Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zakup usług hotelarskich

Nr sprawy: BZP/14/17 Szczecin, dnia 28.03.2017 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Zakup usług hotelarskich
USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych


ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
bzp@um.szczecin.pl
tel. 91 424 5009
fax 91 424 5104
(pok. nr 397)

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup usług hotelarskich
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarskich
Kod CPV: 55100000 – 1
b) Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych w latach 2017-2019 dla potrzeb Zamawiającego, polegających na zapewnieniu osobom wskazanym przez Zamawiającego noclegów z wyżywieniem w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych o standardzie minimum:
1. Część I: 3-gwiazdkowym w odległości maksymalnie 120 km
2. Część II: 3-gwiazdkowym w odległości maksymalnie 150 km
3. Część III: 4-gwiazdkowym w odległości maksymalnie 120 km
wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby Zamawiającego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale XI Instrukcji dla Wykonawców.
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
2) Szkolenia będą się odbywać w terminach:
- 2017 rok – od dnia podpisania umowy do czerwca oraz w okresie od września do grudnia;
- 2018, 2019 rok – w okresie od stycznia do czerwca oraz w okresie od września do grudnia.

3. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

Część I:
3 usługi polegające na świadczeniu usług hotelowych na rzecz zorganizowanych grup konferencyjnych dla co najmniej 150 osób o czasie wynajmu trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 doby hotelowe
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Część II:
3 usługi polegające na świadczeniu usług hotelowych na rzecz zorganizowanych grup konferencyjnych dla co najmniej 130 osób o czasie wynajmu trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 doby hotelowe
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Część III:
3 usługi polegające na świadczeniu usług hotelowych na rzecz zorganizowanych grup konferencyjnych dla co najmniej 50 osób o czasie wynajmu trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 doby hotelowe
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Uwaga!:
- W sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaże usługi, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 360 dniom lub będący wielokrotnością 360 dni, wówczas każdy 360- dniowy okres zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. Okres przerwy nie zostanie wliczony do czasu trwania usługi.
- Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania, że posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia może posłużyć tymi samymi usługami w poszczególnych częściach, pod warunkiem, że ich zakres będzie odpowiadał zakresowi usług określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części, na które wykonawca składa swoja ofertę.

WYKONAWCA MUSI WYKAZAĆ, ŻE SAMODZIELNIE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB W RAMACH KONSORCJUM. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.

4. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

1) Formularz oferty- według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji;
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji oraz dowody, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
6) Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla obiekt, stanowiące załącznik nr 4 do Instrukcji.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) Kalkulację cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
7) Pisemną zgodę właściciela obiektu na współpracę z Urzędem Miasta Szczecin, w sytuacji, gdy wykonawca nie jest właścicielem obiektu.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Część I i II zamówienia:
a) Cena – 70%
b) Dostęp do infrastruktury – 30%
Część III zamówienia:
a) Cena – 70%
b) Dostęp do infrastruktury – 20%
c) Kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze „Sprawiedliwego Handlu” (Fair Trade) – 10%

Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części odrębnie.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale VI i VIII Instrukcji dla Wykonawców.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i otwarcia OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 04.04.2017r., do godz. 12:30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 04.04.2017r., o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Modyfikacje lub wyjaśnienia


Szczecin 2017-03-31

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.40.2.2017.PR

Znak sprawy: BZP/14/17

Dotyczy:Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Zakup usług hotelarskich”

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji Instrukcji dla wykonawców w Rozdziale I pkt. 7,    

„7. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Ten sam obiekt może zostać zaoferowany tylko w jednej części zamówienia.”

 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji Ogłoszenia oraz Instrukcji w następujący sposób:

- w Rozdziale  4  pkt 1 ppkt 1 lit. a) ogłoszenia Zamawiający wprowadza zapis:

„a) wykonał należycie w oferowanym obiekcie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:”

- w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 Instrukcji dla wykonawców wprowadza zapis:

„-zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w oferowanym obiekcie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:”

 

3. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert do dnia 06.04.2017 r. Ilekroć w ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawców występuje data 04.04.2017 r. zastępuje się ją datą 06.04.2017r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji. Pozostałe zapisy Instrukcji pozostają niezmienione.


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w części I udzielono zamówienia:

Nazwa: Ośrodek Wczasowy Wrzos Sp. z o.o.

Adres:  ul.Słoneczna 14, 72 –400 Łukęcin

 

W części II i III zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem