Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905590

Aktualna strona: 1093123

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie


1/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Adres pocztowy: Pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin Kod
pocztowy:
71-456
Kraj: Polska
Punkt
kontaktowy:
Biuro ds. Zamówien Publicznych Tel.: (091) 4245 009
Osoba do
kontaktów: Joanna Martyniuk
E-mail: jmartyn@um.szczecin.pl Faks: (091) 4245104
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
2/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
3/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach instrumentów dętych na
potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form
Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)
Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce
realizacji dostawy
Główne miejsce świadczenia usług
Szczecin
Kod NUTS PL424
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
4/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie.
Zakres zamówienia obejmuje:
Część I
Instrumenty dęte – flety.
Część II
Instrumenty dęte - klarnety.
Część III
Instrumenty dęte – fagot
Część IV
Instrumenty dęte – trąbki
Część V
Instrumenty dęte – saksofony
Część VI
Instrumenty dęte – puzony
Część VII
Instrument dęty – tuba
Część VIII
Instrumenty dęte – waltornie
Część IX
Instrumenty klawiszowe – fortepiany
Część X
Instrumenty klawiszowe – fortepian z elektroniczną możliwością rejestracji muzyki.
Część XI
Instrumenty klawiszowe – pianina.
5/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Zakres zamówienia obejmuje:
Część I
Instrumenty dęte – flety.
1) Flet piccolo – 1 szt.
2) Flet altowy – 1szt.
Część II
Instrumenty dęte - klarnety.
1) Komplet klarnetów (Bb i A) – 2 kpl.
2) Klarnet basowy – 1 szt.
Część III
Instrumenty dęte – fagot
1) Fagot – 2 szt.
Część IV
Instrumenty dęte – trąbki
1) Trąbka barokowa - 3 szt.
2) Trąbka Eb - 1 szt.
3) Trąbka C – 1 szt.
Część V
Instrumenty dęte – saksofony
1) Saksofon sopranino Eb – 1 szt.
2) Saksofon sopranowy Bb – 1 szt.
3) Saksofon altowy Eb – 1 szt.
4) Saksofon tenorowy Bb – 1 szt.
5) Saksofon barytonowy Eb - 1 szt.
6) Saksofon basowy Bb – 1 szt.
7) Saksofon tenorowy Bb jazzowy – 1 szt.
Część VI
Instrumenty dęte – puzony
1) Puzon altowy Eb – 1 szt.
2) Puzon tenorowy –3 szt.
Część VII
Instrument dęty – tuba
1) Tuba Bb 4/4 – 1 szt.
6/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
Część VIII
Instrumenty dęte – waltornie
1) Waltornia F/Bb – 2 szt.
Część IX
Instrumenty klawiszowe – fortepiany
1) Fortepian koncertowy – 2 szt.
2) Fortepian – 13 szt.
Część X
Instrumenty klawiszowe – fortepian z elektroniczną możliwością rejestracji muzyki.
1) Fortepian z elektroniczną możliwością rejestracji muzyki - 1 szt.
Część XI
Instrumenty klawiszowe – pianina.
1) Pianino – 30 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):
lub Zakres: między a
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
7/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.09.2010 do godziny 11:00 (decyduje data wpływu środków do
zamawiającego), w następujących wysokościach:
Część I – 1.500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Część II – 2.500 PLN (słownie: dwa i pół tysiąca złotych 00/100)
Część III – 4.400 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100)
Część IV – 1.900 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
Część V – 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Część VI – 1.300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
Część VII – 1.100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)
Część VIII – 2.100 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100)
Część IX – 46.000 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)
Część X – 3.800 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100)
Część XI – 14.000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
W przypadku składania oferty na kilka części należy wnieść odpowiednią łączną wartość wadium.
2. Wadium może być wnoszone:
2) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Miasta Szczecin Nr Bank PKO S.A. II O/Szczecin Nr
16 1240 3927 1111 0000 4099 5290;
3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z
dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Urzędu Miasta Szczecin, pok.
nr 126 od poniedziałku do piątku od 8.30 – 14.30.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. : odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla
celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka
organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców (a nie np. pełnomocnika konsorcjum).
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie
zasady określone w pkt 1 – 4 .
8/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą
mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas
trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego
ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego
ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawywystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy -
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych
przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
9/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4 – 8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
6. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument
składa ten z wykonawców składających ofertę
wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za
spełnienie tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej, poprzez wykazanie że są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż:
a) 50 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia w przypadku wykonawców
składających ofertę w częściach: I, IV, VI, VII i VIII.
b) 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia w przypadku wykonawców
składających ofertę w częściach: II, III, V, X.
c) 500 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia w przypadku wykonawców
składających ofertę w częściach: IX, i XI.
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na
części zamówienia, dla których przewidziana jest
różna wysokość ubezpieczenia, Wykonawca winien
być ubezpieczony na kwotę wyższą.
W przypadku, gdy wysokość ubezpieczenia wyrażona
będzie w walucie obcej zamawiający przeliczy jego
wartość na podstawie średniego kursu walut NBP
dla danej waluty według kursu z dnia wszczęcia
postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana na podstawie dokumentów
10/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/
NIE SPEŁNIA.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń
okresowych również wykonywanych) dostaw (prac
podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane
należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez
wykazanie, że wykonali należycie (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie
dostawy (prace) podobne do objętych przedmiotem
zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający
uzna:
a) w przypadku wykonawców składających ofertę na
którąkolwiek z części od I do VIII - dostawę jednego
instrumentu dętego
b) w przypadku wykonawców składających ofertę na
którąkolwiek z części od IX do XI – dostawę jednego
instrumentu klawiszowego – pianina lub fortepianu
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana na podstawie dokumentów
złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/
NIE SPEŁNIA.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
11/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak nie
12/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie
Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak nie
13/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria Waga
1. cena 80
2. termin dostawy 20
3.
4.
5.
Kryteria Waga
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
BZP/125/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie
Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 20/09/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Dokumenty odpłatne
tak nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
14/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 20/09/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamowień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl.
Armii Krajowej 1 , 70 - 456 Szczecin, (pok.397)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie
15/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego,
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają
dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) opis oferowanego w danej części instrumentu, podpisany przez wykonawcę, potwierdzający spełnienie
wymagań minimalnych określonych w Rozdziale XV siwz, zawierający w szczególności nazwę i rodzaj
instrumentu, jego markę i model a jeżeli wykonawca oferuje instrument równoważny również szczegółowy opis
wraz z zastosowaniem i charakterystyką (walory szczególne).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
3. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej
(Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4. Stosownie do przepisu art. 144 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wymienionych poniżej:
1) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym
charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w
zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”).
2) zmiana umowy na skutek zmiany podatku od towarów i usług VAT dopuszczalna jest tylko wówczas gdy
konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności których nie można było przewidzieć (w tym zmian
w przepisach prawa) zaś jedna ze stron mogła by ponieść rażącą stratę w konsekwencji nie wprowadzenia
odpowiedniej zmiany.
3) zmiana osób przeznaczonych do kontaktów pomiędzy stronami lub zmiana miejsca dostawy przedmiotu umowy.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:
02-676
Kraj: Polska Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
16/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
17/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a
Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:
02-676
Kraj: Polska Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
09/08/2010 (dd/mm/rrrr)
18/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
19/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Część I Instrumenty dęte – flety
1) KRÓTKI OPIS
1) Flet piccolo – 1 szt.
2) Flet altowy – 1szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37314320
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Flet piccolo – 1 szt.
2) Flet altowy – 1szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części I: flet piccolo – z min. 3 egzemplarzy tego samego modelu i
marki instrumentu, flet altowy – z min. 3 egzemplarzy tego samego modelu i marki instrumentu
20/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (2)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Część II Instrumenty dęte - klarnety.
1) KRÓTKI OPIS
1) Komplet klarnetów (Bb i A) – 2 kpl.
2) Klarnet basowy – 1 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37314100
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Komplet klarnetów (Bb i A) – 2 kpl.
2) Klarnet basowy – 1 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części II : komplet klarnetów (klarnet Bb oraz klarnet A) – z min. 3
egzemplarzy (klarnetów Bb oraz klarnetów A) tych samych modelów oraz marek instrumentów, klarnet basowy
z min. 2 egz. tego samego modelu i marki instrumentu
21/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (3)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Część III Instrumenty dęte – fagot
1) KRÓTKI OPIS
1) Fagot – 2 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37314000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Fagot – 2 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w przypadku fagotów z części III Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wymiany instrumentów na inne egzemplarze tych samych marek i tych samych modeli instrumentów
wyłonionych w drodze przetargu, jeżeli dostarczone instrumenty będą fabrycznie wadliwe lub zostaną
uszkodzone w trakcie transportu.
22/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (4)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Część IV - Instrumenty dęte – trąbki
1) KRÓTKI OPIS
1) Trąbka barokowa - 3 szt.
2) Trąbka Eb - 1 szt.
3) Trąbka C – 1 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37312100
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Trąbka barokowa - 3 szt.
2) Trąbka Eb - 1 szt.
3) Trąbka C – 1 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części IV: trąbka barokowa – z min. 2 egz. tego samego modelu i
marki instrumentu, trąbka Eb – z min. 2 egz. tego samego modelu i marki instrumentu, trąbka C – z min. 2 egz.
tego samego modelu i marki instrumentu
23/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (5)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Część V - Instrumenty dęte – saksofony
1) KRÓTKI OPIS
1) Saksofon sopranino Eb – 1 szt.
2) Saksofon sopranowy Bb – 1 szt.
3) Saksofon altowy Eb – 1 szt.
4) Saksofon tenorowy Bb – 1 szt.
5) Saksofon barytonowy Eb - 1 szt.
6) Saksofon basowy Bb – 1 szt.
7) Saksofon tenorowy Bb jazzowy – 1 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37312400
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Saksofon sopranino Eb – 1 szt.
2) Saksofon sopranowy Bb – 1 szt.
3) Saksofon altowy Eb – 1 szt.
4) Saksofon tenorowy Bb – 1 szt.
5) Saksofon barytonowy Eb - 1 szt.
6) Saksofon basowy Bb – 1 szt.
7) Saksofon tenorowy Bb jazzowy – 1 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części V: saksofon sopraniono z min. 2 egz. tego samego modelu i
marki instrumentu, saksofon sopranowy z min. 3 egz. tego samego modelu i marki instrumentu, saksofon altowy
z min. 3 egz. tego samego modelu i marki instrumentu, saksofon tenorowy z min. 3 egz. tego samego modelu
i marki instrumentu, saksofon barytonowy z min. 2 egz. tego samego modelu i marki instrumentu, saksofon
tenorowy jazzowy z min. 2 egz. tego samego modelu i marki instrumentu; w przypadku saksofonu basowego
z części V, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany instrumentu na inny egzemplarz tej samej marki
i tego samego modelu instrumentu wyłonionego w drodze przetargu, jeżeli dostarczony instrument będzie
fabrycznie wadliwy lub zostanie uszkodzony w trakcie transportu.
24/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (6)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 6 NAZWA Część VI- Instrumenty dęte – puzony
1) KRÓTKI OPIS
1) Puzon altowy Eb – 1 szt.
2) Puzon tenorowy –3 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37312200
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Puzon altowy Eb – 1 szt.
2) Puzon tenorowy – 3 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części VI: puzon altowy Eb z min. 2 egz. tego samego modelu i marki
instrumentu, puzon tenorowy z min. 2 egz. tego samego modelu i marki instrumentu
25/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (7)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 7 NAZWA Część VII - Instrument dęty – tuba
1) KRÓTKI OPIS
1) Tuba Bb 4/4 – 1 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37314000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Tuba Bb 4/4 – 1 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części VII: Tuba Bb 4/4 z min. 2 egz. tego samego modelu i marki
instrumentu,
26/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (8)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 8 NAZWA Część VIII - Instrumenty dęte – waltornie
1) KRÓTKI OPIS
1) Waltornia F/Bb – 2 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37314000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Waltornia F/Bb – 2 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w części VIII: waltornia F/Bb z min. 2 egz. tego samego modelu i marki
instrumentu.
27/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (9)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 9 NAZWA Część IX - Instrumenty klawiszowe – fortepiany
1) KRÓTKI OPIS
1) Fortepian koncertowy – 2 szt.
2) Fortepian – 13 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37311000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Fortepian koncertowy – 2 szt.
2) Fortepian – 13 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w przypadku instrumentów klawiszowych z części IX Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wymiany instrumentów na inne egzemplarze tych samych marek i tych samych
modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu, jeżeli dostarczone instrumenty będą fabrycznie wadliwe
lub zostaną uszkodzone w trakcie transportu.
28/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (10)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 10 NAZWA Część X - Instrumenty klawiszowe – fortepian z elektroniczną możliwością
rejestracji muzyki.
1) KRÓTKI OPIS
1) Fortepian z elektroniczną możliwością rejestracji muzyki - 1 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37300000
37311000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Fortepian z elektroniczną możliwością rejestracji muzyki - 1 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w przypadku instrumentów klawiszowych z części X Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wymiany instrumentów na inne egzemplarze tych samych marek i tych samych
modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu, jeżeli dostarczone instrumenty będą fabrycznie wadliwe
lub zostaną uszkodzone w trakcie transportu.
29/ 29 ENOTICES_jmartyn 09/08/2010- ID:2010-104618 Formularz standardowy 2 — PL
Dostawa instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach
instrumentów dętych na potrzeby Akademii Sztuki w Szczecinie
ZAŁĄCZNIK B (11)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 11 NAZWA Część XI - Instrumenty klawiszowe – pianina.
1) KRÓTKI OPIS
1) Pianino – 30 szt.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 37310000
Dodatkowe przedmioty 37311100
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1) Pianino – 30 szt.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie w momencie dostawy możliwość ostatecznego wyboru każdego z egzemplarzy
instrumentów spośród marek i modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu i dostarczonych przez
Wykonawcę w następującym zakresie: w przypadku instrumentów klawiszowych z części XI Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wymiany instrumentów na inne egzemplarze tych samych marek i tych samych
modeli instrumentów wyłonionych w drodze przetargu, jeżeli dostarczone instrumenty będą fabrycznie wadliwe
lub zostaną uszkodzone w trakcie transportu.Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA
 
Gmina Miasto Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Szczecin
70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
pl. Armii Krajowej 1
www.szczecin.pl
Znak sprawy: BZP/125/10                                                                                                 Szczecin, dnia 12.10.2010
 
Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania prowadzonym w przetargu nieograniczonego na: „Dostawę instrumentarium w grupach instrumentów klawiszowych oraz w grupach instrumentów dętych dla potrzeb Akademii Sztuki w Szczecinie”
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Część I
Instrumenty dęte – flety.
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
 
 
Część II
Instrumenty dęte – klarnety.
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
Część III
Instrumenty dęte – fagot
 
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), unieważnił postępowanie w Części III – Instrumenty dęte - fagot ponieważ w nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
 
Część IV
Instrumenty dęte – trąbki.
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
Część V
Instrumenty dęte – saksofony.
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
Część VI
Instrumenty dęte – puzony.
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 91,11 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy – 11,11 pkt.
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
11,11 pkt.
 
91,11 pkt.
 
6
 
ZM CONCEPT
Zbigniew Zygmunt
 
 
Ul. Kołłątaja ½
85-080 Bydgoszcz
 
46,75 pkt.
20 pkt.
66,75 pkt.
 
 
 
 
Część VII
Instrumenty dęte – tuba
 
Nazwa (firma): ZM CONCEPT, Zbigniew Zygmunt
                            Siedziba i adres:         Ul. Kołłątaja ½, 85-080 Bydgoszcz
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
6
 
ZM CONCEPT
Zbigniew Zygmunt
 
 
Ul. Kołłątaja ½
85-080 Bydgoszcz
 
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
Część VIII
Instrumenty dęte – waltornie
 
Nazwa (firma): ZM CONCEPT, Zbigniew Zygmunt
                            Siedziba i adres:         Ul. Kołłątaja ½, 85-080 Bydgoszcz
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
6
 
ZM CONCEPT
Zbigniew Zygmunt
 
 
Ul. Kołłątaja ½
85-080 Bydgoszcz
 
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
 
 
 
 
Część IX
Instrumenty klawiszowe – fortepiany
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
Część X
Instrumenty klawiszowe – fortepian z elektroniczną możliwością rejestracji muzyki
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 
 
 
Część XI
Instrumenty klawiszowe – pianina
 
Nazwa (firma):    Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Siedziba i adres:         Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., zgodnie z kryteriami oceny ofert określonym w siwz, w tym w kryterium cena – 80 pkt i kryterium termin dostawy - 20 pkt. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą podlegająca ocenie przez członków Komisji przetargowej.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba pkt w kryterium CENA
(waga 80 %)
Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY
(waga 20 %)
Suma pkt.
1
Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński
Ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
80 pkt.
20 pkt.
 
100 pkt.
 
 
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/08/09
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin