogramowaniem do obsługi utworów zarejestrowanych w formatach wspieranych przez napęd, płyta czołowa w kolorze obudowy, k) Klawiatura, mysz Klawiatura polska programisty przewodowa standard PS/2 lub USB; mysz przewodowa optyczna z rolką standard PS/2 lub USB, podkładka pod mysz l) Wymagane Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu certyfikatyzamówienia przedłożyć Certyfikat ISO 9001:2000 dotyczący procesu projektowania i produkcji, certyfikat CE, dokument potwierdzający głośność jednostki mierzoną zgodnie z normą ISO 9296 poniżej 30 dB (nie dotyczy hałasu emitowanego przez CD, DVD), certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym : oferowany komputer musi znajdować się na Microsoft Windows Marketplace Tested Products List, przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera lub zapis pozwalający zidentyfikować oferowany model komputera. m) Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door od dnia odbioru końcowego. n) System operacyjny Windows XP Professional OEM PL SP2 lub równoważne 2.Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach - 30 szt. a) przekątna ekranu min. 17 cali b) typ matrycy : TFT TN c) rozdzielczość nominalna 1280x1024@75Hz, d) plamka 0.264mm e) Kontrast min. 500:1, f) jasność min. 300 cd/m² g) Czas reakcji plamki 8 ms h) złącza: Cyfrowe DVI-D 24 pin, Analogowe D-Sub 15 pin i) wyposażenie : wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu- stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI, kabel zasilający j) Certyfikaty ISO 13406-2, CE, TÜV Ergo, TCO03, TÜV GS / CE, k) Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 3. Komputer PC o następujących parametrach - 32 szt. a) Procesor dwurdzeniowy, klasy x86, 32 bitowy taktowany zegarem 2.5 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 2048 kB, rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, lub procesor o równoważnej wydajności. b) Płyta główna jednoprocesorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, technologia szyny systemowej FSB 800 MHz, obsługa pamięci dwukanałowych; kontroler USB 2.0; kontroler SATA 3.0Gb/s porty zewnętrzne: porty klawiatury i myszy PS2 lub USB, LPT, COM, 4x USB, Audio. c) Obudowa Mini PC o wymiarach nie większych niż (S x W x G) 34cm x 11cm x 38cm, zasilacz o sprawności 80% z aktywnym PFC, min. 1 port USB z przodu obudowy. d) Pamięć RAM 2048 MB (2x1024 MB lub 1x2048 MB) DDR2 800MHz z możliwością rozbudowy, dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną e) Dysk HDD pojemność 250 GB, 7200 rpm, interfejs SATA 3.0Gb/s, f) FDD napęd wewnętrzny 3.5 1.44MB g) Karta graficzna min. 256 MB zintegrowana z płytą główną albo zewnętrzna, wyjście: DVI h) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z AC97 i) Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000, RJ45, zintegrowana z płytą główną j) Nagrywarka DVD DVD±RW DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt oraz oprogramowaniem do obsługi utworów zarejestrowanych w formatach wspieranych przez napęd, płyta czołowa w kolorze obudowy, k) Klawiatura, mysz Klawiatura polska programisty przewodowa standard PS/2 lub USB; mysz przewodowa optyczna z rolką standard PS/2 lub USB, podkładka pod mysz l) Wymagane Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu certyfikaty zamówienia przedłożyć Certyfikat ISO 9001:2000 dotyczący procesu projektowania i produkcji, certyfikat CE, dokument potwierdzający głośność jednostki mierzoną zgodnie z normą ISO 9296 poniżej 30 dB (nie dotyczy hałasu emitowanego przez CD, DVD), certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym : oferowany komputer musi znajdować się na Microsoft Windows Marketplace Tested Products List, przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera lub zapis pozwalający zidentyfikować oferowany model komputera. m) Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door od dnia odbioru końcowego. n) System operacyjny Windows XP Professional OEM PL SP2 lub równoważne 4.Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach- 32 szt. a) przekątna ekranu 22 cale (szerokoekranowy 16:10) b)typ matrycy : TFT TN c)rozdzielczość nominalna 1680x1050, d)plamka 0.282mm e)Kontrast min. 800:1, f)jasność min. 300 cd/m² g)Czas reakcji plamki 5 ms h)złącza: Cyfrowe DVI-D 24 pin, Analogowe D-Sub 15 pin i)wyposażenie : wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu- stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI, kabel zasilający j)Certyfikaty ISO 13406-2, CE, TÜV Ergo, TCO03, TÜV GS / CE, k)Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 5.Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 4 do SIWZ).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Komputery Biurowe, Monitory ekranowe.

·         Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer PC o następujących parametrach - 28 szt. a) Procesor dwurdzeniowy, klasy x86, 32 bitowy taktowany zegarem 2.5 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 2048 kB, rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, lub procesor o równoważnej wydajności. b) Płyta główna jednoprocesorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, technologia szyny systemowej FSB 800 MHz, obsługa pamięci dwukanałowych; kontroler USB 2.0 kontroler SATA porty zewnętrzne: porty klawiatury i myszy PS2 lub USB, LPT, COM, 4x USB, Audio. c) Obudowa mini Tower, co najmniej 1 złącze USB z przodu obudowy d) Pamięć RAM 2048 MB (2x1024 MB lub 1x2048 MB) DDR2 800MHz z możliwością rozbudowy, dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną e) Dysk HDD pojemność 80 GB, 7200 rpm, interfejs SATA 3.0Gb/s, f) FDD napęd wewnętrzny 3.5 1.44MB g) Karta graficzna min. 256MB zintegrowana z płytą główną albo zewnętrzna, wyjście: DVI h) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z AC97 i) Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000, RJ45, zintegrowana z płytą główną j) DVD-ROM z oprogramowaniem do obsługi utworów zarejestrowanych w formatach wspieranych przez napęd, płyta czołowa w kolorze obudowy, k) Klawiatura, mysz Klawiatura polska programisty przewodowa standard PS/2 lub USB mysz przewodowa optyczna z rolką standard PS/2 lub USB, podkładka pod mysz l) Wymagane Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu certyfikaty zamówienia przedłożyć Certyfikat ISO 9001:2000 dotyczący procesu projektowania i produkcji, certyfikat CE, dokument potwierdzający głośność jednostki mierzoną zgodnie z normą ISO 9296 poniżej 37 dB (nie dotyczy hałasu emitowanego przez CD, DVD), certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym : oferowany komputer musi znajdować się na Microsoft Windows Marketplace Tested Products List, przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera lub zapis pozwalający zidentyfikować oferowany model komputera. m) Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door od dnia odbioru końcowego. n) System operacyjny Windows XP Professional OEM PL SP2 lub równoważne 2. Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach- 28 szt. a)przekątna ekranu min. 17 cali b)typ matrycy : TFT TN c)rozdzielczość nominalna 1280x1024@75Hz, d)plamka 0.264mm e)Kontrast min. 500:1, f)jasność min. 300 cd/m² g)Czas reakcji plamki 8 ms h)złącza: Cyfrowe DVI-D 24 pin, Analogowe D-Sub 15 pin i)wyposażenie : wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu- stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI, kabel zasilający j)Certyfikaty ISO 13406-2, CE, TÜV Ergo, TCO03, TÜV GS / CE, k)Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 1.Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 5 do SIWZ).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

·        Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.System operacyjny Windows XP Professional OEM PL SP2 lub równoważne - 2 szt. 2.Pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2007 PL z możliwością przeniesienia licencji na inny komputer lub równoważne - 38 szt. 3.Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 6 do SIWZ).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.24.15.00-5.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Komputery przenośne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Komputer przenośny o następujących minimalnych parametrach - 11 szt. a) Procesor dwurdzeniowy, klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2,26 GHz, FSB 1066MHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, pamięć cache drugiego poziomu co najmniej 3 MB, rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, b) Ekran matryca 15,4, WXGA+ 1440x900, c) HDD 250GB, prędkość obrotowa 5400 rpm, d) RAM 2048 MB DDR2 (1 x 2048MB), dopuszcza się współdzielenie pamięci z kartą graficzną e) Napędy DVD±RW DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt oraz oprogramowaniem do obsługi utworów zarejestrowanych w formatach wspieranych przez napęd. f) Karta sieciowa Fast Ethernet TP RJ45 10/100/1000, Wireless LAN 802.11a/b/g g) Porty/złącza 4xUSB 2.0, zewnętrzny monitor, gniazdo Express Card, IEEE1394, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, h) Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki i) Karta graficzna zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, pamięć min. 128 MB j) Czas pracy na baterii min. 4 godziny, system zarządzania energią k) Dodatki Torba, mysz zewnętrzna optyczna z rolką, podkładka pod mysz l) Certyfikat Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze przedmiotu zamówienia przedłożyć Certyfikat ISO 9001 dotyczący procesu projektowania i produkcji, certyfikat CE, certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym : oferowany komputer musi znajdować się na Microsoft Windows Marketplace Tested Products List, przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera lub zapis pozwalający zidentyfikować oferowany model komputera. m) Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. n) System operacyjny Windows Vista® Business PL ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami z opcją downgrade do systemu Windows XP Proffesional PL lub równoważny. 2.Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 7 do SIWZ).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kolorowe drukarki atramentowe, Skanery komputerowe.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarka laserowa A4 wraz z kablem - 10 szt. a)rozdzielczość 1200/1200 dpi, b)szybkość drukowania nie mniej niż 18 str/min, c)pamięć 16MB d)normatywny cykl pracy min. 10 000 stron miesięcznie, e)pojemność podajnika papieru - min. 2 podajniki po min. 250 szt. arkuszy + podawanie ręczne-taca f)standardowe języki drukarki : PCL 5e lub PCL 6 g)interfejs: Hi-Speed USB 2.0, port sieci Ethernet 10/100Base-TX, h)możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany dupleks) i)obsługiwane systemy operacyjne : Win98/2000/XP j)certyfikat CE k)Gwarancja 36 miesięcy l)Wyposażenie każdej drukarki : -kabel USB o minimalnej długości 1,8m, -oryginalne - pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (tonery) niezbędne do wydrukowania co najmniej 20.000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony, zgodne z normą ISO/19752 - dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji. 2. Drukarka kolorowa atramentowa A4 wraz z kablem - 3 szt. a)rozdzielczość 600/600 dpi (mono), 1200/1200 dpi (kolor) b)szybkość drukowania nie mniej niż 16 str/min mono, 12 str/min kolor, c)pamięć min. 8MB, d)normatywny cykl pracy 1 000 stron miesięcznie, e)standardowe języki drukarki : PCL 3 f)interfejs: USB 2.0, g)obsługiwane systemy operacyjne : Win98/2000/XP h)certyfikat CE i)Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego j)Wyposażenie każdej drukarki : -kabel USB o minimalnej długości 1,8m, -oryginalne - pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (atrament) niezbędne do wydrukowania co najmniej 2.000 stron A4 przy 5% pokryciu strony, zgodne z normą ISO/19752 - dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji. 3. Drukarka kolorowa atramentowa A3 wraz z kablem - 2 szt. a)rozdzielczość 600/600 dpi (mono), 1200/1200 dpi (kolor) b)szybkość drukowania nie mniej niż 7 str/min (A3 mono), 6 str/min (A3 kolor), c)pamięć min. 8MB, d)normatywny cykl pracy 5 000 stron miesięcznie, e)standardowe języki drukarki : PCL 3 f)interfejs: USB 2.0, g)obsługiwane systemy operacyjne : Win98/2000/XP h)certyfikat CE i)Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego j)Wyposażenie każdej drukarki : -kabel USB o minimalnej długości 1,8m, -oryginalne - pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (atrament) niezbędne do wydrukowania co najmniej 2.000 stron A4 przy 5% pokryciu strony, zgodne z normą ISO/19752 - dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji. 4. Skaner A4 płaski, jednoprzebiegowy, kolorowy- 10 szt. a)rozdzielczość skanowania sprzętowego 2400/4800 dpi, b)kodowanie koloru 48 bitowe, c)Prędkość skanowania w trybie podglądu: maksymalnie 8 sekund d)Prędkość skanowania A4 przy 300dpi: maksymalnie 22 sekundy, e)Komunikacja Hi - speed USB 2.0, f)Poziomy skali szarości 256 g)Tworzenie plików PDF h)Dodatkowe funkcje: Przyciski na obudowie: skanowanie, kopiowanie, tryb energooszczędny, anulowanie i)Oprogramowanie do edycji zdjęć j)Gwarancja 36 miesięcy 5. Skaner A3 płaski, jednoprzebiegowy, kolorowy- 10 szt. a)rozdzielczość skanowania sprzętowego 600/1200 dpi, b)kodowanie koloru 48 bitowe, c)Komunikacja Hi - speed USB 2.0, d)Poziomy skali szarości 256 e)Tworzenie plików PDF f)Dodatkowe funkcje: Przyciski na obudowie: skanowanie, kopiowanie, tryb energooszczędny, anulowanie g)Oprogramowanie do edycji zdjęć h)Gwarancja 36 miesięcy i)Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 8 do SIWZ).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.30-4, 30.21.61.10-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


SIWZ

zał. 1 - oferta cenowa

zał. 2 oświadczenie

zał. 3 - umowa

zał. 4-8 - parametry techniczne sprzętu komputerowegoOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

Znak sprawy: BZP/86/08                                                                                               Szczecin, dnia 26.11.2008 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Grupa I

Nazwa (firma): Globar Technology sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Jagiellońska 58/33, 03 – 468 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Numer oferty

Nazwa firmy i siedziba

Liczba pkt w kryterium

Cena Grupa I

1.

Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. j.

Ul. Obozowa 5, 78-1000 Kołobrzeg

-

2.

Radunix Gromniak  s.j.

Ul. Unisłąwy 13 cd, 71-402 Szczecin

76,33

3.

Globar Technology sp. Z o.o.

Ul. Jagielońska 58/33a,

03-468 Warszawa

100

4.

Ksero Kontakt sp. j.

J. Pęski, M. Smulski

Ul. Hrubieszowska 20a, 71-047 Szczecin

-

5.

El ToroBobrowski, Blatkiewicz sp. j.

Ul. Racławicka 23, 73-110 Starg. Szczec.

72,97

6.

VOBIS S.A.

Ul. Ks. P. Ściegiennego, 70 – 353 Szczecin

81,19

  

Grupa II

Nazwa (firma): Globar Technology sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Jagiellońska 58/33, 03 – 468 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Numer oferty

Nazwa firmy i siedziba

Liczba pkt w kryterium

Cena Grupa II

1.

Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. j.

Ul. Obozowa 5, 78-1000 Kołobrzeg

 

88,39

2.

Radunix Gromniak  s.j.

Ul. Unisłąwy 13 cd, 71-402 Szczecin

 

67,85

3.

Globar Technology sp. Z o.o.

Ul. Jagielońska 58/33a,

03-468 Warszawa

 

100

4.

Ksero Kontakt sp. j.

J. Pęski, M. Smulski

Ul. Hrubieszowska 20a, 71-047 Szczecin

 

-

5.

El ToroBobrowski, Blatkiewicz sp. j.

Ul. Racławicka 23, 73-110 Starg. Szczec.

 

64,73

6.

VOBIS S.A.

Ul. Ks. P. Ściegiennego, 70 – 353 Szczecin

 

74,52

 

 

Grupa III

Nazwa (firma): El Toro Bobrowski, Blatkiewicz s.j.

Siedziba i adres: ul. Racławicka 23, 73 – 110 Stargard Szczeciński

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Numer oferty

Nazwa firmy i siedziba

Liczba pkt w kryterium

Cena Grupa III

1.

Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. j.

Ul. Obozowa 5, 78-1000 Kołobrzeg

 

97,60

2.

Radunix Gromniak  s.j.

Ul. Unisłąwy 13 cd, 71-402 Szczecin

 

-

3.

Globar Technology sp. Z o.o.

Ul. Jagielońska 58/33a,

03-468 Warszawa

 

-

4.

Ksero Kontakt sp. j.

J. Pęski, M. Smulski

Ul. Hrubieszowska 20a, 71-047 Szczecin

 

-

5.

El ToroBobrowski, Blatkiewicz sp. j.

Ul. Racławicka 23, 73-110 Starg. Szczec.

 

100

6.

VOBIS S.A.

Ul. Ks. P. Ściegiennego, 70 – 353 Szczecin

 

86,58

 

Grupa IV

Nazwa (firma): Vobis S.A.

Siedziba i adres: Lubiszyn 8, 72 – 002 Dołuje

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Numer oferty

Nazwa firmy i siedziba

Liczba pkt w kryterium

Cena Grupa IV

1.

Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. j.

Ul. Obozowa 5, 78-1000 Kołobrzeg

 

-

2.

Radunix Gromniak  s.j.

Ul. Unisłąwy 13 cd, 71-402 Szczecin

 

-

3.

Globar Technology sp. Z o.o.

Ul. Jagielońska 58/33a,

03-468 Warszawa

 

-

4.

Ksero Kontakt sp. j.

J. Pęski, M. Smulski

Ul. Hrubieszowska 20a, 71-047 Szczecin

 

-

5.

El ToroBobrowski, Blatkiewicz sp. j.

Ul. Racławicka 23, 73-110 Starg. Szczec.

 

92,31

6.

VOBIS S.A.

Ul. Ks. P. Ściegiennego, 70 – 353 Szczecin

 

100

 Grupa V

Nazwa (firma): Vobis S.A.

Siedziba i adres: Lubiszyn 8, 72 – 002 Dołuje

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Numer oferty

Nazwa firmy i siedziba

Liczba pkt w kryterium

Cena Grupa V

1.

Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. j.

Ul. Obozowa 5, 78-1000 Kołobrzeg

 

-

2.

Radunix Gromniak  s.j.

Ul. Unisłąwy 13 cd, 71-402 Szczecin

 

-

3.

Globar Technology sp. Z o.o.

Ul. Jagielońska 58/33a,

03-468 Warszawa

 

-

4.

Ksero Kontakt sp. j.

J. Pęski, M. Smulski

Ul. Hrubieszowska 20a, 71-047 Szczecin

 

94,62

5.

El ToroBobrowski, Blatkiewicz sp. j.

Ul. Racławicka 23, 73-110 Starg. Szczec.

 

Oferta odrzucona

6.

VOBIS S.A.

Ul. Ks. P. Ściegiennego, 70 – 353 Szczecin

 

100

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/11/07
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin