Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77505371

Aktualna strona: 1087046

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

 

Szczecin: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 197855 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami: - w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub drogowej bez ograniczeń - z doświadczeniem w kierowaniu budową co najmniej dwóch obiektów sportowych z boiskami o nawierzchni poliuretanowej. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt 12 siwz).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Tabela Elementów Rozliczeniowych- według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do siwz; 2)podsumowanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych- według wzoru stanowiącego załącznik nr 12a do siwz; 3)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 5)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy. 3.Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; 2)wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 3)w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 4)w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 5)w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), 4.Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy : 1)wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji. W przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys uproszczony z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w kosztorysie. 2)zajdzie konieczność, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonania prac w ilości przekraczającej wielkość przyjętą w kosztorysie ofertowym; wartość tych robót zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy rozliczeniu końcowym umowy; w przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy; Wykonawca nie może odmówić wykonania robót wymienionych w pkt 1) i 2). 3)ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w budownictwie - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 5.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1)opis propozycji zmiany; 2)uzasadnienie zmiany; 3)obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 4)opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy. 6.Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 197855-2014 z dnia 2014-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie
Termin składania ofert: 2014-10-02


Numer ogłoszenia: 205857 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197855 - 2014 data 17.09.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 07.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 209705 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197855 - 2014 data 17.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 13.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
 •  

Numer ogłoszenia: 214491 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197855 - 2014 data 17.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 15.10.2014r. do godziny 09:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).


Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

Znak sprawy: BZP/109/14                                                                                                          Szczecin, dnia 29.10.2014r.

 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Rymarskiej 22A w Szczecinie”.

 Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Oferta nr 1

Nazwa (firma):                                               PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. k.

Siedziba i adres:                                            ul. Świerczewska 5

                                                                          71-066 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:

 -  oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz;

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

 

PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. k.

ul. Świerczewska 5

71-066 Szczecin

 

100 pkt

2.

 

GIARDINO Beata Cabaj

ul. Asnyka 9/2

71-526 Szczecin

oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/09/17
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin