Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905566

Aktualna strona: 1093119

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzyn


Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej. 2. Kod CPV: 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 21 300 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych) w terminie do dnia 9.11.2009r. do godziny 9.30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Miasta Szczecin Bank PeKaO S.A. II O/Szczecin Nr 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 126, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do godz. 14.00. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4. Wykonawca traci wadium jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 i 4 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą. 8. W ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 10. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej, dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 4 Rozdziału VIII siwz zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy prace podobne (usługi) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za pracę podobną uzna: świadczenie usług telekomunikacyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie przez okres 1 roku, minimum 3 traktów ISDN typu PRA (30B+D) oraz cyfrowej centrali abonenckiej o pojemności nie mniejszej niż 1000 NN; b) posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej; c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą, niż 500 000 zł; d) Wykonawca winien posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł lub zdolność do zaciągnięcia kredytu na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (np. polisa) w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składający ofertę wspólną będzie ubezpieczony na pełną kwotę łącznie. 5) Wykaz wykonanych prac podobnych (usług) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, 6) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące, iż Wykonawca dysponuje centrum zgłaszania problemów ze strony klientów (Customer Service) działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina i czasem reakcji na miejscu nie dłuższym niż 2 godziny oraz, że centrum posiada procedury gwarantujące zaangażowanie w rozwiązywanie bardziej złożonych problemów oraz inżynierów z aktualnymi certyfikatami producenta oferowanego systemu. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5) wykaz elementów stanowiących system telekomunikacyjny, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz, w którym Wykonawca jednoznacznie określi zaoferowane w ofercie produkty charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwa, określenie marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
V. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2009r. oraz w tym samym dniu zamieszczone na siedzibie Zamawiającego.
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie obsługi połączeń: lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych i pozostałych za pomocą 3 łączy ISDN 30 B+D, 1 łącza ISDN 15 B+D, a także instalacja i użytkowanie oraz serwis centrali telefonicznej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie z dnia 29.10.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin, ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, fax. 091 4245104.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
·         W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w wysokości 21 300 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych) w terminie do dnia 9.11.2009r. do godziny 9.30.
·         W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w wysokości 21 300 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych) w terminie do dnia 16.11.2009r. do godziny 11.30.
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
·         W ogłoszeniu jest: 09.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
·         W ogłoszeniu powinno być: 16.11.2009 godzina 11:30, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
Zmiana ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na siedzibie Zamawiającego w dniu 6.11.2009r.


Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Odwołanie SIWZ


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/10/29
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin