Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin, jak i będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Prezydenta Miasta Szczecin zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiot i zakres zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 100 operatów szacunkowych wycen wartości nieruchomości
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości (zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jedynie w uzasadnionych przypadkach dotyczących zmian terminu jej realizacji. Za takie uznane zostaną: - choroba osoby opracowującej operat, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, - uniemożliwienie przez użytkownika nieruchomości dostępu do niej celem przeprowadzenia wizji w terenie, - niemożność przeprowadzenia wizji w terenie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

V. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczone na siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2011r.


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

Znak sprawy: BZP/122/11                                                                                                                                        Szczecin, dnia 12 lipca 2011 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie w roku 2011 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Część 1:

Nazwa (firma)OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska

Siedziba i adresul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

EXPERT Wycena Nieruchomości Bożena Marcinkowska, ul. Kard. Wyszyńskiego 23/10, 70-202 Szczecin

98,4

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

100

 

Część 2:

Nazwa (firma)PAJOS Nieruchomości Marek Surma

Siedziba i adresul. Milczańska 48/1, 70-117 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

EXPERT Wycena Nieruchomości Bożena Marcinkowska, ul. Kard. Wyszyńskiego 23/10, 70-202 Szczecin

80,92

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

65,79

5

PAJOS Nieruchomości Marek Surma, ul. Milczańska 48/1, 70-117 Szczecin

100

 

 

Część 3:

Nazwa (firma)OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska

Siedziba i adresul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

100

 

Część 4:

Nazwa (firma)Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy

Siedziba i adresPrzecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

2

ANA – Hanna Ewa Siemaszko, ul. Odzieżowa 12B/9, 71-502 Szczecin

97,23

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

99,28

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

100

 

Część 5:

Nazwa (firma)OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska

Siedziba i adresul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

100

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

50

 

Część 6:

Nazwa (firma)OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska

Siedziba i adresul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

100

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

87,50

 

Część 7:

Nazwa (firma)Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy

Siedziba i adresPrzecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

76,07

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

100

 

Część 8:

Nazwa (firma)OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska

Siedziba i adresul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

EXPERT Wycena Nieruchomości Bożena Marcinkowska, ul. Kard. Wyszyńskiego 23/10, 70-202 Szczecin

84,29

2

ANA – Hanna Ewa Siemaszko, ul. Odzieżowa 12B/9, 71-502 Szczecin

91,03

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

100

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

61,76

5

PAJOS Nieruchomości Marek Surma, ul. Milczańska 48/1, 70-117 Szczecin

97,93

 

Część 9:

Nazwa (firma)EXPERT Wycena Nieruchomości Bożena Marcinkowska

Siedziba i adresul. Kard. Wyszyńskiego 23/10, 70-202 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

1

EXPERT Wycena Nieruchomości Bożena Marcinkowska, ul. Kard. Wyszyńskiego 23/10, 70-202 Szczecin

100

3

OPUSS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, ul. Unisławy 13B/3, 71-402 Szczecin

86,42

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

72,96

 

Część 10:

Nazwa (firma)PAJOS Nieruchomości Marek Surma

Siedziba i adresul. Milczańska 48/1, 70-117 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

94,38

5

PAJOS Nieruchomości Marek Surma, ul. Milczańska 48/1, 70-117 Szczecin

100

 

Część 11:

Nazwa (firma)Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy

Siedziba i adresPrzecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Punkty

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka i KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy, Przecław 94D/4, 72-005 Przecław i ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin

100

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż w nie odrzucono żadnej oferty.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, iż umowa może zostać podpisana najwcześniej w dniu 13.07.2011r.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/06/24
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2011/06/24, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/07/03 12:11:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/07/03 12:11:33 modyfikacja wartości
Wioleta Sadowska 2011/07/12 09:14:36 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2011/06/24 13:30:28 nowa pozycja