Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału DuńczycaOgłoszenie o zamówieniu


Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca


Roboty budowlane


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. 397
Szczecin
POLSKA
E-mail: mchrzano@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL424
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia:
„Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca”.
Kod CPV:
Główny przedmiot 45243510 - 0 - budowa nasypów.
45243600 - 8 - roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45232452 - 5 - roboty odwadniające
2. Podstawę wykonania zakresu robót stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe: Podczaszy - Pracownia architektury, ul. Lubelska 24/7 30-003 Kraków - wg tytułów:
a) Projekt Budowlany tom I Architektura,
b) Projekt Budowlany tom VI Roboty hydrotechniczne,
c) Projekt Budowlany Rozbiórka obiektów,
d) Projekt terenowo-prawny,
e) Projekt Wykonawczy - Podniesienie rzędnej terenu Wyspy Grodzkiej,
f) Projekt Wykonawczy - Zabudowa linii brzegowej Wyspy Grodzkiej od strony Duńczycy
g) Projekt oznakowania nawigacyjnego (tylko w zakresie tymczasowego oznakowania placu budowy),
h) Dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża rejonu projektowanego Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie, wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt”, Szczecin, ul. Tartaczna 9
i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej i zabudowa linii brzegowej,
j) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Rozbiórka obiektów
k) Przedmiar robót – Podniesienie terenu Wyspy Grodzkiej i zabudowa linii brzegowej
l) Przedmiar robót – Roboty rozbiórkowe
3. Podstawa prawna wykonania robót:
Decyzja nr o pozwoleniu na budowę nr 35/2012 z dnia 14.2.2012 r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45243510
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie robót budowlanych j.n.:
— Rozbiórkę obiektów znajdujących się na wyspie,
— Rozbiórkę istniejącego umocnienia linii brzegowej od str. Duńczycy (ścianki drewnianej z oczepem, kolidującej z projektowaną),
— Rozbiórkę oczepów betonowych na istniejącej ściance szczelnej i płyt żelbetowych od strony Odry,
— Zdjęcie warstwy roślinnej i jej utylizację,
— Wykonanie stanowisk rozładunkowych dla kruszywa (2 szt.),
— Pogłębienie dna kanału Duńczyca w pasie zaznaczonym w projekcie z wywozem urobku na składowisko refulacyjne,
— Wbicie umocnienia brzegowego od strony Duńczycy (palościanka z pali skrzynkowych z grodzic i ścianek szczelnych stalowych, kotwiona w gruncie),
— Wbudowanie drenów pionowych, drenażu opaskowego i drenażu systematycznego,
— Dostarczenie i wbudowanie kruszywa na terenie wyspy (ok. 72.000 m³) wraz z uformowaniem skarp,
— Wykonanie wału zabezpieczającego wzdłuż ogródków działkowych z tzw. Big Bag - ów wypełnionych kruszywem mineralnym.
b) Monitoring konsolidacji nasypu wraz z dokumentowaniem wyników.
Pomiary osiadania nasypu należy prowadzić z częstotliwością określoną w STWiORB w pkt IV. 4.1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 743 242,44 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 4.8.2012. Zakończenie 30.11.2013
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości 350 000 PLN (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 6.6.2012 r. do godziny 9:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o brak upodstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. –składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy-wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy -wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 2), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 1.1) dotyczącej tych podmiotów.
4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 3 000 000 PLN oraz
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000 PLN.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanej przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna następujący komplet prac:
a) roboty polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego za pomocą nasypów przeciążeniowych z kruszywa mineralnego, oraz
b) budowa, przebudowa lub remont nabrzeży.
Zamawiający uzna warunek za spełniony również wtedy gdy prace wymienione w lit. a i b były wykonane w oddzielnych zamówieniach.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko, posiadającymi odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia:
a) Kierownik budowy:
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – bez ograniczeń lub specjalizacji: budowle hydrotechniczne w rozumieniu Ustawy z dn. 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie D.U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zm.).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów hydrotechnicznych, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie umocnień nabrzeża.
Kierowanie budową musi obejmować pełny zakres realizacji, a roboty muszą być zakończone na dzień upływu terminu na składanie ofert (za zakończenie uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego).
b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej:
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe techniczne w branży sanitarnej, uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dn. 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie D.U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zm.).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w kierowaniu robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót.
c) Geodeta
Wymagane kwalifikacje:
Uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie m.in.: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji.
Osoby wymienione w lit. a) do c) muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego oraz muszą biegle posługiwać się językiem polskim.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej opisanych funkcji.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP/51/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.6.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.6.2012 - 10:00
Miejscowość:
Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. 397.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”, realizowanego przy dofinansowaniu z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest terminem szacunkowym i obowiązuje od daty podpisania umowy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 2)-4) i 6) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 5 niniejszego ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 oraz pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) Tabela Elementów Rozliczeniowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia.
10. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej:
1) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
2) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.
W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
3) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie akwenu, zamknięcie akwenu dla żeglugi przez jednostki zarządzające, klęski żywiołowe lub niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi.
W takim przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
Załącznikiem do wystąpienia Wykonawcy będą zapisy Kierownika budowy w dzienniku budowy, dotyczące terminów przerwania i wznowienia robót, potwierdzone przez.
Inspektora Nadzoru.
Wydłużenie terminu umownego obejmuje tylko czas przerwy w robotach.
4) Wystąpi zmiana kadry przewidzianej do realizacji zamówienia,
5) W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C. – przy rozliczeniu końcowym przedmiotu umowy.
11. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
POLSKA
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.4.2012

V. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczone na siedzibie zamawiającego w dniu 2.05.2012r.
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 2.05.2012r.

W trybie przetargu nieograniczonego na:

Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca

Roboty budowlane

  1. W sekcji III.2.3) Zmianie uległ zapisdotyczący Kierownika robót sanitarnych:

Pierwotny zapis:

b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej:
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe techniczne w branży sanitarnej, uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dn. 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie D.U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zm.).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w kierowaniu robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót.

 

Zmieniony na:

b) Kierownik robót w specjalności sanitarnej:
Wymagane kwalifikacje:
Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wymagane doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w kierowaniu robotami w zakresie sieci sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót.

 

  1. W sekcji IV.3.4) Zmianie uległ termin składania ofert:

Pierwotny termin: „6.06.2012r.”

Zmieniony na: „12.06.2012r.”

 

  1. W sekcji IV.3.8) Zmianie uległ termin otwarcia ofert:

Pierwotny termin: „6.06.2012r.”

Zmieniony na: „12.06.2012r.”

 

  1. W sekcji III.1.1) Zmianie uległ termin składania wadium:

Pierwotny termin: „6.06.2012r.”

Zmieniony na: „12.06.2012r.”

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane w Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz zamieszczone na siedzibie Zamawiającego w dniu 21.05.2012r.


Załączniki:

Załącznik nr 9 - doumentacja technicznaWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: BZP/51/12

Szczecin, dnia 30 lipca 2012 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Port Jachtowy Szczecin – etap 0 – podniesienie poziomu terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma) Z.R.H.P. UW SERVICE Sp. z o.o.
Siedziba i adres ul. Michała Ogińskiego 14a/1, 71-431 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1) MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.; ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków – oferta odrzucona;
2) KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. a.; ul. Św. Wojciecha 10, 78-100 Kołobrzeg – oferta odrzucona;
3) BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW Sp. z o.o.; Dychów 6a, 66-626 Dychów – oferta odrzucona;
4) FHU MULTI PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Zabużańska 38, 71-051 Szczecin – 73,16 pkt;
5) Konsorcjum firm: BUDIMEX S.A. oraz FERROVIAL AGROMAN S.A. (Madryt, Hiszpania); ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa – 99,33 pkt;
6) Z.R.H.P. UW SERVICE Sp. z o.o.; ul. Michała Ogińskiego 14a/1, 71-431 Szczecin – 100 pkt;
7) ENERGOPOL-SZCZECIN S.A.; ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin – 66,82 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, iż w odrzucono 3 oferty:
1) Nazwa (firma) MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
Siedziba i adres ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków;
2) Nazwa (firma) KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. a.
Siedziba i adres ul. Św. Wojciecha 10, 78-100 Kołobrzeg;
3) Nazwa (firma) BUDOWNICTWO HYDRO-ENERGETYKA DYCHÓW Sp. z o.o.
Siedziba i adres Dychów 6a, 66-626 Dychów;

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, iż umowę w sprawie zamówienia publicznego będzie można zawrzeć od 9.08.2012r.


 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/05/02
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2012/05/02, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2012/10/15 22:15:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2012/10/15 22:15:02 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/07/30 13:35:00 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/05/21 11:39:46 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/05/21 11:04:15 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/05/02 10:11:38 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/05/02 10:11:05 modyfikacja wartości
Marek Chrzanowski 2012/05/02 10:02:22 nowa pozycja