Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”.


 

                                                         GMINA MIASTO SZCZECIN 
                                                   Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
                                                         Plac Armii Krajowej 1

                      na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
                                                         (Dz..U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:
„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”.

I. Przedmiotem zamówienia jest „ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie” wraz z pracami dodatkowymi.
Kod CPV – 45 000 000 - 7 - Roboty budowlane
II. Zakres rzeczowy zadania: 82 767,37 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem 37/100 złotych)
- rozebranie wiatrownicy z płyt azbestowo – cementowych w ilości 10,33 m2
- wykonanie pokrycia dachowego z papy perforowanej i termozgrzewalnej wierzchniego krycia z dociepleniem płytami styropianowymi (laminowanymi) gr 12 cm
- wykonanie opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych
III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
IV. Termin wykonania remontu wymagany przez zamawiającego nie dłuższych niż: 30 dni od dnia przekazania placu budowy
V. Warunki stawiane wykonawcom
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 spełniający warunki określone w art.22 ust.1 oraz warunki dodatkowe
1. Wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) minimum 2 prace podobne do objętej przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł, polegających na wykonanie prac dekarskich - pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
2. Dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokładnych wskazań w SIWZ
VI. Dokumenty wymagane w ofercie
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe
4. Wykaz prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania oraz potwierdzone referencjami lub innym dokumentem świadczącym o ich należytym wykonaniu
5. Oferta cenowa
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy( tylko w przypadku składania oferty wspólnej)
7. Uproszczony kosztorys ofertowy
8. Oświadczenie, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi;
Wymagane dokumenty i oświadczenia będą weryfikowane na podstawie szczegółowych wskazań w SIWZ
VIII. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp, oraz można otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin pok. 352 w godz. 8:00 – 12:00.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest p. Lidia Tusiewicz – Mencel tel. 42-456-58 (fax 091 42-456-37).
IX. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2007 r. o godz.10.00 w pokoju 358 Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
X.
Termin złożenia pisemnej oferty , wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w terminie do dnia 03 sierpnia 2007 r do godziny 9.45 w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 , pok. 302.
XI. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu
XII. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
XIII. Termin związania z ofertą: 30 dni


SIWZ

Załącznik nr 1 -oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie;

Załącznik nr 3 wykaz osób i podmiotówprzewidzianych do wykonania zamówienia;

Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;    

Załącznik nr 5 wzór umowy;    

Załącznik nr 6– opis techniczny;   

Załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   

Załącznik nr 8 -  przedmiar robót

Załącznik nr 9 -   rysunki - rys. nr 1 i rys. nr 2                                                   Ogłoszenie o wyniku postępowania:

GMINA MIASTO SZCZECIN
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz..U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

ogłasza unieważnienie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

„ Rozbiórka attyki z płyt azbestowych i remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w Przedszkolu Publicznym Nr 38 przy ul. Włościańskiej 5 w Szczecinie”.

Na podstawie art.93 ust.1 ppkt 7 zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (w Biuletynie UZP – sekcja III.2 pkt 3 i pkt 8 ) jest sprzeczne z warunkami wymaganymi w SIWZ (rozdz.V pkt 3 ppkt 4, zał. nr 1 do SIWZ pkt 6 oraz rozdz.V pkt 2 ppkt 4 ).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w siwz wymagał oświadczenia na załączniku nr 1, że roboty budowlane związane z demontażem wyrobów zawierających azbest zostaną wykonane przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, a w ogłoszeniu wymagał oświadczenia, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi. Tym samym doszło do sprzeczności pomiędzy zapisami w ogłoszeniu i w siwz.

Ponadto w ogłoszeniu w nie został umieszczony zapis o wymaganym aktualnym oświadczeniu o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Tym samym spełniona została przesłanka unieważnienia postępowania.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/07/13
IV
udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2007/07/13, odpowiedzialny/a: Lidia Tusiewicz - Mencel, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/09 14:57:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/09 14:57:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/07/24 13:29:38 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/07/24 13:14:34 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 11:51:35 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 11:20:46 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 10:09:25 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 09:49:46 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 09:36:36 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 09:31:32 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 09:24:13 modyfikacja wartości
Lidia Tusiewicz 2007/07/13 08:59:40 nowa pozycja