Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77386376

Aktualna strona: 1085203

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ścieżki rowerowej


Gmina Miasto Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ścieżki rowerowej od os. Dąbie poprzez os. Klucz do granic administracyjnych Szczecina”

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo wykonawczej przebiegu ścieżki rowerowej od os. Dąbie poprzez os. Klucz do granic administracyjnych Szczecina.
 2. Termin wykonania zamówienia wynosi 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w tym: termin wykonania koncepcji nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz termin wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie dłuższy niż 130 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego koncepcji.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
  wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna pracę związaną z projektowaniem dróg na kwotę nie mniejszą niż 75 000 zł .
 4. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz:
  a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
  b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
  2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie np. referencje.
  Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
  2) odpowiednie pełnomocnictwa;
  3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 8. Termin związania ofertą - 30 dni.
 9. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
 10. Termin składania ofert upływa 07.09.2007 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 07.09.07 r., o godz. 11.00 w pok. 12 Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.
 11. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Anna Brzozowska, tel. 091 4245161; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna w siedzibie Zamawiającego, w cenie 100 zł (po pisemnym złożeniu zamówienia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie internetowej:
  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp?soid=2BEE485F669D44CCB65191B6DCE85230
 12. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2007 roku.

SIWZ - kliknij i pobierz

Załączniki:

obiekty mostowe:

 • rys. 1
 • rys. 2 
 • rys. 3
 • rys. 4
 • rys. 5
 • rys. 6                                                                                          

obiekty drogowe:

Załącznik nr 6 – dokumentacja pn. „Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Płonia – projekt zagospodarowania terenu”Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Gmina Miasto Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.)

ogłasza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej przebiegu ścieżki rowerowej od os. Dąbie poprzez os. Klucz do granic administracyjnych Szczecina”

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. tj.: z powodu braku ofert.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/08/17
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin