Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Nr sprawy: BZP/105/18                                                      Szczecin, dnia 06.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

"Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

"Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

 

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

Kod CPV: 55510000-8  usługi bufetowe

                              55521200-0  usługi dowożenia posiłków

Zakres zamówienia obejmuje:

a)   - usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 1. WADIUM:

Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed  upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

a. CENA  – 70 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100pkt x 70%

Cena oferty ocenianej

 

 

b. Doświadczenie wykonawcy – 30 %

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:

 

Zamawiający przyzna po 2 pkt. za każdą z wykazanych dodatkowo usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w ppkt. 1 rozdziału Instrukcji dla wykonawców) polegającej na zorganizowaniu usługi cateringowej na szkoleniu, spotkaniu, konferencji w którym uczestniczyło minimum 50 osób.

Zamawiający w ww. kryterium przyzna maksymalnie 30 pkt.

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH W ZAKRESIE KRYTERIUM DOSWIADCZENIE WYKONAWCY.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych,
   pok. nr 397, w terminie do dnia 18.09.2018 r., do godz. 11:30;
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 18.09.2018 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
   w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
   z upływem terminu składania ofert.
 2. INFORMACJE DODATKOWE:
 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Rozstrzygnięcie

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

Szczecin 2018-09-19

 

 

                               INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Nasz znak: BZP-S.271.148.2.2018.MP                                                         Szczecin, dnia 19.09.2018 r.

Znak sprawy: BZP/105/18  

                                                                                                

Dotyczy:  postępowania na usługi społeczne, na: Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie w dniu 19.09.2018 r. zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia rozdział VIII pkt 6 ppkt 1 Instrukcji dla Wykonawców.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

                                                          


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem