Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77315642

Aktualna strona: 1083840

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

„Remont pomieszczeń ZPT Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. L. Rayskiego 9 w Szczecinie”


 

I.        Przedmiot zamówienia.
Kod CPV – 45 400 000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych .
Kod CPV – 45 432 000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg oraz ścian
Kod CPV – 45 440 000-3   Roboty malarskie
II.      Zakres rzeczowy zadania      
Kompleksowy remont dwóch pomieszczeń usytuowanych w poziomie piwnic. W zakres wchodzi wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowych podłóg, do zakresu prac włączono również malowanie korytarza szkolnego.
III.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
IV.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
V.       Termin wykonania zadania wymagany przez zamawiającego nie dłuższych niż: 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
VI.     Warunki stawiane wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień takich uprawnień,
2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)     spełniają następujące warunki dodatkowe:
a)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
b)     wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie : „ spełnia/ nie spełnia”
VII.     Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/showpage?chapter=11710 oraz można otrzymać w Urzędzie Miasta Szczecin pok. 353 w godz. 8:00 - 12:00.Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona p. Barbara Żygadło tel. 42-456-42, fax 091 42-456-37.
VIII.   Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 lipca  2008 r. o godz.1000 w pokoju 358 Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
IX.       Termin złożenia pisemnej oferty, wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w terminie do dnia
2 lipca 2008 r. do godziny 945 w Urzędzie Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 , pok. 302.
X.         Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
XI.       Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
XII.     Termin związania z ofertą: 30 dni
XIII. Powyższe ogłoszenie przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2008 r.

Specyfikacja Istotmych Warunków Zamówienia - kliknij i pobierz

Załącznik nr 1    Oferta cenowa;

Załącznik nr  2   Oświadczenie;

Załącznik nr  3   Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia;

Załącznik nr  4  Wykaz prac podobnych;

Załącznik nr  5  Wzór umowy

Załącznik nr  6 Projekt budowlano-wykonawczy  (  ZIP )

Załącznik nr  7   Przedmiar robót  (  ZIP )

Załącznik nr  8  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (  ZIP ).Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: „Remontpomieszczeń ZPT Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul.L.Rayskiego 9 w Szczecinie” (otwarcie ofert: 2 lipca 2008 r.) została wybrana oferta firmy : Kompleksowe Usługi Budowlane „ABC”; Ul. Berlinga 4/8; 71-083 Szczecin
Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Ponadto zamawiający informuje:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów w kryterium cena
Podstawa prawna odrzucenia
 
1.
„ COMPARPOL II” Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 1a
71-785 Szczecin
84,07
 
-
 
2
Kompleksowe Usługi Budowlane „ ABC”
Ul. Berlinga 4/8
71-083 Szczecin
100
 
-
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W dniu 15 lipca 2008 r  podpisana zostala umowa o nr 1/07/2008 ( zarejestrowana w Centrlnym Rejestrze Umów pod Numerem 3462/2008 )  z Wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postepowniu przetargowym


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/06/10
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin