Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77453386

Aktualna strona: 1086283

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Szczecin: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?
Numer ogłoszenia: 215625 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia nt: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014 - 2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 14.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunek prawo lub administracja lub ekonomia, oraz b) posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie w: b1. zakresie zarządzania co najmniej 5 zespołami projektowymi UE i doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków unijnych (min. 5 lat) lub b2. zakresie prowadzenia oceny i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków unijnych (min. 5 lat), oraz c) przeprowadziła co najmniej 10 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu pozyskiwania środków na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że wskazana osoba posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie określone: w lit. a) + lit. b1 + c) bądź określone w lit. a) + lit. b2 + c). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 4) wykaz szkoleń przeprowadzonych przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia, składany celem przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do siwz. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Ilość szkoleń przeprowadzonych przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość: 1) zmian redakcyjnych umowy, 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron, 3) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) zmiany terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy w sytuacji: a) trudności ze skompletowaniem określonej liczby uczestników, b) wystąpienia innych okoliczności wynikających z przyczyn leżących po stronie zamawiającego lub będących następstwem uzasadnionych, niezawinionych przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 5) zmian osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:


22.10.2014 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. nr 7 do siwz)

2. Termin wykonania zamówienia wynosi od 12.12.2014 r. do 14.12.2014 r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2014 r pod numerem 215625 – 2014.Lista załączników:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, dnia 27.10.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

                                   

 

Znak sprawy: BZP/106/14

 

Dotyczy:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków na projekty w nowej perspektywie budżetowej funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?”

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, tj.:

 

Nazwa (firma):    „Unizeto Technologies” S.A.

Siedziba i adres:ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70 - 486 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała tj. 85 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonym w SIWZ.

 

Streszczenie oceny:

Oferta nr 1

Nazwa (firma):    „Unizeto Technologies” S.A.

Siedziba i adres:ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70 - 486 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 80 pkt zgodnie z kryterium „cena” oraz 5 pkt zgodnie z kryterium „ilość szkoleń przeprowadzonych przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia”.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/10/13
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin