Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905661

Aktualna strona: 1093129

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Szczecin: Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie - Etap I
Numer ogłoszenia: 59587 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecnie - Etap I zlokalizowanego na działce 106/2 obręb 4107 Dąbie miasto Szczecin.

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 14.06.2016 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: a) w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy): - wykaże wszystkie roboty budowlane o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, zlecone ale niewykonane lub wykonane nienależycie, realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zostanie wykluczony z postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit a siwz. Rozdział V Pkt 3 ppkt 2 lit a tiret drugie stosuje się odpowiednio. b) w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy): - wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą, o powierzchni minimum 6000 m2. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) Kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych podczas realizacji co najmniej dwóch zadań, z których każde polegało na budowie boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą oraz b) Kierownikiem robót sanitarnych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych podczas realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą oraz c) Kierownikiem robót elektrycznych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i doświadczenie. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy): - wykaże wszystkie roboty budowlane o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, zlecone ale niewykonane lub wykonane nienależycie, realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - wykonawca który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zostanie wykluczony z postępowania. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 lit a siwz. Rozdział V Pkt 3 ppkt 2 lit a tiret drugie stosuje się odpowiednio;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis materiałów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 7 siwz)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres rękojmi - 10

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; 2) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia dodatkowych badań i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; 3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, tj. klęski żywiołowe czy warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Za warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenie robót (pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane), uważane będą ciągle opady atmosferyczne lub ujemne temperatury powietrza, przy których prowadzenie robót zgodnie z warunkami technologicznymi jest zabronione. Niekorzystne warunki muszą trwać ciągle, minimum 3 dni. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez właściwego Inspektora Nadzoru; 4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi konieczność usuwania, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; 5) wystąpi zmiana określona w § 17 ust. 6 pkt 2 umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy. 5. Zmiany, o których mowa w pkt 3 zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana urzędowej stawki należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT, 2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem. Wycena robót ujętych projektem zamiennym będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w oparciu o poniższe zasady: a) pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), b) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen materiałów, sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach Sekocenbud, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa-Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informatorze Sekocenbud, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w innych informatorach lub ceny rynkowe ze wskazaniem ich źródła. W ww. przypadkach na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 7. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Proponowany personel Wykonawcy musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika budowy zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 59587-2016 z dnia 2016-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecnie - Etap I zlokalizowanego na działce 106/2 obręb 4107 Dąbie miasto Szczecin
Termin składania ofert: 2016-06-14


Numer ogłoszenia: 80867 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59587 - 2016 data 30.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 1).
 • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 14.06.2016 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 17.06.2016 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

   

   

   

    • Lista załączników:


  Wyjaśnienia treści SIWZ

  Modyfikacja SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Gmina Miasto Szczecin

  Biuro ds. Zamówień Publicznych

  woj. zachodniopomorskie

  pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin

  www.szczecin.pl

   

  Znak sprawy: BZP/39/16                                                                                                                             Szczecin, dnia 2016-07-05

  Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Orlej w Szczecinie – Etap I

   

  Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Solid – Stet sp. z o.o. sp. komandytowa

  ul. Arkońska (Stadion), 71-245 Szczecin

  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj.100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonym w SIWZ.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

  Liczba uzyskanych punktów

  (kryterium  cena - 90% )

  Liczba uzyskanych punktów

  (kryterium – okres rękojmi

  10%)

  Łączna punktacja

  1

  Solid – Stet sp. z o.o. sp. komandytowa

  ul. Arkońska (Stadion), 71-245 Szczecin

  90 pkt

   

  10 pkt

   

   

  100 pkt

   


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/05/30
  Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin