Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77481167

Aktualna strona: 1086695

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Św. Kingi 2 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Szczecin: Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Św. Kingi 2 w Szczecinie


Numer ogłoszenia: 53995 - 2015;

data zamieszczenia: 17.04.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Św. Kingi 2 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, m.in.: 1) boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową (koszykówka, siatkówka); 2) ogrodzenia; 3) zieleni wokół boiska wielofunkcyjnego - uzupełnienia; 4) elementów małej architektury; 5) dojść z betonowej kostki brukowej; 6) drenażu boiska wielofunkcyjnego; 7) odwodnienia liniowego; 8) kanalizacji deszczowej; 9) montaż klapy zwrotnej na istniejącej kanalizacji sanitarnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, nie więcej niż 50 % wartości zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 4.05.2015 r. do godziny 9:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę polegającą na budowie boiska z nawierzchnią poliuretanową Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej - z doświadczeniem w kierowaniu minimum dwiema budowami nawierzchni sportowych poliuretanowych Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin Wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; 2) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), 4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy. 6. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:1. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia 2. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od podania daty wydarzenia przez Zamawiającego 2. Termin wykonania wskazany w sekcji II.2 jest terminem maksymalnym. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 120 dni, oraz nie może być krótszy niż 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca w ofercie cenowej musi wskazać termin wykonania zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieLista załączników:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/35/15              

Szczecin, dn. 11.06.2015 r.

 

Dotyczy:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Św. Kingi 2 w Szczecinie”.

     

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Oferta nr 2

Nazwa:                       PARTNER Zbigniew Uszyński Sp.k.
Adres                          ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 98,33 pkt zgodnie z kryteriami: cena oraz termin wykonania określonymi w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 2

Nazwa:                       PARTNER Zbigniew Uszyński Sp.k.

Adres                          ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 98,33 pkt zgodnie z kryteriami: cena oraz termin wykonania określonymi w siwz.

 

Oferta nr 7

Nazwa:                      MANUFAKTURA Marek Koguciuk
Adres                         ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

Liczba punktów: oferta uzyskała 90,65 pkt zgodnie z kryteriami: cena oraz termin wykonania określonymi w siwz.

 

Oferta 1

Nazwa:                      Sportsystem Sp. z o.o.

Adres:                       ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Oferta została odrzucona

 

Oferta 3

Nazwa:                      KWADRA Firma Budowlano-Usługowa Waldemar Kapella
Adres:                        ul. Smolańska 4, 70-026 Szczecin

Oferta została odrzucona

 

Oferta 4

Nazwa:                      MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Adres:                        ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

Oferta została odrzucona

 

Oferta 5

Nazwa:                      Biuro Jakości „correct” Tomasz Radosław Bronowicki

Adres                        ul. Klemensiewicza 17/46, 70-028 Szczecin

Oferta została odrzucona

 

Oferta 6

Nazwa:                      JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

Adres:                        ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

Oferta została odrzucona

 

 

Oferta 8

Nazwa:                      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz Sp.j.

Adres:                       ul. Fabryczna 17, 72-010 Police

Oferta została odrzucona

 

Oferta 9

Nazwa:                      Giardino Beata Cabaj
Adres:                        ul. Asnyka 9/2,71-526 Szczecin

Oferta została odrzucona

 

 Oferta 10

Nazwa:                      KS Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon
Adres:                       ul. Sienkiewicza 7, 74-101 Gryfino

Oferta została odrzucona

 

Oferta 11

Nazwa:                       J. Rosiek & D. Sobczyński S.C. Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych

Adres:                        ul. Lubelska 30, 71-043 Szczecin

Oferta została odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/04/17
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin