Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Świadczenie usług na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Nr sprawy: BZP/3/19 

Szczecin, dnia 31.01.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Na

„Świadczenie usług na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 397)

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Świadczenie usług na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 4 osoby na stanowisku: Ekspert/ka ds. innowacyjnego podejścia do uczenia języka sąsiada na różnych etapach edukacji od dziecka 3 –letniego do maturzysty w związku z projektem pn.: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”.
Kod CPV: 80.00.00.00-4
b) Wykonawca może złożyć ofertę na stanowisko jednego lub kilku ekspertów.
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do dnia 30.06.2020 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:

a) CENA – 60 % - liczona wg wzoru:


Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena oferty ocenianej

b) DOŚWIADCZENIE EKSPERTA – 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie eksperta”:

Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie danego przedmiotu tj. języka niemieckiego lub za doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta (w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) w następujący sposób:

 2 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej lub na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta (w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) – 0 pkt
 3 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej lub na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta (w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) – 10 pkt
 4 lata i więcej doświadczenia w pracy dydaktycznej lub na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w szkole lub innej placówce oświatowej lub na uczelni) – 20 pkt

c) PUBLIKACJE EKSPERTA – 20 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Publikacje eksperta”:

Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w opracowywaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych, podręczników z zakresu danego przedmiotu lub poradników metodycznych dla nauczycieli w następujący sposób:

 2 publikacje – 0 pkt
 3 publikacje – 10 pkt
 4 i więcej publikacje – 20 pkt

2) Punktacja zostanie przyznana dla każdego z ekspertów oddzielnie.
Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający wybierze czterech ekspertów wg kolejności uzyskanych przez nich punktów.
W przypadku większej ilości niż czterech ekspertów, którzy uzyskają taką samą największą liczbę punktów Zamawiający wybierze spośród nich oferty ekspertów z zaoferowaną najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może być wyższa od ceny zaoferowanej pierwotnie.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 11.02.2019 r., do godz. 11:30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.02.2019 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


 


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującym Wykonawcom:

 

  1. Małgorzata Bielicka

 

 

       2.   Aneta Goch

     

 

       3.    Emilia Borkowska

 

 

       4.   Magdalena Olpińska-Szkiełko

 

Data zawarcia umów: 12.03.2019 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/01/31, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2019/09/17 08:45:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2019/09/17 08:45:37 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2019/03/13 11:55:11 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2019/01/31 14:57:50 nowa pozycja