Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej

Szczecin, dnia 9 marca 2020 r.

Nr sprawy: BZP/14/20                                                                           

                                          

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH DLA GMINY MIASTO SZCZECIN POPRZEZ WYKONYWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

bzp@um.szczecin.pl

Tel. 91 42 45 102

Fax 91 42 45 104

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej.

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

c) Kod CPV: 79100000 – 5 usługi prawnicze

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIII Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia:

1) w części I od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

2) w części II od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 4. WADIUM:

Wadium należy wnieść w wysokości:

1) część I             10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2) część II           2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

przed upływem terminu składania ofert.

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

6. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 Został określony w rozdziale IV pkt 2 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

7. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

 Został określony w rozdziale IV pkt 3 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

8. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

 Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 9. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena – 40%

2) Doświadczenie Wykonawcy – 60%

 Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części odrębnie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale VIII Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do 17 marca 2020 r., do godz. 10:30.

2) Otwarcie ofert odbędzie się 17 marca 2020 r., o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 11. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W każdej części zostaną zawarte odrębne umowy.

12. ZMIANY UMOWY: 

1) Dopuszcza się zmiany Umowy w następującym zakresie:

a) zmiany jednostek organizacyjnych w stosunku do wykazu zamieszczonego w § 1 ust. 1 wzoru umowy, wynikające ze zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miasta Szczecin,

b) zmiany osób,o których mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy.

2) Zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy, oprócz sytuacji, o której mowa odpowiednio w § 5 ust. 9 wzoru umowy dla części I i § 5 ust. 7 wzoru umowy dla części II, jest dopuszczalna w przypadku niemożności dalszego świadczenia przez te osoby usług mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy. W sytuacji zamiaru wskazania nowej osoby, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w Instrukcji dla Wykonawców.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szczecin, dnia 17 marca 2020 r.

Znak Sprawy: BZP/14/20

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na: „Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej”

 Zamawiający, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 17.03.2020 r.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

część I   440.500.00 zł;

część II 115.500.00 zł;

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności:

  

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

 

Warunki płatności

 

1

Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy sp. p.

ul. Energetyków 3/4

70-952 Szczecin

Część I

443.988.00 zł;

 

w terminie określonym w

Instrukcji dla wykonawców

zgodnie z Instrukcją dla wykonawców

2

Konsorcjum firm:

Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis

ul. Jagiellońska 86/6

70-437 Szczecin

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Goch

ul. Energetyków 3/4

70-952 Szczecin

Część II

114.480.00 zł

w terminie określonym w

Instrukcji dla wykonawców

zgodnie z Instrukcją dla wykonawców


Modyfikacje lub wyjaśnienia


Szczecin, dnia 12 marca 2020 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.24.2.2020.GG
Znak sprawy: BZP/14/20

Dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Świadczenie usług prawniczych dla Gminy Miasto Szczecin poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej”.

I. Zamawiający dokonuje modyfikacji Instrukcji dla wykonawców w następującym zakresie:

1. W Instrukcji dla wykonawców, w Rozdziale XI – Składanie i otwarcie ofert, w pkt 5 wykreśla się zdanie drugie, tj. „Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć”.

2. W instrukcji dla wykonawców, w Rozdziale XI – Składanie i otwarcie ofert, pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Instrukcji dla wykonawców. Pozostałe zapisy pozostają niezmienione.

II. Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w następującym zakresie:

1. W punkcie 10 – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert w ppkt 2) wykreśla się zdanie drugie, tj. „Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć”.
2. W punkcie 10 – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, dodaje się ppkt 4), o następującej treści:

„4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.”


Rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:
 

W części 1 zamówienia:

Kancelaria Radców Prawnych
Biel, Judek i wspólnicy spółka partnerska
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin


W części 2 zamówienia:

Konsorcjum firm:
Kancelaria Adwokacka Marek Kotfis
ul. Jagiellońska 86/6
70-437 Szczecin oraz
Kancelaria Radcy Prawnego
Robert Goch
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin

Data zawarcia umowy:
W części 1 zamówienia: 31.03.2020 r.
 

W części 2 zamówienia: 30.03.2020 r.


 

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/03/09, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch , wprowadził/a: Grzegorz Góra, dnia: 2020/04/09 10:30:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Góra 2020/04/09 10:30:24 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/03/17 12:07:34 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/03/12 14:01:02 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/03/09 11:13:47 nowa pozycja